Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Spisy TGM

Spisy T. G. Masaryka

Spisy TGM, sv. 1

sv01 (36K) MASARYK, T. G.: Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty.

4. české vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1998. 224 s.; 5. české oprav. vyd. Praha: Masarykův ústav, 2002. 224 s. Masarykova první vědecká práce, která řeší problém sebevražednosti z hlediska sociologického a nábožensky etického. Spisy TGM sv. 1, editor Jindřich Srovnal.Spisy TGM, sv. 2

sv02 (9K)MASARYK, T. G.: Základové konkretné logiky : třídění a soustava věd. 2. české vyd. Praha: Masarykův ústav, 2001. 208 s. Kritické komentované vydání Masarykova vědeckého díla, které si klade základní noetické otázky, aktuální po více než 100 letech. Spisy TGM sv. 2, editor Jiří Olšovský a Jindřich Srovnal.Spisy TGM, sv. 3

sv03 (9K)MASARYK, T. G.: Pokus o konkrétní logiku : třídění a soustava věd. 1. české vyd. Praha: Masarykův ústav, 2001, 264 s. Český překlad opraveného a rozšířeného německého vydání Versuch einer concreten Logik z r. 1887 ve Vídni. Spisy TGM sv. 3, editor Jindřich Srovnal.Spisy TGM, sv. 6

sv06 (28K)MASARYK, T. G.: Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus. Praha: Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, 2000. 496 s. Autor se věnuje reformaci a jejímu místu v našich dějinách z hlediska potřeb přítomnosti. Pokusil se představit český národ jako národ evropský. Odkaz Masarykův k realismu jako směru a metodě. – Kritika české politiky posledního desetiletí 19. století a kritika nedospělých a mravních přístupů mladé inteligence ovlivňované marxismem. – Srovnání Husových snah o myšlenkovou svobodu s konzervativními proudy bránícími rozvoji jednotlivce i společnosti. Komentovaná reedice dřívějších vydání (Česká otázka 8. vydání, Naše nynější krize 7. vydání, Jan Hus 9. vydání.). Spisy TGM sv. 6, editor Jiří Brabec.Spisy TGM, sv. 7

sv07 (8K)MASARYK, T. G.: Karel Havlíček : snahy a tužby politického probuzení. 4. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1996. 382 s. Rozbor Havlíčkovy osobnosti jako vzoru moderní české politiky a českého člověka vůbec, provedený na základě pramenů a celoživotního díla. Spisy TGM sv. 7, editorka Jana Svobodová.Spisy TGM, sv. 8

sv08 (4K)MASARYK, T. G.: Moderní člověk a náboženství. 2. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 224 s. Základní verze Masarykových úvah o duchovní krizi člověka v sekularizovaném světě. Spisy TGM sv. 8, editoři Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel.Spisy TGM, sv. 9–10

sv09 (8K)MASARYK, T. G.: Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické. I–II. 6. české vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000. 284, 300 s., v pouzdru. Kritický rozbor nejdůležitějších myšlenek světových teoretiků socialismu. Analýza komunismu ukazuje na základní nedostatky teoretických přístupů marxistů. Komentovaná reedice dřívějších vydání. Spisy TGM sv. 9–10, editor Jindřich Srovnal.Spisy TGM, sv. 11–13

sv12 (11K)MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa. I–III. Revidované vyd., 3. díl 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1995-1996. 395, 493, 458 s. Výsledek Masarykova studia ruské literatury a ruské reality. Autorovo nejrozsáhlejší dílo, v němž analyzuje duchovní stav a revoluční napětí předválečného Ruska. Dlouhou dobu práce zaujímala přední místo v čele světové literatury o Rusku. Poprvé vychází toto dílo kompletní s obsáhlým poznámkovým aparátem. Spisy TGM sv. 11–13, editoři Jiří Franěk, Zdeňka Fraňková, Jan Pochman, Vladimír Svatoň, Vratislav Doubek, František Kautman.Spisy TGM, sv. 15

sv15 (3K) MASARYK, T. G. Světová revoluce: Za války a ve válce 1914–1918. J. Srovnal (ed.). Masarykovy spisy 15, Praha: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2005, 640 s.

Světová revoluce je poslední velkým spisem T. G. Masaryka a v jistém smyslu bilancí jeho celoživotních ideově politických východisek, postojů a snah. Podává memoárové svědectví o autorově činnosti v čele československého zahraničního odboje za první světové války, o peripetiích zápasu za samostatnou Československou republiku, ale obsahuje i jeho dějinně filosofické, politologické a státovědecké úvahy o charakteru světové války a historických změn, které způsobila, o myšlenkových a politických koncepcích, jež se v ní střetly, o poválečném uspořádání světa i o ideji a poslání nově vzniklého československého státu. Masaryk zaznamenává podstatné události a děje, jichž se aktivně účastnil, a vedle vlastní role se snaží hodnotit i úlohu dalších odbojových protagonistů. Válku analyzuje jako boj demokracie s teokracií, státotvorné ideje národního sebeurčení s aristokraticko-dynastickým pojetím státu, zabývá se rozdílem mezi válkou útočnou a obrannou, zamýšlí se nad zásadami mírových vztahů mezi státy, nad mravní převýchovou národů i různými národními kulturami a jejich kriterii lidství. Formuluje též základy československé státní filosofie a v závěrečném oddíle knihy vykládá a objasňuje svoji koncepci demokracie a humanity.
Světová revoluce vyšla poprvé v červenci 1925 a vzbudila značný ohlas - kladný i polemický - jak v Československu, tak v zahraničí. V meziválečném období se dočkala ještě dvou českých (v roce 1930 a 1936 - s dotiskem roku 1938) a řady cizojazyčných vydání; na další českou reedici pak čekala téměř sedmdesát let. Současné, v pořadí čtvrté vydání, realizované v rámci Spisů T. G. Masaryka a připravené prof. dr. Jindřichem Srovnalem, má charakter kritické edice. V obsáhlé ediční poznámce přehledně shrnuje historii vzniku díla, ohlasy jeho prvního českého vydání i některých překladů a poté zachycuje textové rozdíly mezi jednotlivými českými edicemi. Přináší též podrobné vysvětlivky k celému spisu a obsahuje rozsáhlý jmenný rejstřík s řadou detailních biografických údajů. Spisy TGM, sv. 15, ed. Jindřich Srovnal, váz., 640 str., 380 Kč. ISBN 80-86142-17-5 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.), ISBN 80-86495-27-2 (Masarykův ústav AV ČR).

Ohlasy
Zouhar, Jan: Nad filosofickým ohlasem Masarykovy „Světové revoluce˜“. Filosofický časopis. 2005, roč. 53, č. 6, s. 941–946.Spisy TGM, sv. 16

sv16 (9K)MASARYK, T. G.: Juvenilie. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1993. 172 s. Přibližují čtenářům v unikátním souboru studie a články z počátků Masarykovy literární činnosti v letech 1876–1881. Dokládají proces názorového zrání mladého Masaryka. Spisy TGM sv. 16, editor Stanislav Polák.Spisy TGM, sv. 17

sv17 (7K)MASARYK, T. G.: Přednášky a studie z let 1882–84. (Hume – Pascal – Buckle – O studiu děl básnických). 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1998. 184 s. Výsledky Masarykovy obsáhlé vědecké, politické a literární činnosti. Spisy TGM sv. 17, editoři Stanislav Polák a Jiří Brabec.Spisy TGM, sv. 18

sv18 (7K)MASARYK, T. G.: Z počátků Athenaea 1883–1885. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. 384 str. Většina je právě z vědeckého časopisu Athenaeum, který v roce 1883 Masaryk založil, jenom dvě polemiky (navazující na předchozí články) jsou z roku 1886, čtyři studie jsou ze Sborníku Historického, dodnes překvapivě velmi aktuální (o národnosti, židovství a o islamismu), další dva články z jiných časopisů, jeden je přeložen z němčiny. Svazek je doplněn zprávami, provoláními aoznámeními, které umožňují představit si podrobněji časopis a jeho ducha. V posledním oddíle Dubia jsou uveřejněny články a studie, u nichž nelze Masarykovo autorství jasně prokázat. I tato Dubia umožňují udělat si představu o činnosti časopisu jako celku, o jeho kritickém a polemickém vystupování. Vezmeme-li v úvahu jen prokazatelně Masarykovy práce, udivuje jeho píle i šíře jeho zájmů. Od filozofie přes matematiku, orientalistiku až k otázkám medicínským, resp. hygienickým. Spisy TGM sv. 18, editor Jiří Franěk. Váz., 384 str., 280 Kč, ISBN 80-86495-24-8 (Masarykův ústav AV ČR) a 80-86142-15-9 (Ústav T. G. Masaryka).Spisy TGM, sv. 19

sv19 (7K)MASARYK, T. G.: Z bojů o Rukopisy 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. Masarykovy texty z let 1886–1888; období, ve kterém probíhal zásadní spor o pravost Rukopisů zelenohorského a královédvorského, tentokrát z podnětu Masaryka a na půdě jeho časopisu Athenaeum. Svazek obsahuje nejen texty spojené z tzv. rukopisnou otázkou, ale i další Masarykovy články, tj. veškerý tištěný materiál tohoto období: vedle rozsáhlých studií rukopisných a statí politických, jsou zde zahrnuty také literární a politické kritiky, recenze z oblasti literatury a výtvarného umění, ale také listárny, komentáře či krátká oznámení vztahující se k praktickým otázkám předplatitelským a vydavatelským.Články otištěné byly čerpány z časopisu Athenaeum (ročník 3., 4., 5. a 6.) a Čas (ročník 1. a 2.). Dále jsme otiskli Otevřený list panu dr. Janu Kvíčalovi, který vyšel samostatně v Praze 1886, český překlad Skizze einer soziologischen Analyse der sogenannten Grűnberger und Koniginhafer Handschrift, Masarykovy poznámky k textům jiných autorů. Z rukopisu zveřejňujeme Analyse obrany Kvíčalovy. Naše kniha časově navazuje na svazek Z počátků Athenaea, zpřístupňuje texty a materiály, které jsou v některých případech technicky nedostupné a svou komplexností umožňuje zevrubné studium daného období. Spisy TGM sv. 19, editorka Jana Svobodová.Spisy TGM, sv. 20

Obálka Spisy TGM, sv. 20

T. G. Masaryk: Slovanské studie a texty z let 1889–1891

Dvacátý svazek Masarykových sebraných spisů patří k té části Spisů, jež knižně přinášejí poprvé texty z let 1889–1891. Obsahuje Masarykovu studii Slavjanofilství I. V. Kirejevského (Slovanské studie I); jediné vyšlo jako samostatná kniha), obsáhlou stať Člověk a příroda, uveřejněnou na pokračování v Květech, dále polemiky, odborné, literární a divadelní recenze, články, projevy a politickou publicistiku v Čase, Národních listech, Athenaeu, Bohemii a dalších časopisech. Ukazuje na počátky Masarykovy politické angažovanosti v období založení Realistické strany a sblížení s mladočechy v předvolební kampani před jeho zvolením do říšského a českého sněmu v roce 1891. Šíře Masarykových odborných zájmů je dodnes udivujícím svědectvím o Masarykově činorodé aktivitě, kterou teprve dnes máme možnost poznat v jejím celku. – Spisy TGM, sv. 20. Ed. Jiří Gabriel, Helena Pavlincová a Jan Zouhar. ISBN 978-80-86142-19-7 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.) a 978-80-86495-36-1 (Masarykův ústav – Archiv AV ČR), váz. 684 s., 400 Kč.Spisy TGM, sv. 21

sv21 (7K)MASARYK, T. G.: Parlamentní projevy 1891–1893. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. 452 s. Spolu se svazkem 29/21 dva samostatné svazky projevů T. G. Masaryka z let 1891–1893 a 1907–1914, období Masarykova působení v zemském sněmu a říšské radě. Spisy TGM sv. 21 a 29, editoři Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník a Martin Kučera, z němčiny přeložila Veronika Dudková.Spisy TGM, sv. 29

sv29 (7K)MASARYK, T. G.: Parlamentní projevy 1907–1914. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2002. 696 s. Dva samostatné svazky projevů T. G. Masaryka z let 1891–1893 a 1907–1914, období Masarykova působení v zemském sněmu a říšské radě. Spisy TGM sv. 21 a 29, editoři Vratislav Doubek, Zdeněk Kárník a Martin Kučera, z němčiny přeložila Veronika Dudková.Spisy TGM, sv. 30

Obálka sv. 30MASARYK, T. G. Válka a revoluce: Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1914–1916. K. Pichlík (ed.), k vydání dokončili D. Hájková, R. Vašek (edd.). Masarykovy spisy 30, Praha: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2005, 347 s.

První svazek plánovaného třídílného souboru Válka a revoluce představuje poprvé v ucelené podobě Masarykovy válečné projevy, články, memoranda a rozhovory z let 1914–1916. Práce shrnuje Masarykovu publicistickou činnost z daného období; dokumenty slouží k bližšímu poznání aktivit T. G. Masaryka v době, kdy stál v čele československého zahraničního odboje. Mnohé z těchto textů jsou zároveň i originálním svědectvím o vývoji Masarykových názorů na průběh a řešení válečného konfliktu, o proměnách koncepce budoucího samostatného československého státu, jakož i dokladem dobové propagandistické činnosti československého hnutí v zahraničí. Materiály původně publikované cizojazyčně jsou přeloženy, a tak se k českému čtenáři dostává např. inaugurační přednáška T. G. Masaryka na londýnské univerzitě z října 1915 či známé memorandum V hodině jedenácté. Soubor dokumentů je doplněn vysvětlivkami a jmenným rejstříkem. – Spisy TGM, sv. 30. Ed. Karel Pichlík †; red. Dagmar Hájková, Richard Vašek; ISBN 80-86142-18-3 (Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.) a 80-86495-31-0 (Masarykův ústav – Archiv AV ČR), váz. 352 s., 280 Kč.

Ohlasy
-PP-. Slovanský přehled, 2007, roč. 93, č. 1, s. 42
Prokš, P[etr]. Český časopis historický, 2007, roč. 105, č. 1, s. 226.Spisy TGM, sv. 31

sv31T. G. Masaryk: Válka a revoluce II, Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1917
eds. Karel Pichlík(†) a Zdenko Maršálek.
V pořadí jednatřicátý svazek dlouhodobé ediční řady Spisy T. G. Masaryka shrnuje články, přednášky a rozhovory T. G. Masaryka, publikované v roce 1917 a výjimečně i další texty, dokumentující Masarykovu činnost v průběhu zmíněného roku. Mimořádný význam svazku vyplývá především ze sledovaného období. Rok 1917 představoval v historii čs. odboje za 1. světové války zásadní zlom: zatímco do té doby byl osud celé zahraniční akce značně nejistý a podpora Dohody značně podmíněná, v průběhu necelého roku se vedení odboje a Masaryk osobně stávají respektovaným partnerem, jenž má Spojencům po politické i vojenské stránce co nabídnout. Těžiště Masarykovy činnosti v tomto roce spočívalo v Rusku, kam odjel po únorové revoluci a kde se v nesmírně složitých podmínkách především snažil získat souhlas s výstavbou vlastních vojenských jednotek. Úplnost a chronologické řazení textů umožňují sledovat taktiku politických jednání a zvláště její propagandistický odraz. Svazek zprostředkovaně zachycuje proces výstavby čs. legií v Rusku a ohromné těžkosti, s nimiž se zahraniční odboj v revolučním Rusku potýkal. K nejzávažnějším dokumentům patří zvláště Masarykova memoranda, zasílaná ruským vojenským autoritám ve věci formování čs. legií, která jsou v úplném znění publikována vůbec poprvé.

T. G. Masaryk: Válka a revoluce II (1917)
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.
ISBN: 978-8086142-32-6, EAN: 9788086142326
Formát: 356 stran, 21x15cm, česky a slovensky, vázaná vazba
Praha 2008 (1. vydání)Spisy TGM, sv. 33

sv33 (12K)MASARYK, T. G.: Cesta demokracie. I. 5. nově připrav. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003. 440 s. Komentovaná reedice dřívějších vydání připravených V.K. Škrachem shrnuje časopisecky publikované Masarykovy články, rozhovory, ale i veřejné projevy a poselství z počátků republiky. Spisy TGM sv. 33, editoři Vojtěch Fejlek a Richard Vašek.Spisy TGM, sv. 34

sv34 MASARYK, T. G. Cesta demokracie II: Projevy – články – rozhovory 1921–1923. R. Vašek, V. Fejlek (edd.). Masarykovy spisy 34, Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i., Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2007, 573 s.

Druhý svazek Cesty demokracie navazuje na již vydané tři díly tohoto souboru a vychází jako kritická reedice původního vydání Masarykových projevů, článků a rozhovorů z let 1921–1923, nyní doplněn o nové texty, především o prezidentovy články publikované v tisku buď nepodepsané, nebo signované pouze šifrou. Svazek tak doplňuje do ucelené podoby komplet vydávaných Masarykových textů z let jeho prezidentství (1918–1935). Práce shrnuje autorovu veřejnou a publicistickou činnost na počátku 20. let; dokumenty slouží k bližšímu poznání aktivit T. G. Masaryka v tomto období. Mnohé z těchto textů jsou zároveň i osobitým svědectvím o Masarykových názorech na řešení řady problémů mladého státu, o vývoji koncepce budování samostatného Československa, jakož i dokladem prezidentovy aktivní účasti v četných dobových polemikách. Soubor dokumentů je doplněn vysvětlivkami a jmenným rejstříkem.

Ohlasy
Vašek, Richard: ČAS, 2009, 17, č. 85, s. 33–36.Spisy TGM, sv. 35

sv35 (10K)MASARYK, T. G.: Cesta demokracie. III. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1994. 420 s. Soubor Masarykových článků, rozhovorů, ale i veřejných projevů a poselství z období jeho prezidentského působení v letech 1924–28 publikovaných časopisecky. Spisy TGM sv. 35, editor Vojtěch Fejlek.Spisy TGM, sv. 36

sv36 (10K)MASARYK, T. G.: Cesta demokracie. IV. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1997. 510 s. Navazuje na Cestu demokracie III a shrnuje časopisecky publikované Masarykovy články, rozhovory s novináři, i veřejné projevy a poselství v letech 1929–1937. Spisy TGM sv. 36, editor Vojtěch Fejlek.Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010