Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Spory o dějiny

Spory o dějiny I

Obsah

Eva Broklová: Úvod do problematiky

Články a studie
Milan Mráz: Dvě výzvy antické filosofie --- Miloslav Bednář: Souvislosti dnešních sporů o české dějiny --- Miloslav Bednář: Masarykova idea československého státu --- Eva Broklová: Dvě Hitlerovy lži o Československu --- Eva Broklová: Názory německých aktivistických stran v meziválečném Československu --- Miloslav Bednář: Filosofie a historiografie-obtížné zvládání česko-německých dějin
Recenze

Stanislav Polák: Ferdinard Seibt: Deutschland und die Tschechen --- Eva Broklová: Antonín Klimek/1/. Hrad a Pětka --- Miloslav Bednář: Problémy středoevropských tezí tezí Rudolfa Kučery --- Miloslav Bednář: Realismus a staronová demagogie --- Jan Havránek: Podiven jako odsunek a podnět --- Jaroslav Valenta: My a naši sousedé v Podivenovi --- Jiří Rak: Podiven a lá Taine? --- Aleš Haman: Masochistický pohled na české dějiny --- Martin Kučera: Nářek nad střetem kritického dějepisu s mýty nové ideologie

Dějiny a média

Miloslav Bednář: Vydírání pokračuje --- Miloslav Bednář: Dopis šéfredaktoru LN z 10. 12. 1998... k článku Vydírání pokračuje --- Jaroslav Valenta: Byl jsem v Norimberku --- Jaroslav Valenta: Filosofování s tajenkou

Summaries

Summaries --- Ediční poznámka

Resume

Publikace je prvním svazkem ediční řady sborníků kritických textů, které v organicky ucelené, souborné podobě vydává Masarykův ústav Akademie věd České republiky. Zaměřuje se na závažné interpretační problémy českých a československých dějin, včetně jejich naléhavě aktuální polohy.

Sborník obsahuje články a studie, recenze, rubriku dějiny a média a na závěr anglická shrnutí. Po filozoficko-metodologické stránce je nejvýznamnější úvodní stať Milana Mráze Dvě výzvy antické filosofie, jež shrnuje význam novějšího a současného zkoumání Sókratovy, Platónovy a Aristotelovy filozofie. Ten spočívá v nezbytnosti etického, ve spravedlivém politickém uspořádání ukotveného, a přitom takto trvale zacíleného východiska, určujícího rámce a cíle zodpovědné a stále platné metodologie vědy, právě tak jako hlavního smyslu vědeckého výzkumu. Pojednání Miloslava Bednáře Souvislosti dnešních sporů o české dějiny dokládá, jak a proč má nynější soustavné úsilí o ideologické komolení a překrucování českých a československých dějin podstatné znaky, jak druhorepublikové intelektuální a publicistické propagandy, tak pangermánské a komunistické ideologie. Autorova přednášková studie Masarykova idea československého státu mimo jiné zpochybňuje opodstatněnost nyní šířeného obviňování Masarykova pojetí Československa z tzv. čechoslovakismu.

Stať Evy Broklové Dvě Hitlerovy lži o Československu dokládá neudržitelnost Hitlerových, dodnes i u nás opakovaných, obviňování Československé republiky z údajné fikce československého národa a z nesplněného slibu řešení československé národnostní problematiky podle švýcarského vzoru. Autorka ve své následující studii Názory německých aktivistických stran v meziválečném Československu prokazuje neslučitelnost nedemokratické politické kultury československých Němců s civilizačními zásadami otevřené občanské společnosti první Československé republiky.

Úvahové pojednání Miloslava Bednáře „Filosofie a historiografie - obtížné zvládání česko-německých dějin“ se kriticky zamýšlí jen nad několika vybranými ukázkami německého nacionalistického „výkladu“ českých dějin v práci F. Seibta Německo a Češi. V daném směru pokračuje recenze Seibtovy knihy od Stanislava Poláka. Následující recenze kriticky rozebírají I. díl monografie Boj o Hrad A. Klimka (Eva Broklová), demagogická tvrzení v publikacích R. Kučery (Miloslav Bednář) a autorského kolektivu Podiven (P. Pithart, M. Otáhal, P. Příhoda) původně samizdatového spisu Češi v dějinách nové doby (recenzenti: Jan Havránek, Jaroslav Valenta, Jiří Rak, Aleš Haman).

V závěrečné recenzi Martin Kučera uvažuje o širších souvislostech vypjatě ideologického pojednání F. Fejto Rekviem za mrtvou říši. Rubrika Dějiny a média upozor 2010-09-01 deníku Lidové noviny ve věci česko-německých vztahů. Sborník je opatřen anglickými shrnutími většiny příspěvků.

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.