Hlavička MÚA

Publikace AAV

Publikace AAV – Časopis Studie o rukopisech

Časopis Studie o rukopisech

 • Studie o rukopisech jsou specializované kodikologické periodikum, vycházející od roku 1962. Vznikly z podnětu Komise pro soupis a studium rukopisů při tehdejším Ústředním archivu Akademie věd jako samostatné forum pro kodikologická studia. Dnes Komise pro soupis a studium rukopisů, která působí jako poradní orgán vědeckého útvaru Archiv AV, svou vědeckou autoritou garantuje odbornou úroveň Studií o rukopisech.
 • Kromě kodikologie, která bývá často označována jako věda o rukopisech, jsou Studie o rukopisech otevřeny dalším pomocným vědám historickým (zejména paleografii) i jiným oborům, které se věnují rukopisným bádáním (filologie, dějiny umění, literární historie, muzikologie a právní historie).
 • Studie o rukopisech přinášejí nejnovější poznatky o nálezech rukopisů, rozbory jejich textů a soupisy rozsahem menších rukopisných fondů. Zabývají se i knihovědnou tématikou, zejména dějinami knihoven a knižních fondů. Seznamují odbornou veřejnost se zahraničními bohemiky a věnují se také metodické problematice. Kromě recenzí nejnovější kodikologické literatury, kroniky a zpráv je pravidelnou součástí bibliografie domácí kodikologické produkce.
 • Od svazku XXXVII–XXXVIII (2009) jsou Studie o rukopisech recenzovaným časopisem. Všechny příspěvky zařazené do rubriky články a materiály procházejí anonymním recenzním řízením.
 • V roce 2010 byly Studie o rukopisech zařazeny do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
 • Ačkoliv jsou Studie o rukopisech především platformou české kodikologie, je možné publikovat příspěvky nejenom v češtině, ale i dalších jazycích, zejména v němčině, angličtině či latině. Příspěvky jsou doplněny krátkým anglickým abstraktem a rozsáhlejším resumé v němčině nebo francouzštině.
 • Abstrakty příspěvků jsou od roku 2005 zveřejňovány v internetové databázi CEJSH (The Central European Journal of Social Science and Humanities): http://cejsh.icm.edu.pl/ .
 • ISSN 0585-5691
 • Periodicita: 1 x ročně
 • Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 18200 Praha 8 (ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů)
 • Distribuce: Pavla Dedeciusová
  telefon: 222 828 211, e-mail: dedeciusova(at)mua.cas.cz

Obsahy a resumé vyšlých čísel

Pokyny pro autory (pdf), formulář recenzního posudku (doc).

Redakce a redakční rada

Redakce

Vedoucí redaktor: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Výkonná redaktorka: PhDr. Marta Hradilová
Kontakt:  telefon: 234 612 215, e-mail: hradilova(at)mua.cas.cz
Adresa redakce:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Studie o rukopisech
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Redakční rada:

 • PhDr. Kamil Boldan (Národní knihovna ČR, Praha)
 • PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)
 • Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
 • Prof. David Holeton, Th.D. (Husitská teologická fakulta UK, Praha)
 • PhDr. Marta Hradilová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)
 • Prof. dr. hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko)
 • Mgr. Jan Pařez, Ph.D. (Strahovská knihovna, Praha)
 • PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Praha)
 • Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)
 • Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia, Praha)
 • Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Filozofický ústav AV ČR, v.v.i. - Centrum medievistických studií , Praha)
 • Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF Jihočeské univerzity, České Budějovice)
 • Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Knihovna Národního muzea, Praha)
 • Doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (The University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

Aktualizováno: 2011-01-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010