Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, I/2007

Rubrika Studie a eseje obsahuje stať MICHALA KOPEČKA Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu, jejíž autor detailním způsobem prostřednictvím srovnávací metody zkoumá českou, polskou a maďarskou cestu při utváření historické paměti období komunismus a problematizuje způsob vzniku a zaměření českého „Ústavu paměti národa“. Esej polského historika RAFAŁA STOBIECKÉHO Historici a historická politika se zaobírá zacházením s historickou pamětí v Polsku po roce 1989, s důrazem na snahy politiků podmaňovat si a okupovat historickou paměť ve svůj prospěch. Studie JIŘÍHO HANUŠE Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru analyzuje zacházení s pamětí a konstruování obrazů minulosti a obrazů sebe sama v minulosti na příkladě memoárománů spisovatele Pavla Kohouta.

Rubrika Diskuse a rozepře zahrnuje úvahu polského historika a bohemisty MACIEJE GÓRNÉHO Několik úvah o české historiografii po roce 1989, v níž autor subjektivním a kritickým způsobem nahlíží pozitiva a deficity českého historického bádání ve srovnání s moderního badatelskými trendy uplatňovanými ve střední Evropě. Druhou část rubriky tvoří příspěvky JANA HORSKÉHO „Smysl dějin“ – „národ“ – a priori a MARTINA C. PUTNY Poznámky na úplný okraj druhého dílu Sporu o smysl českých dějin, jež představují kritickou reflexi knihy Miloše Havelky Spor o smysl českých dějin, díl 2: 1939-1989. Na kritiku obou autorů bezprostředně reaguje MILOŠ HAVELKA v reflexi nazvané Přátelská odpověď přátelským recenzentům i kritikům.Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010