Hlavička MÚA

Odborná činnost AAV

Spisová služba – Archiv AV ČR

Spisová služba v ústavech AV ČR

Základní legislativa pro spisovou službu

Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 190 – novela zákona č. 499/2004 Sb.
Zákon č. 309 – úplné znění zákona č. 499/2004 Sb.
Zákon č. 300 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Vyhláška č. 191 ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby
Vyhláška č. 192, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb.
Vyhláška č. 193 o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Vyhláška č. 194/2009 Sb. o užívání a provozu datových schránek
Vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Úplný výčet, resp. znění zákonných norem a vyhlášek... (doc)


Aktualizováno: 2010-09-17       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010