Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, I/2006

V rubrice Studie a eseje vychází stať Miloše Řezníka Národní kategorie a současná historiografie, věnovaná nejnovějším přístupům bádání o národních dějinách v kontrapozici vůči komparativní historiografii. Studie německé historičky Martiny Winklerové Krásná literatura a historická fakta. Beletrie jako symbol a zdroj při psaní o ruských a východoevropských dějinách představuje zamyšlení nad využitím literárních textů k historiografickým interpretacím. Stať Jana Horského „I proto, že sem nekopal roli srdce svého“. Příspěvek k problematice sebetematizace u českých tajných nekatolíků v 18. století obsahuje antropologicky laděnou úvahu o českých náboženských dějinách v protestantském prostředí.

V rubrice Diskuse a rezepře Bedřich Loewenstein ve stati Úvahy o pokroku. Několik metodologických poznámek přináší sevřenou reflexi nejrůznějších pojetí pokroku ve filozofii a historiografii 20. století. Pavel Kolář v úvaze Dějiny historické vědy. Normativní příběh vlastního oboru nebo reflexivní dějiny kulturní praxe? Nad sborníkem Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 kriticky zkoumá jeden z pokusů o tematizaci dějin německé historiografie v Čechách na konci 19. a ve 20. století.

V rubrice Recenze a reflexe si zaslouží největší pozornost trojrecenze na knihu Jana Křena Dvě století střední Evropy z pera Jakuba Rákosníka, Karla Šimy a Lukáše Fasory napsaná společně s Jiřím Hanušem. Kritický způsob uvažování reprezentuje i dvojrecenze monografie Libora Jana Proměna českých zemí ve středověku z pera Martina Nodla a Martina Wihody. Podnětné je rovněž zamyšlení Jiřího Hutečky nad soudobým bádáním o vojenských dějinách na pozadí knihy Jeremyho Blacka Rethinking Military History.


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010