Hlavička MÚA

Publikace Archivu AVStudie o rukopisech XXXVII–XXXVIII, 2007–2008

Publikace AAV – Studie o rukopisech

Studie o rukopisech
Studien über Handschriften – Etudes Codicologiques – Manuscript Studies
XXXVII–XXXVIII, 2007–2008

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů, Praha 2009, 192 s.
Vedoucí redaktor: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, Csc.
K tisku připravila: PhDr. Marta Hradilová.
IT ISSN 0585-5691

Obsah


Články

Česká a cizojazyčná resumé článků (pdf)

Jindřich Marek, Husitský výklad Žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25, s.3

Stanislav Petr, Středověký plenář z Načeradce, s. 25

Pavel Brodský, Výzdoba misálu z Načeradce, s. 45

Irena Zachová, „Strahovský druhý“ rukopis Knihy Tovačovské DF V 11 (Doplňky k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské VI.), s. 51

Viktor Kubík, Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby (Úvodní poznámky a základní typy akantu), s. 65

Zahraniční bohemika

Marta Vaculínová, Památníky v Národní knihovně v Paříži, s. 101

Kronika

Pavel Spunar, Editor doctus. Ohlédnutí za Jaroslavem Eršilem, s. 109

Miroslav Šmidák, Vzpomínka na doc. PhDr. Zdeňka Šolleho, DrSc., s. 113

Recenze

Juraj Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (P. Spunar), s. 117

Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. (P. Brodský), s. 119

Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století. (P. Brodský), s. 121

Francesco Roberg, Gefälschte Memoria. Diplomatisch-Historische Studien zum ältesten „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier a Das älteste „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier, hg. von Francesco Roberg. (I. Hlaváček), s. 124

Bibliografie

Marta Hradilová, Česká literatura kodikologická XXXII , s. 131

Contents

Articles

Résumé des articles - Zusammenfassungen der Aufsätzen (pdf)

Jindřich Marek, The Hussitic explanation of the Psalms in the manuscript XIII G 25 of the National Library of the Czech Republic, s. 3

Stanislav Petr, The medieval Načeradec plenarium, s. 25

Pavel Brodský, The decoration of the Načeradec missal, s. 45

Irena Zachová, The "second" Strahov manuscript of the Tovačov Book DF V 11, s. 51

Viktor Kubík, A Study on Art-historical Terminology of Medieval Book Paiting - (Preliminary Notes and Basic Types of Acanth), s. 65

Manuscript bohemica from abroad

Marta Vaculínová, Albums in the National Library in Paris, s. 101

Memorial

Pavel Spunar, In Memoriam Jaroslav Eršil, s. 109

Miroslav Šmidák, In Memoriam Zdeněk Šolle, s. 113

Reports, annotations, reviews

Juraj Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (P. Spunar), s. 117

Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. (P. Brodský), s. 119

Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století. (P. Brodský), s. 121

Francesco Roberg, Gefälschte Memoria. Diplomatisch-Historische Studien zum ältesten „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier and Das älteste „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier, hg. von Francesco Roberg (I. Hlaváček), s. 124

Bibliography

Marta Hradilová, Czech codicological literature XXXII, s. 188


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010