Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika

DTK II/2004   |  Obsah II/2004   |

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika, II/2004

V rubrice Studie a eseje přináší časopis článek Miloše Havelky Co může znamenat „filozofie“ v tzv. „filozofii dějin“?!, Jaroslava Iry Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky, Martina Nodla Mikrohistorie a historická antropologie a Daniely Tinkové „Čas nejistot” a kritický obrat. K diskusím ve francouzské historiografii na přelomu 20. a 21. století.

V rubrice Diskuse a rozepře polemizují mladí autoři Jaroslav Šulc, Jan Kypta a Jaroslav Jiřík s Dušanem Třeštíkem o jeho knize Mýty kmene Čechů. Do rubriky dále přispěli Marie Koldinská a Ivan Šedivý s příspěvkem Budoucí historici, učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie a Muriel Blaive s článkem Diskuse kolem knihy Françoise Mayer Češi a jejich komunismus.

V třetí části Recenze a reflexe jsou uveřejněny recenze závažných historických děl, které vyšly v nedávné době.

ISSN 9771214724006 02

Distribuce: www.kosmas.cz; předplatné vyřizuje: www.mediaservis.cz; 184 stran, doporučená cena 98 Kč

Obsah / Contents

Studie a eseje / Studies and Essays
 • HAVELKA MILOŠ – Co může znamenat „filozofie“ v tzv. „filozofii dějin“?!
  What Can “Philosophy” Mean in What is Known as the “Philosophy of History”?!
 • IRA JAROSLAV – Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky
  The History of Political Concepts: New levels, new approaches and new questions
 • NODL MARTIN – Mikrohistorie a historická antropologie
  Microhistory and historical anthropology
 • TINKOVÁ DANIELA – „Čas nejistot” a kritický obrat. K diskusím ve francouzské historiografii na přelomu 20. a 21. století
  A Time of Uncertainties and Critical Turning-Point.  On discussions in French Historiography at the Turn of the 20th/21st Century
Diskuse a rozepře / Discussions and Disputes
 • OLŠÁKOVÁ DOUBRAVKA – K diskusi o paměti v českém kontextu „druhého života”
  On Discussion of Memory in the Czech Context of the “Second Life”
 • Diskuse o knize Dušana Třeštíka Mýty kmene Čechů. Tři studie ke „Starým pověstem českým“
  Discussion of Dušan Třeštík’s book Myths of the Czech Tribe. Three Studies on “Old Czech Legends”
 • ŠULC JAROSLAV, KYPTA JAN, JIŘÍK JAROSLAV – Kritické poznámky k „Mýtům kmene Čechů“ Dušana Třeštíka
  Critical Notes on Myths of the Czech Tribe by Dušan Třeštík
 • TŘEŠTÍK DUŠAN – Odpověď: malý seminář pro začátečníky a trocha komentářů
  Answer: A Small Seminar for Beginners and a Little Commentary
 • ŠULC JAROSLAV, KYPTA JAN, JIŘÍK JAROSLAV – Několik poznámek k odpovědi Dušana Třeštíka
  Several Comments on Dušan Třeštík’s Answers
 • KOLDINSKÁ MARIE, ŠEDIVÝ IVAN – Budoucí historici, učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie
  Future Historians, teachers, Businessmen, Journalists Histo
  For whom Should University History Teaching be Designed?
 • BLAIVE MURIEL – Diskuse kolem knihy Françoise Mayer Češi a jejich komunismus
  Discussion around the Françoise Mayer’s book The Czechs and Their Communism
3. Recenze a reflexe / Reviews and Reflections

THUILLIER GUY – L’histoire entre le rêve et la raison. Introduction au métier de l’historien (Radmila Slabáková)

TŘEŠTÍK DUŠAN – Mýty kmene Čechů (7.–10. století). Tři studie ke „Starým pověstem čským“ (Pavlína Rychterová)

RUŽIČKA JINDŘICH – Hubert Gordon Schauer (1862–1892). Žurnalista, kritik a inspirátor (Jiří Brabec)

KALISTA ZDENĚK, Cesty historikova myšlení. Prameny k moderní české historiografii (Jan Horský)

SCHREINER KLAUS (ed.) – Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale Kontexte, visuelle Praxis, körperliche Ausdruckformen (Pavlína Rychterová)

LOEWENSTEIN BEDŘICH W. – Wir und die Anderen. Historische und kultursoziologische Betrachtungen (Miloš Havelka)

O autorech / Authors in the issue
Upozornění redakce / Editorial note

Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010