Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

DTK I/2005   |  Obsah I/2005   |

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, I/2005

V rubrice Studie a eseje je publikována rozsáhlá stať Pavla Himla Milost místo smrti (v procesech s Cikány v Čechách první poloviny 18. století) aneb jak nepočítat historii, která se zabývá pronásledováním Cikánů v 18. století. Text se soustřeďuje na praxi pronásledování a především na ty případy, kdy odsouzení Cikáni požádali o milost a trest smrti jim byl skutečně změněn v sankci mírnější. Autor se dále věnuje rozsáhlým omilostňovacím pravomocem, které pražský Apelační soud získal od panovníka ve 20. letech 18. století. Detailním způsobem analyzuje výpovědní schopnost pramenů vrchnostenské provenience na jedné straně a Apelačního soudu na straně druhé, přičemž důrazně upozorňuje na zásadní metodologické nedostatky starších studií (E. Procházková, J. Pánek). • Studie Lenky Řezníkové Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performací se zaobírá problematikou literárních historických reprezentací v beletrii kolem roku 1900 a na sklonku 20. století. Autorka v ní srovnává povahu a podobu gnozeologické skepse, jíž nad možnostmi a smyslem historického poznání artikulovali literáti v obou zmíněných obdobích. Na několika textech z české, francouzské a britské literatury ukazuje, že žánr tzv. historiografické metafikce není čistým produktem druhé poloviny 20. století, nýbrž že podobně reflektivní texty vznikaly již na přelomu 19. a 20. století. • Stať Jana Lavického Derridova výzva historii: text a kontext se věnuje dekonstrukcí v pojetí Jacquese Derridy a objasňuje klíčové pojmy a místa Derridovy filozofie, a z nich zvláště ta, která se blízce dotýkají historické vědy a mohou pro ni mít významné důsledky.

V rubrice Diskuse a rozepře Zdeněk R. Nešpor ve studii Dvojí život historické antropologie. Interdisciplinární (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antropology se autor pokouší o teoretické a metodické rozhraničení dvou typů historické antropologie, z nichž časově první byl bližší historické sociologii a druhý se nechal inspirovat sociální antropologií. Na příkladě českého diskurzu ukazuje, že u nás mají etnologové blíže k prvnímu a historikové ke druhému typu, aniž si však mnohdy uvědomují jejich fundamentální odlišnost. • Drobná úvaha Tomáše Permana A. J. P. Taylor a jeho The Origins of the Second World War pojednává o dnes již legendárním knize britského historika, která v 60. letech zpochybnila široce přijímaný názor na Hitlera a vyvolala dodnes neukončenou diskusi, kterou autor s nadhledem reflektuje.

V rubrice Recenze a reflexe je publikováno pět recenzí na knihy P. Burka, A. Gureviče, A. Steidele, P. C. Cadwella, B. Jirouška a polemická trojrecenze na knihu J. Machačové a J. Matějčka Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780-1918

Vydává Masarykův ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Registrace ev. č.: MK ČR E 15207.
Redakce: Dějiny – Teorie – Kritika, Masarykův ústav AV âR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, www.msu.cas.cz, dtk(at)msu.cas.cz
Tisk: Tiskárna Akcent, Vimperk
Praha 2005
ISSN: 1214–7249

Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., Abocentrum,
Moravské náměstí 12D, 659 51 Brno.
Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax: 541 616 160, e-mail: abocentrum(at)mediaservis.cz;
příjem reklamací: tel. 800 800 890.
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Doporučená cena 98 Kč, pro předplatitele 79 Kč.

Obsah / Contents

Studie a eseje / Studies and Essays
 • PAVEL HIML – Milost místo smrti (v procesech s Cikány v Čechách první poloviny 18. století) aneb jak nepočítat historii
  Reprieve Instead of Death (in Trials of Gypsies in Bohemia in the First Half of the 18th Century) or how not to Count History
 • LENKA ŘEZNÍKOVÁ – Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performací
  What do Historical Representations Represent? Gnoseological Scepticism between Assertion and Performance
 • JAN LAVICKÝ – Derridova výzva historii: text a kontext
  Derrida’s Challenge to History: Text and Context
Diskuse a rozepře / Discussions and Disputes
 • ZDENĚK R. NEŠPOR – Dvojí život historické antropologie. Interdisciplinární (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antropology
  The Double Life of Historical Anthropology. Interdisciplinary (Mis)Understanding between Historians, Sociologists and Social Anthropologists
 • TOMÁŠ PERMAN – A. J. P. Taylor a jeho The Origins of the Second World War
  A. J. P. Taylor and his The Origins of the Second World War
Recenze a reflexe / Reviews and Reflections
 • JANA MACHAČOVÁ, JIŘÍ MATĚJČEK – Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780-1914 (Pavla Horská)
 • JANA MACHAČOVÁ, JIŘÍ MATĚJČEK – Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780-1914 (Jan Randák)
 • JANA MACHAČOVÁ, JIŘÍ MATĚJČEK – Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780-1914 (Lukáš Fasora)
 • ARON JAKOVLEVIČ GUREVIČ – Istorija istorika (Jitka Komendová)
 • BOHUMIL JIROUŠEK – Josef Macek. Mezi historií a politikou (Pavla Horská)
 • PETER C. CALDWELL – Dictatorship, State Planning and Social Theory in the German Democratic Republic (Michal Kopeãek)
 • ANGELA STEIDELE – In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet 1721. Biographie und Dokumentation (Pavel Himl)
 • PETER BURKE – Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989) (Veronika Středová)
O autorech / Authors in the issue
Upozornění redakce / Editorial note


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010