Hlavička MÚA

Publikace Archivu AVStudie o rukopisech XXXIX, 2009

Publikace AAV – Studie o rukopisech

Studie o rukopisech
Studien über Handschriften – Etudes Codicologiques – Manuscript Studies
XXXVIX, 2009

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2010, 399 s.
Vedoucí redaktor: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, Csc.
K tisku připravila: PhDr. Marta Hradilová.
IT ISSN 0585-5691

Obsah

Cizojazyčná resumé článků (pdf)

In memoriam Anežka Vidmanová, s. 5

Femina doctissima, s. 7

Články / Articles

Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Tabulae, tabulae ecclesiae, s. 9

Viktor KUBÍK, Poznámky k původu stylu, dataci a lokalisaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17) / Notes to the Origin of the Style, Dating and Place of the Creation of the Parisian Fragment of the Latin Translation of the Chronicle of so called Dalimil (NK XII E 17), s. 33

Helena KRMÍČKOVÁ, Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra / Articulus pro communione sub utraque specie by Jakoubek of Stříbro, s. 73

Marie BLÁHOVÁ, Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes, s. 89

Lenka JIROUŠKOVÁ, Středověké učení o lásce v humanistickém hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De amore a rukopis pražské Národní knihovny XIV E 29 / Medieval Teachings on Love in Humanist Garb? Andreas Capellanus, his treatise De Amore and Prague, National Library, ms. XIV E 29, s.113

Dušan COUFAL, Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten / Two unknown manuscripts dealing with the beginnings of the Unitas Fratrum in the Benedictine Library in Seitenstetten, s.157

Stanislav PETR – Irena ZACHOVÁ, „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně Angelica v Římě / The land and duties register of the Augustinians-Eremites Convent in Pivoň in the Biblioteca Angelica in Rome, s. 189

Materiály / Materials

Alena HADRAVOVÁ, Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3) / To the medieval reception of Greek myths about the origin of constellations (Treatise about the order of fixed stars in the manuscript XXVI A 3 of the Prague National Library), s. 231

Dominik BUDSKÝ, Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů) / Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem of Nicolaus Puchnik (Analysis of the preserved manuscripts), s. 255

Drobné články / Short articles

Pavel BRODSKÝ, K významu drolerií ve středověkých rukopisech / To the meaning of drôleries in medieval manuscripts, s. 279

Hana PÁTKOVÁ, Jak hřešit psaním / How to sin by writing, s. 287

Jindřich MAREK, Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny / The work of John Wyclif in the manuscripts of the Wrocław University Library, s. 293

Marta HRADILOVÁ, K rukopisnému dochování Bonaventurova Breviloquia / The Breviloquium of St. Bonaventura of Bagnoregio in Czech manuscripts, s. 299

Marta VACULÍNOVÁ, Alba amicorum Pavla z Jizbice / Alba amicorum of Pavel of Jizbice, s. 321

Marie TOŠNEROVÁ , Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví / The Chronicle of the Kadaň Town in the context of the historiography before the White Mountain, s. 331

Josef HEJNIC, K plzeňské knižní kultuře / To the book culture of Pilsen, s. 339

Zahraniční bohemika / Manuscript Bohemica from abroad

Pavel BRODSKÝ, Iluminované rukopisy v Stadtibliothek v Budyšíně / Illuminated manuscripts in the Municipal Library in Bautzen, s. 345

Anotace a recenze / Annotations and reviews

Svatohavelské rozjímání (I. Hlaváček), s. 351

Kowalczyk Maria a kol., Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Tomus VIII + Tomus IX. (St. Petr), s. 363

Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně (M. Ryantová), s. 372

Pavel Brodský – Jan Pařez, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny (P. Černý), s. 377

Zprávy / Reports

Nejstarší rukopisy Písně o Nibelunzích součástí světového kulturního dědictví UNESCO (M. Ryantová), s. 384

Konference „Jazyk a řeč knihy“ (M. Ryantová), s. 391


Aktualizováno: 2011-01-04       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010