Hlavička MÚA

Publikace MSÚ

Publikace MSÚ – Časopis Dějiny – Teorie – Kritika (podrobnosti)

Časopis DTK – obsahy, distribuce, pokyny pro autory

Obsahy dosud vyšlých čísel

s možností přímého prohlížení vybraných čísel online...

Obálka časopisu

Pokyny pro autory

Rukopisy jsou přijímány na disketách v textovém editoru Word, popřípadě formou přílohy k emailu na adresu dtk(at)mua.cas.cz, nebo na adresu nodl(at)centrum.cz. Rozsah článků včetně poznámkového aparátu by neměl přesáhnout 40 normostran, rozsah diskusního příspěvku 15 normostran a rozsah recenzí nejméně 3 normostrany. Součástí dodaného článku či diskusního příspěvku musí být 15 řádkový abstrakt, jehož překlad do angličtiny zajišťuje redakce. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy textů, veškeré stylistické a jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Při citaci archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení pramene. Při citacích literatury je třeba se řídit následujícím vzorem:

JAN KŘEN, Konfliktní společenství Češi a Němci 1780–1918, Praha 1990, s. 20.

NATALIE ZEMON DAVIS, History’s Two Bodies, American Historical Review 94/1989, s. 1–10.

Marc Bloch, Lucien Febvre et les Annales d‘histoire économique et sociale: correspondance, díl 3: 1938–1943, Les Annales en crises, (ed.) BERTRAND MÜLLER, Paris 2003.

La France des années noires, (edd.) JEAN-PIERRE AZÉMA, FRANÇOIS BÉDARIDA, Paris 1993; LUCIEN Febvre, Ni Histoire à Thèse ni Histoire-Manuel, Entre Benda et Seignobos, in: Týž, Combats pour l’histoire, s. 96–97.

HENRY LYON, Marc Bloch, in: The Annales School – Critical Assessments, (ed.) Stuart Clark, London-New York 1999, díl 4, s. 163.

Reflexive Modernisierung: Eine Kontroverse, hrsg. von Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, Frankfurt am Main 1996.

JOHANNES FRIED, Erinnerung und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Einheit der Vergangenheit, Historische Zeitschrift 273/2001, s. 561–593; TÝŽ, Geschichte und Gehirn. Irritationen der geschichtswissenschaft durch Gedächtniskritik, Stuttgart 2003.

Při opakování citací stačí uvést pouze iniciálu křestního jména autorů a vydavatelů a zkrácený název již výše citované knihy nebo studie.

Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníků se uvádějí arabskými číslicemi, stejně jako díly vícesvazkových zpracování a edic. Pokud jsou dokumenty edic číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo dokumentu.

VRATISLAV DOUBEK, MARTIN KUČERA (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč, Praha 2001, T. G. Masaryk B. Hlaváčovi 15. 2. 1899, s. 15, č. 1.

Distribuce

Knihkupectví Kosmas – DTK; předplatné vyřizuje: Mediaservis – předplatné DTK; 184 stran, doporučená cena 98 Kč.

←  Časopis DTK – základní informace...


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010