Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Střed | Centre

Aktuálně

Střed 2/2011 - výzva autorům

Střed | Centre

Obálka časopisu

English...  →

Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století
Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries

Střed | Centre je recenzovaný časopis zaměřený na studium společnosti, kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. Časopis je ekumenický ve zvolených metodologických a oborových přístupech a snaží se poskytovat prostor odborníkům ze širokého spektra společenských věd, kteří se zabývají studiem daného období a geografického prostoru. Střed si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale zároveň značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru z různých oborových perspektiv. Proto publikuje původní studie z jednotlivých disciplín, zejména ale studie, které mají ambici překročit hranice určené oborovým rozdělením a spojit více oborů v produktivním dialogu. Střed | Centre byl jako recenzovaný časopis založen 1. 1. 2009 a vychází dvakrát ročně. Orientuje se na vydávání čísel s monotematicky propojenými původními vědeckými statěmi. Témata jednotlivých čísel jsou v předstihu zveřejňována na internetových stránkách časopisu.

Střed | Centre vychází dvakrát ročně, vždy v dubnu a v říjnu a je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis je excerpován internetovou databází Central and Eastern European Online Library...

Mezinárodní redakční rada | International Editorial Board

Předseda redakční rady | Editor-in-chief: Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)
Výkonný redaktor | Managing Editor: Mgr. Rudolf Kučera, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha)

Členové | Members: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU, Plzeň), PhDr. Jan Gebhart, CSc. (Historický ústav AV ČR, Praha), Dr. Andreas Gottsmann (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien), Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava), PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (Ústav politologie FF UK / Centrum globálních studií AV ČR, Praha), PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha), PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha), Doc. Dr. Miloš Řezník, Ph.D. (Techische Universität, Chemnitz), Dr. Jelena Pavlovna Serapionova (Institut slavjanovedenija RAV, Moskva), Doc. Dr. Robert Kiss Szeman (Katedra slovanské filologie, ELTE Budapest), prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK Praha), PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha), Dr. Martin Zückert (Collegium Carolinum, München)

Technická redakce | Technical staff

Technický redaktor | Technical Editor: Josef Tichý
Asistentka redakce | Editorial Assistant: Radka Šustrová

Vydavatel | Published by
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Gabčíkova 2362 / 10
18200 Praha 8

Registrace evid. č.: MK ČR E 18942

ISSN: 1803-9243

Distribuci pro tuzemské předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum(at)mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Cena jednoho čísla je 98 Kč, pro předplatitele 79 Kč, roční předplatné tedy činí 158 Kč.

Distribuci pro zahraniční předplatitele provádí přímo Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Příjem objednávek a další informace na emailové adrese: kucera(at)mua.cas.cz. Cena jednoho čísla pro zahraniční předplatitele je 20 €, roční předplatné činí 40 €.


Jednotlivá čísla...  →
Pokyny pro autory, citační úzus...  →


Aktualizováno: 2010-12-10       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010