Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Publikace AAV – Práce z Archivu AV

Práce z Archivu Akademie věd , řada C

navazují na Práce z dějin Československé akademie věd, České akademie věd ). Vydává Archiv AV ČR (resp. dříve Ústřední archiv ČSAV ) v Praze. ISSN 1213-7928.

Většina zásoby starších svazků byla zatopena při povodni.

Řada C

je zaměřena na příležitostné sborníky. Dosud v ní vyšly 4 svazky (řazeno od nejnovějších k nejstarším):


Obálka

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků. Práce z Archivu Akademie věd, řada C, svazek 4. Praha, Archiv AV ČR 2003

Sborník soustřeďuje příspěvky ze setkání pamětníků založení a počátků ČSAV. Vzpomínky na skutečné „první kroky“ centralizovaného základního výzkumu, na zkušenosti při zařazování starších, už existujících ústavů do Akademie, na to, jak se vedení těchto pracovišť a pracovníci mohli věnovat vědecké práci, jak se vytvářely pracovní kolektivy, ale i na to, jaké byly třeba problémy s umístěním oddělení, ústavů, s opatřováním literatury, časopisů a podobně. Snahou bylo podchytit jako svého druhu pramenné podklady výpovědi reprezentantů, tehdy mladých a začínajících vědců působících v ústavech existujících na počátku 50. let, takže nechybí pohled z oblasti matematiky, fyziky, chemie, fyzikální chemie, organické chemie a farmakologie, hydrodynamiky, experimentální biologie a genetiky, mikrobiologie, parazitologie, zoologie, botaniky (geobotaniky), archeologie, etnografie, orientalistiky, historie, filologie či slavistiky. Stati pamětnické jsou zarámovány příspěvky poskytujícími obecnější historický rámec jak z českého, tak slovenského úhlu pohledu, pocházejících z pera archivářů.
Brož., 200 s., 70 Kč. ISBN 80-86404-06-4

Obálka

HANA BARVÍKOVÁ – ANTONÍN KOSTLÁN (eds.): Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference. Práce z dějin Akademie věd, řada C, svazek 3. Praha 1998, 426 s. ISBN 80-902464-1-9

Téměř čtyřicet příspěvků, přednesených na konferenci uspořádané pod stejným názvem v listopadu 1997. Obsahově je svazek členěn do původních přednáškových sekcí věnovaných vysokým školám a dalším vědeckým institucím, biologickým a lékařským vědám, chemickým, fyzikálním a technickým vědám, společenským vědám a zvlášť dějepisectví, perzekuci, rezistenci a kolaboraci a německé a ukrajinské vědě; připojena také svědectví pamětníků, zaznamenány byly písemně také souhrny z diskuse za každým blokem a zvlášť i delší diskusní vystoupení.
ROZEBRÁNOObálka

Práce z dějin Československé akademie věd. Studies of Czechoslovak historians for the 19th International Congress of the History of Science. Řada C, svazek 2. Praha, Archiv AV ČR 1993, 169 s.

Pro jednání kongresu připravili své příspvěky A. Míšková (Czechoslovak Representation in the International Council of Scientific Unions), J. Paďourek (International Contacts of the Czech Technical Academy between the two World Wars), V. Podaný (Zur Problematik der deutschen wissenschaftlichen Gemeinde in der Tschechoslowakei, 1918–1938), P. Vágner (Pénétration de la théorie de l’oxydation en Bohême; Artistic Reflection of Alchemy in the European Literature, 13th–16th Centuries), L. Nový (Le rôle des journaux mathématiques dans la collaboration internationale avant 1870), L. Nový + E. Těšínská (Der Pragbesuch Plancks im Jahre 1942); Archiv Akademie věd představil stručně na závěr V. Podaný.
ROZEBRÁNOObálka

Práce z dějin Československé akademie věd. Studies of Czechoslovak historians for the 18th International Congress of the History of Science. Řada C, svazek 1. Praha, Ústřední archiv ČSAV 1989, 292 s.

Svazek obsahuje studie A. Míškové (History of Scientific Cinematography within CSAS), P. Vágnera (Social Assertion of Czechoslovak University-Educated Chemists from 1900 till 1939), L. Nového (Les pays tchèques vus par l’Encyklopédie), E. Wondráka (Politische Begleiterscheinungen der im J. 1746 gegründeten esrten Gelehrtengesellschaft in der österreichischen Monarchie), J. Janka (Science, Public Opinion and an Absolutists State), P. Hapáka (The Sysstem of Technical Schools in Slovakia in the 2nd Half of 19th and Early 20th Centuries), R. Holce (Mechanized Ploughing and the Role of State in Slovakia 1848–1918), M. Juricové (The Organizational Base of Science in Slovakia, 1918–1953). V závěru informace o institucích z dějin vědy a techniky působících tehdy v Československu a o vydávaných časopisech a sbornících.
ROZEBRÁNOAktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010