Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Na pozvání Masarykova ústavu

Na pozvání Masarykova ústavu

Obálka Na pozvání... 1Na pozvání Masarykova ústavu 1

V roce 2003 zahájil Masarykův ústav AV ČR cyklus pracovních seminářů pod souhrnným názvem Na pozvání Masarykova ústavu. Setkání historiků i širší veřejnosti byla věnována v prvním ročníku tohoto cyklu živým otázkám a fenoménům novodobých českých i evropských dějin, jednolivé příspěvky tvoří oddíly stejnojmenného sborníku: 1) Antisemitismus ve střední a východní Evropě (Rusku) na přelomu 19. a 20. století, 2) Edvard Beneš očima mladých badatelů a 3) Třetí republika – demokracie ano či ne? Jednotlivé příspěvky, ať již renomovaných odborníků (Jiří Brabec, Eva Broklová, Milan Znoj, Jiří Kocian, Josef Tomeš), tak i reprezentantů nastupující generace historiků (Václav Fronk, Daniel Herman, Michal Pehr, Francis D. Raška, Vít Smetana, Richard Vašek ad.) programově usilují o seriózní rozbor a posouzení různých ožehavých problémů nedávné minulosti, často povrchně a zkresleně podávaných v současné publicistice. Cyklus seminářů bude pokračovat i v akademickém 2004/2005 – konkrétní informace o jednotlivých seminářích sledujte na www.msu.cas.cz.

Brož., 176 str., 150 Kč. ISBN 80-86495-23-XObálka Na pozvání ... 2Na pozvání Masarykova ústavu 2

Sborník obsahuje příspěvky ze dvou seminářů, které se uskutečnily v letech 2004 a 2005 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, zaměřeného na stále živé otázky a fenomény novodobých českých i evropských dějin a určeného jak širšímu spektru odborníků, tak laické veřejnosti. První seminář byl věnován českému politickému realismu na přelomu 19. a 20. století, představujícímu významný dobový ideový proud, tradičně personifikovaný T. G. Masarykem. Druhý seminář, nazvaný Naděje a zklamání. Vzpomínky na třetí republiku, přinesl zajímavá osobní svědectví aktivních účastníků politického dění let 1945–48, reprezentujících tehdejší národně socialistickou, sociálně demokratickou a lidovou stranu: Jiřího Ješe, Jaroslava Kohouta, Jaroslava Krejčího, Josefa Lesáka a Jiřího Rubína. Jejich vzpomínková ohlédnutí doplňuje dosud nepublikovaný memoárový text dr. Bedřicha Rattingera, ve sledovaném období tajemníka komunistického poslaneckého klubu v Ústavodárném národním shromáždění, o zákulisí únorového převratu 1948.

ISBN 80-86495-32-9. Ed. V. Doubek, M. Pehr a J. Tomeš. Brož., 176 str., cena 150 Kč.Na pozvání Masarykova ústavu 3

Sborník obsahuje příspěvky ze semináře Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921), který se – tentokrát ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR – uskutečnil v říjnu roku 2006 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu. Tento cyklus je zaměřen na stále živé otázky a fenomény novodobých českých i evropských dějin a je určen jak širšímu spektru odborníků, tak laické veřejnosti. Čtvrtý svazek volné řady přináší třináct tematicky široce pojatých příspěvků autorů, kteří sledují především povahu, strukturu a utváření se státní moci v ČSR v počátcích republiky. Čtenář se seznámí s konkrétními podnikatelskými či vojenskými osudy, ekonomickými podmínkami transformace (odluky od Rakouska-Uherska), vznikem a fungováním průmyslových svazů či burzy pro cenné papíry, ale také formováním našich zahraničněpolitických vztahů (Velká Británie) či teoretickým vymezením pojmů jako je moc a autorita. Do sborníku přispěli: J. Hájek, D. Hájková, J. Harna, F. Kolář, D. Jančík, I. Jakubec, Z. Jindra, E. Kubů a J. Šouša, V. Lacina, Z. Maršálek, J. Rákosník, J. Šebek a I. Šedivý.

ISBN 978-80-86495-44-6. Ed. J. Hájek, I. Šedivý a F. Tomáš. Brož., 132 str., cena 150 KčNa pozvání Masarykova ústavu 4

Sborník obsahuje příspěvky ze seminářů Konstitutivní hodnoty novodobé české společnosti a Politika bez vavřínů, uskutečněných v roce 2005 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, který je věnován živým otázkám naší i evropské minulosti a je určen jak širšímu spektru odborníků, tak i laické veřejnosti. V tomto svazku se čtenář seznámí s problematikou proměn hodnotové orientace české společnosti v novodobých dějinách. Na příkladu rozboru hodnotových orientací na stránkách významných periodik (list Československá samostatnost, týdeník Dnešek), prací a názorů předních českých politiků (T. G. Masaryka, E. Beneše) nebo volebních programů politických stran se příspěvky pokoušejí zodpovědět otázku, jaké hodnoty utvářely naši moderní společnost. Druhá část sborníku je věnována stále aktuální otázce úspěchu či neúspěchu v politice. Jednotlivé příspěvky si blíže všímají jak působení výrazných osobností (K. Kramář, E. Voska, L. Sychrava), tak i dobových politických proudů a hnutí (katolická moderna přelomu 19. a 20. století nebo menšinové proudy v meziválečné sociální demokracii).

ISBN 978-80-86495-37-8. Ed. E. Broklová a V. Doubek. Brož., 172 str., cena 150 Kč


Na pozvání Masarykova ústavu 5

Sborník obsahuje příspěvky ze seminářů Volby 1946: iluze a realita a Česká politická pravice a krize demokracie 30. let, pořádaných v roce 2006 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, který je věnován stále živým otázkám naší i evropské minulosti a je určen jak širšímu spektru odborníků, tak i laické veřejnosti. Čtenář se v tomto svazku seznámí s problematikou prvních poválečných voleb, které zásadním způsobem ovlivnily další směřování československé společnosti. Jednotlivé příspěvky přibližují mj. předvolební kampaň a různé formy agitace v českých zemích a na Slovensku, dobové volební právo nebo reflexi volebních výsledků v jednotlivých politických stranách. Druhá část sborníku je pak věnována názorům české meziválečné pravice na demokratické uspořádání Československa a na tzv. krizi demokracie. Příspěvky pojednávající o stranách agrární, lidové a národně demokratické a také o působení novináře K. Horkého se zároveň pokoušejí zodpovědět otázku, nakolik se v těchto stranách prosadily antidemokratické síly a jak ovlivnily politický život Československa.

ISBN 978-80-86495-45-3. Ed. E. Broklová a M. Pehr. Brož., 156 str., cena 150 Kč.Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010