Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, II/2006

V rubrice Studie a eseje vychází stať Pavlíny Rychterová Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd, zamýšlející se nad Weberovým pojetím charismatu. Studie Jitky Komendové Ženy středověké Rusi. Možnosti a limity ruské gender history analyzuje stav výzkumu genderové problematiky v soudobé ruské medievistice a zamýšlí se nad možnostmi studia genderových otázek na základě pramenů středověké Rusi.

V rubrice Diskuse a rozepře předkládá německá historička Christiane Brennerová ve studii Cesta k únoru 1948. Teze k výzkumu soudobých dějin zamyšlení nad interpretačními přístupy posledního desetiletí ke klíčovému období československých poválečných dějin, k létům 1945–1948. Miloš Havelka ve studii Josef Pekař v posametovém světě české historiografie kriticky zkoumá nejnovější monografie věnované osobě Josefa Pekaře, přičemž poukazuje jak na jejich limity, tak nastoluje témata, jichž si pekařovská historiografii prozatím neprávem nevšímá.

V rubrice Recenze a reflexe si zaslouží největší pozornost dvojrecenze na knihu Milana Řepy Poetika českého dějepisectví z pera Karla Šimy a Lenky Řezníkové, úvaha Františka Šmahela nad knihou Martina Nejedlého Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku a rozsáhlá reflexe Antonína Kalouse nad sborníkem o nových přístupech v bádání o renesanci (Palgrave Advances in Renaissance Historiography).


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010