Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Ostatní publikace

Ostatní publikace

(Řazeno chronologicky, sestupně)

Obálka Czech and Hungarian Minority Policy

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938
Ferenc Eiler, Dagmar Hájková et al.
Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v i., Praha s MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete Budapest, Prague – Budapest 2009
Brož., 210 stran, ISBN 978-80-86495-54-5, Cena 180 Kč

Kolektivní monografie dává nahlédnout do způsobu řešení menšinové otázky v Československu a Maďarsku v letech 1918–1939. Kolektiv maďarských a českých historiků přináší kritickou analýzu meziválečné menšinové politiky v obou zemích. Objasňuje etnopolitické následky rozpadu habsburské monarchie a zdůrazňuje iluzornost snah vytvořit etnicky čisté národní státy v multietnickém středoevropském prostoru. Pozornost je soustředěna na koncepce národní politiky jak ve vztahu k minoritám, tak ve vnější národní politice a politické propagandě. Řešení národní problematiky je zkoumáno z pohledu významných osobností i v celkovém kontextu meziválečných středoevropských etnických problémů. Naznačeny jsou též možné alternativy mezinárodního řešení středoevropských menšinové problematiky.
Kniha obsahuje též dokumenty o mezinárodních závazcích Československa, Jugoslávie a Rumunska v rámci mezinárodních menšinových dohod z roku 1919 a dokumenty k poslední kontroverzní diplomatické etapě meziválečných československo-maďarských menšinových a etnopolitických vztahů.


Obálka Ediční teorie a metodika

ŠŤOVÍČEK, I. Ediční teorie a metodika. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, 230 s.

Publikace věnovaná ediční teorii a metodice je výborem statí prom. hist. Ivana Šťovíčka, CSc. (nar. 1938). V autorské redakci zpřístupňuje dvanáct expertních pojednání k editologické problematice novodobých pramenů, které byly v rozmezí let 1975?1991 vydá-ny v Archivním časopise a Sborníku archivních prací. Jejich výběr a způsob uspořádání vycházel ze záměru předložit ucelený soubor příspěvků, který by se stal průvodcem po editorově činnosti. Sborník vychází u pří-ležitosti životního jubilea archiváře, historika a editora, který vystudoval archivnictví na Filozofi cké fakultně Univerzity Karlovy v Praze a postupně pracoval ve Vojenském historickém archivu, Ústavu dějin střední a východní Evropy Akademie věd ČR, Národním archivu a Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Kniha je doplněna autorovým biogramem, bibliografií a obohacena rozhovorem o jeho životě a profesi.

Ediční teorie a metodika
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha
ISBN: 978-80-86495-49-1, EAN: 9788086495491
Formát: 230 stran, 21x15cm, česky, vázaná vazba
Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Ohlasy
Flaišman, Jiří – Kosák, Michal: Výbor ze studií Ivana Šťovíčka. Česká literatura, 2008, roč. 56, č. 4, s. 595, 596, 597.
Martinovský, Ivan: Ediční teorie a metodika. Archivní časopis, 2008, roč. 58, č. 4, s. 334–337.Obálka Agrárníci...

BROKLOVÁ, E. – TOMEŠ, J. – PEHR, M. Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008, 268 s.

Kolektivní monografie analyzuje, jak se v politice tří významných československých meziválečných stran - agrární, národně demokratické a lidové – obrazila mezinárodní i domácí situace třicátých let 20.st., charakterizovaná svět. hospodář.krizí, nástupem autoritativních režimů v řadě evropských států i krizí demokracie, a jak se v těchto peripetiích projevoval jejich vztah k demokracii. Podrobně si všímá různých návrhů na reformu demokratického politického systému v českolovensku, vzešlých ze sledovaných stran v uvedeném období, a na pramenném materálu dokazuje, že ani jedna z tžchto stran jako celek nepřekročila pozice demokracie.

Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
ISBN: 978-80-86495-47-7, EAN: 9788086495477
Formát: 268 stran, 20x14cm, česky, brožovaná vazba
Praha 2008 (1. vydání)

Ohlasy
Hanula, Matej: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky. Historický časopis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 743–748.Obálka Moc...

HÁJEK, J. – HÁJKOVÁ, D. – KOLÁŘ, F. – LACINA, V. – MARŠÁLEK, Z. – ŠEDIVÝ, I. Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2008. 197 s.

Šestice renomovaných odborníků se spojila k rekonstrukci mocenských poměrů období několika prvních let existence meziválečné Československé republiky. V neotřele koncipované publikaci se věnují procesu vzniku, utváření a upevňování nového státu. Výzkum v oblasti revoluční, státní a ekonomické moci vychází nejen ze základního historiografického bádání, nýbrž zasazuje problematiku i do širších politologických, sociologických a sociálně psychologických souvislostí. Do značné míry koriguje zdánlivě jasnou představu o naprosté diskontinuitě vývoje před a po roce 1918. Zásadní změny mocenské struktury a výrazná proměna společenských elit přinesly zcela novou podobu moci. Je však zajímavé, že mezi habsburskou monarchií a masarykovskou první republikou lze nalézt až překvapivě velký počet prvků vývojové kontinuity.

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921)
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.,
ISBN: 978-80-86495-46-0, EAN: 9788086495460
Formát: 198 stran, 20,5x14,5cm, česky, brožovaná vazba
Praha 2008 (1. vydání)

Ohlasy
Prokš, Petr: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Český časopis historický, 2010, roč. 108, č. 1, s. 159–161.Obálka Cestování...

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století
Autoři z Prahy, Brna,Opole a Gdaňska zde mapují cesty významných osobností vždy a kultury, ale i běžných občanů ve sledovaném období. Z příspěvků rovněž vyplývá, jak se proměňoval občanský život ve střední Evropě v uplynulých dvou staletích, na nějž měl mimo jiné velký vliv také rozkvět byrokracie, například ve formě neustále pozměňovaných a vynalézavějších celních pravidel.

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
ISBN: 978-80-86495-50-7, EAN: 9788086495507
Formát: 240 stran, 23x16cm, česky, brožovaná vazba
Praha 2008 (1. vydání)Obálka Beneš 35-38

Prezident Beneš v letech 1935–1938: Studie a edice dokumentů. R. Vašek (ed.). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008, 246 s.

Kniha, vycházející ve volné dokumentární řadě Masarykova ústavu, zpřítomňuje osobnost a činorodou aktivitu prezidenta Edvarda Beneše v letech jeho prvního prezidentství. Publikace obsahuje studii o působení E. Beneše ve funkci prezidenta republiky a edici dokumentů. Studie se blíže zabývá Benešovou veřejnou aktivitou a snaží se tuto činnost zasadit do souvislostí konce 30. let. Studii doplňuje edice dosud nepublikovaných dokumentů vztahujících se k prezidentovu veřejnému působení (např. nerealizované rozhovory pro tisk, projevy při audiencích, příspěvky do připravovaných publikací). Kniha navazuje na nedávno vydaný soubor Benešových textů z let 1935–38 a doplňuje jej o neméně důležitý obraz.

Prezident Beneš v letech 1935–1938
Nakladatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
ISBN: 978-80-86495-42-2, EAN: 9788086495422
Formát: 246 stran, 20x14cm, česky, brožovaná vazba
Praha 2008 (1. vydání)

Ohlasy
Harna, Josef. Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 2, s. 473-474.Cesty na východ: Češi v korespondenci M. F. Rajevského
Ed. Vratislav Doubek

Osobnost ruského spisovatele a pravoslavného kněze Michaila Fjodoroviče Rajevského (1811–1884) provází velký paradox česko-ruských vztahů 19. století. Přestože je dnes mužem prakticky neznámým, těšil se Rajevskij ve své době obrovské vážnosti a důvěře. Po dobu téměř půl století zprostředkovával coby duchovní správce ruského vyslanectví ve Vídni kontakty Čechů a dalších rakouských Slovanů s ruskými vládními, kulturními i vědeckými celebritami. Do českých dějin se zapsal jako organizátor první neoficiální zahraničněpolitické akce zdejší politiky, známou pouť do Ruska v roce 1867, roku 1874 vysvětil pravoslavný chrám sv. Mikuláše v Praze. – Předkládaná edice přináší soupis veškeré dostupné Rajevského korespondence s Čechy, z níž je značná část poprvé publikována v plném znění. Nalezneme zde např. listy F. Palackého, F. L. Riegra, F. A. Braunera a dalších čelných českých politiků; největší prostor nicméně dostávají desítky méně známých i zcela zapomenutých korespondentů, jež spojuje jedno velké téma: snaha o získání kontaktů a otevření možností vycestovat na východ, uplatnit se v obrovské, slovanské, carské říši. Cizojazyčné dopisy (ruština, němčina) jsou vybaveny českými regsety a naopak. — ISBN 80-86495-39-6 Váz., 380 str., rejstřík, 350 Kč.KALETA, P. Češi o Lužických Srbech: Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého. Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006, 334 s.

Lužičtí Srbové patří stejně jako Češi k západoslovanské jazykové oblasti a jejich dějiny byly od dob panování Lucemburků na českém trůně až do třicetileté války s českým prostředím úzce spjaty. Avšak i poté byly kulturní styky mezi srbskou Lužicí a Korunou českou bohaté, zvláště pak po založení Lužického semináře v Praze, kde vyrostla značná část lužickosrbské inteligence. Publikace Češi o Lužických Srbech charakterizuje a analyzuje jednotlivé etapy českého zájmu o Lužici a Lužické Srby, jak se projevoval ve vědeckých pracích, v publicistice i v umění od Josefa Dobrovského až po vznik české sorabistiky, jejíž vrchol lze nalézt v díle Adolfa Černého, kterému je zde věnována největší pozornost. Práce, která synteticky podává vývoj sorabistických bádání v českém prostředí 19. století, věnuje rovněž pozornost základním znakům lužickosrbských dějin tohoto období. — ISBN 80-86495-41-8 Váz., 334 str., barevné přílohy, 330 Kč.

Ohlasy
Hrabal, Milan: Češi o Lužických Srbech. Hlas severu, 2007, č. 9, květen, s. 5.
Itoya, Božena: Początki sorabofilstwa i sorabistyki w Czechach. Zeszyty Łużyckie, 2007, t. 41, s. 205–209.
Mudra, Jiří. Slavia, 2007, roč. 76, č. 2, s. 234–235.
Černý, Marcel: Syntéza česko-lužickosrbských kulturních vztahů v 19. století. Homo bohemicus, 2008, 1, s. 81–90.
Ishikawa, Tatsuo (jméno recenzenta a celá recenze psány v japonštině): Petr Kaleta: Češi o Lužických Srbech. Slavia Occidentalis Iaponica, 2008, 11, s. 115–119.
Kalina, Petr: Češi o Lužických Srbech. Slavica litteraria. Sborník prací FF MU, řada X, Brno, FF MU Brno, 2008, vol. 11, no. 1, s. 155–156.
Mudra, Jiří: Petr Kaleta: Češi o Lužických Srbech. Česko-lužický věstník, 2008, č. 4, duben, s. 31.
Pałys, Piotr: Češi o Lužických Srbech. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2008, Rocznik LXIII, Nr. 4, s. 534–536.
Vořech, Ctibor: Češi a Lužičtí Srbové. Novoborský měsíčník, 2008, květen, s. 22.Obálka Beneš

BENEŠ, EDVARD. Projevy – články – rozhovory 1935–1938. R. Vašek (ed.). Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006, 728 s.

Kniha přináší poprvé v ucelené podobě veřejné projevy, články, rozhovory a další dobově publikované texty prezidenta Edvarda Beneše z let 1935–1938. Tato edice navazuje na čtyři svazky Masarykových projevů z let 1918–1935 (soubor Cesta demokracie) a završuje tak řadu projevů demokratických prezidentů meziválečného Československa. Benešovy texty z let 1935–38 byly dosud veřejnosti přístupny omezeně jen v několika dobových publikacích, shrnujících částečně prezidentovy cesty po republice a jeho některé další projevy; v posledních letech pak vyšlo několik menších souborů Benešových projevů, korespondence a diplomatických zpráv. Převážná většina projevů a článků však stále zůstávala v archivech nebo rozptýlena v řadě našich i zahraničních novin a časopisů. Sbírka textů druhého československého prezidenta z období jeho prvního prezidentství vyplňuje tuto mezeru, přináší dokumenty k bližšímu poznání veřejných aktivit E. Beneše v době vrcholného zápasu československé demokracie v druhé polovině 30. let a umožňuje přehlédnout Benešovy názory na řadu vnitropolitických i zahraničněpolitických problémů tehdejšího Československa. — Ediční příprava Richard Vašek. Váz., 728 str., 400 Kč. – ISBN 80-86495-38-8

Ohlasy
Rákosník, Jakub: Tři roky s Benešem. A2, 2006, č. 28, http://www.advojka.cz/archiv/2006/28/tri-roky-s-benesem
Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, 2007, č. 20, s. 32-33.
Dejmek, Jindřich. Český časopis historický, 2007, roč. 105, č. 4, s. 947-951.
Zeman, Zbyněk. Lidové noviny, 2007, 10.2., Orientace, s. 3.Obálka Beneš

BENEŠ, EDVARD. Německo a Československo. E. Broklová (ed.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005, 251 s.

Spis Edvarda Beneše (1884–1948) věnovaný česko-německé a česko-sudetoněmecké problematice ve 20. a 30. letech 20. století je vydáván více než 65 let po svém vzniku. Pod šifrou X. Y. byly dvě části práce vydány německy a anglicky, ale českého vydání se rukopis doplněný o další část v roce 1938 nedočkal. Přitom se jedná o tak závažnou problematiku, jakou jsou československo-německé vztahy v období po první světové válce a československá menšinová politika. Její součástí je jednání československé delegace na pařížské mírové konferenci a s ním související problémy švýcarského vzoru pro Československo a státního národa československého a postavení německé menšiny v československém politickém systému. Autor analyzuje tyto problémy se znalostí diplomata-účastníka jednání a politika s erudicí vědce. — Ed. Eva Broklová, 256 str., brož., 200 Kč. – ISBN 80-86495-29-9.

Ohlasy
(Dis.) Hauner, Milan: Benešův rukopis „Německo a Československo“ konečně česky. Soudobé dějiny, 2006, roč. 13, č. 3–4, s. 461–468, 540–541.
(Dis.)Broklová, Eva: O editování a recenzování (recenzentech). Soudobé dějiny, 2006, roč. 13, č. 3–4, s. 469–474, 541.
Křesťan, J[iří]. Český časopis historický, 2006, roč. 104, č. 2, s. 444–445.
Malínský, Jiří. Masarykův sborník, 2004–2006 [vyd. 2006], 13, s. 499–505.
-PP-. Slovanský přehled, 2006, roč. 92, č. 3, s. 463–464.Obálka Kučera

KUČERA, Martin: Zprávy tajným inkoustem
Kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války
Praha: Masarykův ústav, 2003, 196 str., brož., 190 Kč

O českém odboji za první světové války již bylo napsáno mnohé, stále ale nacházíme kapitoly, jež je možno "objevit" a připomenout. Jednou z nich je i pozoruhodný zpravodajský kanál, vytvořený na počátku světové války pražským průmyslníkem Josefem Janem Fričem a jeho obchodním zástupcem v Itálii a Švýcarsku Zdeňkem Rohlou a od prosince roku 1916 využívaného ke spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. — Edice a úvod Martin Kučera. ISBN 80-86495-18-3Obálka Národnostní otázka...

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období: Sborník z mezinárodní vědecké konference

Sborník shrnuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období uspořádané 26.-27. října 2004 v Praze Masarykovým ústavem AV ČR, Instytutem Historii univerzity v Opolí a Historickým ústavem AV ČR. Dvanáct historiků z Prahy a Opolí se zde na základě nejnovějších výzkumů zabývá různými aspekty sledovaného problému - například postavením Bělorusů a Moravců v Polsku, obrazem Ukrajinců a Čechů v dobovém polském tisku, otázkou Kašubů a jejich odrazem v československé publicistice dvacátých a třicátých let, ochranou národnostních menšin v meziválečném Česko slovensku i česko-slovenskými vztahy za první a druhé republiky. Publikované práce prohlubují dosavadní poznání jedné z významných komponent moderních středoevropských dějin a předkládají k diskuzi řadu podnětných závěrů. — Masarykův ústav AV ČR, ISBN 80-86495-30-2, 156 str., brož., 190 Kč.Obálka Lužičtí Srbové

Sborník Praha a Lužičtí Srbové

Je výsledkem stejnojmenné mezinárodní vědecké konference konané 25. 26. 11. 2004 v Praze u příležitostí sto čtyřicátého výročí narození vynikajícího slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864 1952). Součástí sborníku je třiadvacet příspěvků od autorů z osmi zemí. Převažují v něm témata z oblasti česko-lužickosrbských kulturních kontaktu a styků mezi Lužickými Srby a jinými slovanskými oblastmi a výrazné zastoupení zde mají příspěvky o Adolfu Černém a jeho sorabistické a slavistické činnosti. Publikace je důležitým příspěvkem nejen pro sorabisty a slavisty, ale i pro veřejnost, která jeví o lužickosrbskou problematiku v minulosti i současnosti trvalý zájem. — Ed. Petr Kaleta. 276 stran, váz. 240 Kč ISBN 80-86495-28-0.Obálka Češi a Němci...

Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka

Sborník je výsledkem stejnojmenné mezinárodní konference konané Masarykovým ústavem AV ČR v prosinci 2002 v Praze. Obsahuje třináct příspěvků domácích a zahraničních odborníků zabývajících se danou problematikou (mj. Eva Broklová, Jevgenij Firsov, Koloman Gajan, Radan Hain, Martin Kučera, Marie L. Neudorflová ad.). Sjednocující tematikou v širších souvislostech jsou teoretické a praktické postoje T. G. Masaryka ve vztahu k Němcům v Rakousko-Uhersku a v Československé republice. Příspěvky se zabývají málo známými aspekty Masarykových stanovisek a většinou čerpají z dosud nevyužitých archivních materiálů. Sborník bude přínosem každému, kdo se zajímá o českou politiku a problematiku česko-německých vztahů v českých zemích před rokem 1918 a po vzniku Československa. — Brož., 230str., 180 Kč. ISBN 80-86495-22-1.Obálka Rádl

RÁDL, Emanuel: O německé revoluci; K politické ideologii sudetských Němců

Kniha obsahuje dvě studie Emanuela Rádla: rozsáhlejší O německé revoluci z roku 1933 a menší, publikovanou původně v němčině, Zur politischen Ideologie der Sudetendeutschen z roku 1935. Ta vychází česky poprvé. — Edice a doprovodná studie Eva Broklová. Brož. 144 str., 145 Kč, ISBN 80-86495-17-5.Obálka Věda a válka...

Věda a armáda – věda a válka (1914–2004). Sborník příspěvků z mezinárodní konference

Sborník Věda a armáda – věda a válka (1914–2004) shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24.–25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně a Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm ÚSD AV ČR a UK v Praze (nyní Oddělení pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR). První den konference byl věnován vlastním referátům, druhý den se konal diskusní kulatý stůl na téma Věda a armáda v současné době, jehož průběh je ve sborníku rovněž zachycen. Jednotlivé příspěvky si všímají změn, k nimž v průběhu 20. století došlo ve vztahu vědy a vojenství a připomínají též úlohu vědců samotných a jejich zodpovědnost za zneužití výsledků vědeckého výzkumu ve válečných konfliktech. Většina referátů je zaměřena na první polovinu 20. století, zvláště na období druhé světové války, některé pak přibližují vliv vědy i na změny v soudobém vojenství nebo sledují proměny české obranné doktríny a stav současného obranného výzkumu v České republice. Do sborníku přispěli Jiří Bílek, Ivo Budil, Pavel Drábek, Josef Fučík, Uwe Hoßfeld, Martin Martinovský, Janusz Mika, Alena Mikovcová, Alena Míšková, Libor Pátý, Michal Šimůnek a Richard Vašek. – Brož., 172 str., 150 Kč. – ISBN 80-86495-35-3Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010