Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Masarykův sborník

Masarykův sborník

Masarykův sborník XIII

Masarykův sborník XIII. J. Gebhart, J. Kuklík, J. Tomeš (edd.). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Ústav T. G. Masaryka o.p.s., 2006, 541 s.

Třináctý svazek Masarykova sborníku reprezentuje české masarykovské bádání v letech 2004–2005. Navazuje na předchozí svazky, zároveň však zahajuje novou řadu sborníku, jež bude nadále vydávána s roční periodicitou a jejíž jednotlivá čísla budou v oddílu Studie tematicky profilována. Tento svazek je zaměřen na téma Masarykův vztah k české beletrii a českým spisovatelům, souhrnně zpracované v úvodní studii Jiřího Brabce, a v několika článcích sleduje Masarykovy vztahy s vybranými českým, resp. slovenskými spisovateli: s J. S. Macharem (Jitka Zabloudilová), Viktorem Dykem (Josef Tomeš), Karlem Čapkem (Josef Protiva), Otokarem Březinou (Jaromír Slomek) a Svetozárem Hurbanem Vajanským (Martin Kučera). Na ně navazuje objevná studie Michaely Tydlitátové o knihovně filosofa Rudolfa Hirsche, zakoupené koncem třicátých let Ústavem T. G. Masaryka a připojené k Masarykově knihovně, esej Jiřího Olšovského Masarykovo heslo „Ježíš, ne Caesar!“, studii Miloše Dokulila Masaryk a liberalismus a Radovana Lovčího Profesní a společenské aktivity Alice Masarykové v letech 1910–1914. Následující dokumentární část, rozšířená od tohoto svazku o materiálové studie (Materiály a dokumenty), přináší stať Jiřího Fidlera o řádech a vyznamenáních, jejichž nositelem byl T. G. Masaryk, podrobné pojednání Zdeňka Šestáka o útocích na T. G. Masaryka v Humoristických listech v letech 1899–1914, soupis bibliografií k životu a dílu T: G. Masaryka, vydaných v letech 1918–1948, od Václavy Horčákové a stať Jany Malínské o potřebě personální bibliografie T. G. Masaryka, dále pak edici korespondence Karla Čapka a Edvarda Beneše (ed. Jan Bílek a Ivan Šťovíček) a záznamu Huberta Ripky o jeho návštěvě u presidenta Masaryka v Topolčiankách v roce 1925 (Ivan Šťovíček), pokračování kritické edice korespondence T. G. Masaryka s Oldrou Sedlmayerovou (Dagmara Hájková) a soupis masarykian ve fondech 2. a 3. oddělení Národního (dříve Státního ústředního) archivu v Praze (Jana Drncová Bartošová a Jaroslav Koláčný). Oddíl Kronika obsahuje mj. nekrology za zesnulého historika Antonína Klimka a filosofa Jindřicha Srovnala, oddíl Literatura recenze nejdůležitější masarykovské literatury za sledované období. Svazek uzavírá kompletní bibliografie prací T. G. Masaryka a literatury o T. G. Masarykovi za léta 2004–2005.

Váz., 544 str., 360 Kč.– ISBN 80-86495-40-X, ISSN 1801-6286 (MSÚ AV ČR) a ISBN 80-86142-22-1 (ÚTGM, o. p. s.)

Ohlasy
Kolařík, Karel: Masarykův sborník potřinácté. Česká literatura, 2007, roč. 55, č. 3, s. 438–440.Masarykův sborník XI–XII

Dvojčíslo Masarykova sborníku reprezentuje na 720 stranách české masarykovské bádání v letech 1999–2003. Svou koncepcí a obsahovou strukturou navazuje na předcházející svazky novodobé řady Masarykova sborníku, vydávané od počátku devadesátých let 20. století; liší se pouze svou grafickou úpravou. Obsahuje třináct původních studií, věnovaných různým aspektům Masarykova díla, vědecké a politické činnosti i osobnostem několika jeho spolupracovníků a ideových spřízněnců. Po úvodním eseji Miloslava Petruska T. G. Masaryk v postheroických časech a obsáhlém rozboru Masarykovy filosofie demokracie z pera Jindřicha Srovnala následují studie Libuše Heczkové, Miloslava Bednáře a Jiřího Olšovského, vyrovnávající se z různých úhlů pohledu se vztahem T. G. Masaryka a Friedricha Nietzscheho, příspěvek Ivo Rejchrta o významu časopisu Athenaeum pro českou literární vědu a Michala Topora o Masarykově spisu Karel Havlíček a grafologická analýza Masarykova rukopisu od Stanislava Poláka. Zvláštní místo patří objevným biografiím Walthera Eugena Schmidta od Jana Štěpána, Josefa Kudely od Ivana Kudely, Jindřicha Kohna od J. F. Fraňka a Anny Horákové-Gašparíkové od Zdenky Sojkové; celý oddíl pak uzavírá studie Naděždy Vitanovské o ražených medailích T. G. Masaryka v letech 1918–2000. Následující část sborníku přináší řadu pozoruhodných dokumentů, například edici originálu a paralelní český překlad Masarykovy stati Die böhmische Krise, otištěné ve vídeňském týdeníku Die Zeit v říjnu 1896, výňatky z deníkových zápisků historika Vlastimila Kybala, týkající se jeho vztahu k T. G. Masarykovi, i z korespondence T. G. Masaryka s Oldrou Sedlmayerovou. Oddíly Kronika a Literatura podávají přehled a hodnocení relevantních vědeckých konferencí, odborných i popularizačních publikací, věnovaných T. G. Masarykovi, jeho době, spolupracovníkům a souputníkům ve sledovaném období. Sborník obsahuje též soupis masarykian ve Státním ústředním archivu a v Archivu Národního musea a kompletní bibliografii prací T. G. Masaryka a literatury o T. G. Masarykovi za léta 1999–2003.

ISBN 80-86495-21-3 (Masarykův ústav AV ČR) a 80-86142-14-0 (Ústav T. G. Masaryka), 720 str., váz., 475 Kč.Masarykův sborník X

Soubor studií českých a zahraničních badatelů k osobnosti TGM, jeho dílu a době. Šest studií se zabývá recepcí Masaryka v Čechách, na Slovensku, ve Francii, v Rusku a dnešním Japonsku. Rubriky Diskuse (mj. TGM v denících Josefa Pekafie, korespondence TGM a Oldry Sedlmayerové), Kronika, Literatura.

448 str., váz., 190 Kč.Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010