Hlavička MÚA

Publikace Archivu AV

Publikace AAV – Práce z Archivu AV

Práce z Archivu Akademie věd, řada A

navazují na Práce z dějin Československé akademie věd, České akademie věd ). Vydává Archiv AV ČR (resp. dříve Ústřední archiv ČSAV ) v Praze. ISSN 1213-7928.

Většina zásoby starších svazků byla zatopena při povodni.

Řada A

se soustřeďuje na články a studie z archivnictví, z českých dějin a z dějin vědy. Dosud vyšlo 9 svazků (řazeno od nejnovějších k nejstarším):


Obálka

Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. Práce z Archivu Akademie věd, řada A, sv. 9, Praha, Archiv AV ČR, 2007, 272 s.

Pět statí autorů sledujících součinnost vědy a společnosti či vědy a kultury, roli a postavení vědy u nás v existenci institucí zakládaných od konce 18. století. Jan Janko (Přírodní vědy v českých zemích v polovině 19. století – instituce, osobnosti, ideje) podchycuje klíčové období, v němž se formovaly základy „české vědy“ a věda vůbec na našem území. Jiří Beran (Stanovy České akademie věd a umění) představuje svého druhu stručný náčrt nedlouhé historie této instituce, sloužící v letech 1890–1952 podpoře vědy a umění pěstované českými odborníky a umělci. Jaroslava Hoffmannová (Prezidenti České akademie věd a umění) zaměřila svou práci faktograficky; jde prakticky o úplný výčet pramenů a přehled literatury pro studium života a díla J. Hlávky, A. Randy, K. Vrby, J. Zubatého, J. B. Foerstera, J. Šusty a Z. Nejedlého. Jiří Beran (Vznik zákona o Československé akademii věd v roce 1952) – věnuje pozornost postavení vědy, její existenční základny a jejích představitelů za totalitního komunistického režimu. Pavel Kodera (Ústav pro stavbu měst při Masarykově akademii práce) sleduje jeden z mnoha organizačních článků, kterými MAP ve své široce chápané oblasti činnosti přispěla ke kultivaci průmyslového a technického vývoje.
Brož., 272 s., 174 Kč. ISBN 978-80-86404-21-9

Anotace publikace, obsah, anotace příspěvků

Ohlasy
Barvíková, Hana. Dějiny věd a techniky, 2008, roč. 41, č. 1, s. 61.Obálka

Slovanství a věda v 19. a 20. století. Marek Ďurčanský (ed.), Práce z Archivu Akademie věd, řada A, sv. 8, Praha, Archiv AV ČR, 2005, 288 s.

Jádrem svazku jsou výsledky spolupráce s krakovským akademickým archivem na projektu „Kulturní a vědecké styky mezi českými zeměmi a Haličí v 19. a první polovině 20. století“: studie se zabývají historikem Feliksem Koneczným a jeho slovanofilskými postoji vyjadřovanými v měsíčníku Świat Słowiański (Piotr Biliński); filosofem Władysław Mieczysław Kozłowským a jeho vazbami k české filosofii a jejím představitelům (Marek Ďurčanský); výpovědí lvovského periodika Ruch Słowiański o ukrajinských národních aspiracích v Polsku a Československu v letech 1928–1939 (Sebastian Grudzień); konečně je tu edice neznámých dopisů Baudouina de Courteney a Adolfa Černého (Marek Ďurčanský – Tomasz Skrzyński).
Další příspěvky mapují vazby ukrajinsko-české (členství českých vědců ve lvovské vědecké instituci, Pavel Kodera), oblast Lužických Srbů ve snaze o prosazení v oblasti politické (Jan Chodějovský) a politiku východoněmeckého režimu vůči této menšině (Václav Hankovec). Předmětem zájmu jsou i jižní Slované (Gustav Novotný) a postoje Josefa Velenovského ke slovanské vzájemnosti (Martin Franc).
Brož., 220 s., 162 Kč. ISBN 80-86404-14-5

Ohlasy
Štemberková, Marie. Slavia, 2006, 75, č. 3, s. 332–334.


Lužickosrbská svatba

Anotace sborníku, obsah, anotace příspěvkůObálka

Studie a články k dějinám vědeckých institucí. Práce z Archivu AV ČR. Řada A, svazek 7. Praha, Archiv AV ČR 2002

Svazek zveřejňuje studie ze tří zdrojů, jež už samy naznačují, čemu jsou věnovány. Prvním okruhem jsou příspěvky přednesené na VIII. sjezdu českých historiků v sekci dějin vzdělanosti (Michal Svatoš, Blanka Zilynská, Vladimír Urbánek a Jana Borovičková s Jiřím Stočesem), Druhým jsou referáty, jež zazněly na V. mezinárodní sympoziu k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny (Těšínská, David Pazdera s Pavlem Koderou a Hana Mášová). Třetí okruh nejlépe odpovídá názvu svazku, je to souhrn článků vážících se k tematice dějin starších českých vědeckých institucí, s horní časovou hranicí do konce 2. světové války (Jaroslava Hoffmannová, Martin Martinovský, Jan Boháček, Jana Mandlerová, Bronislav Chocholáč, Martin Franc).
Brož., 328 s., 80 Kč. ISBN 80-86404-08-0Obálka

Jan Janko – Emilie Těšínská: Technokracie v českých zemích (1900–1950). Práce z dějin Akademie věd, řada A, svazek 6 – Studie dějin techniky, svazek 3 (ISSN 0862-3171). Praha, Archiv AV ČR – Institut základů vzdělanosti 1999, 320 s.
ISBN 80-902464-5-1

Stati vyšly jako výsledek grantového projektu GA ČR (č. 409/97/0661): Ladislav Tondl (Technický svět a hodnoty), Jan Janko (Technokracie v Československu...), Otto Smrček (Expanze technického myšlení), Martin Turnovský (Odbornost a politika...), Jana Mandlerová (Technokraté v Národohospodářském ústavu 19074–1945), František Vencovský (Englišův postoj k technokracii), Helena Janderová (Psychotechnický ústav), Vítězslav Orel (Kříženeckého idea dědičnosti...), Ludmila Cuřínová (Ústav pro národní eugeniku), Daniela Brádlerová (Nové myšlenkové a výtvarné proudy...), Martin Franc (Technokratické tendence v bytové kultuře...), .Karel Müller (Kulturní a sociální souvislosti technokracie...); zvl. oddíl byl věnován pramenům a literatuře.
ROZEBRÁNOObálka

Práce z dějin Akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum. Řada A, svazek 5. Praha, Archiv AV ČR 1997

Svazek je uveden přehlednou bibliografií Ladislava Niklíčka, kterou sestavila Emilie Těšínská, následují příspěvky Jana Janko (Spor Mareš-Raýman a Česká akademie věd a umění), Miroslava Šmidáka (Legislativní úprava vědecké a výzkumné činnosti v České republice po listopadu 1989), Zdeňka Slouky (Průhledy k vědní politice České republiky), Michala Šulce (Z pamětí československého diplomata Ivana Krna), Filipa Vojtáška (Digitální faksimilia dokumentů z historických fondů jako prostředek jejich ochrany a širokého zpřístupnění), Václava Podaného a Jindřicha Schwippela (Předchůdci Archivu AV ČR, konec 18. století – 1992), Stanislava Petra (Komise pro soupis a studium rukopisů v Akademii věd), Hany Barvíkové, Heleny Janderové, Magdaleny Pokorné a Václava Podaného (Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986–1995). Brož., 360 s., 80 KčObálka

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae. Řada A, svazek 4. Praha, Ústřední archiv ČSAV 1992, 268 s.

Studie Aleny Míškové, Václava Podaného, Jiřího Berana, Emilie Těšínské, Magdalény Pokorné, Heleny Janderové, Jindřicha Schwippela se zabývaly činností Ústředního archivu v letech 1991 a 1992, knihovnami ČAVU a KČSN 1918-1952, Ústavu pro nukleární fyziku ČAVU, snahám o reorganizaci vědeckých institucí 1945–1948 a vědeckých společností v roce 1951, činností komisí ČSAV v prvních deseti letech; tři příspěvky československých exulantů – Josepha G. Svobody, Zdeňka Hrubana a Ivana M. Viesta pak české sbírce univerzity v Nebrasce v Lincolnu, archiváliím Čechů a Slováků v USA a absolventům Slovenské technické univerzity v zahraničí.
ROZEBRÁNOObálka

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae. Řada A, svazek 3. Praha, Ústřední archiv ČSAV 1988, 248 s.

Příspěvky Miroslava Šmidáka, Václava Podaného, Magdalény Pokorné, Radky Edererové a Josefa Levory informovaly o valných shromážděních ČSAV, účasti vědců ve vyrovnání státu s církví v novém Československu, roli vědců pro vědní politiku a školství po 2. světové válce, Vladimíru Procházkovi a spolupráci Masarykovy akademie práce s Polskem za 1. republiky. ROZEBRÁNOObálka

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae. Řada A, svazek 2. Praha, Ústřední archiv ČSAV 1987, 295 s.

Články Aleny Míškové, Zdeňka Bisingera, Miroslava Šmidáka, Václava Podaného, Stanislava Balíka ml. a Jindřicha Schwippela se zaměřily na publikace ČSAV v mezinárodní výměně, fyzikálnímu výzkumu v ČSAV, Karlu Šanderovi, vědcům a jejich politickému zaměření ve 20. letech 20. století, vědecké kinematografii v ČSAV, Emilu Ottovi, informovaly o VII. konferenci archivů akademií tehdejšího socialistického bloku a o budovaných fonodokumentačních pramenech v ÚA.
ROZEBRÁNOObálka

Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae. Řada  A, svazek 1. Praha, Ústřední archiv ČSAV 1986, 323 s.

Články Jiřího Berana, Václava Podaného, Magdaleny Novákové, Aleny Míškovy, Jindřicha Schwippela a Miroslava Šmidáka byly věnovány dějinám České akademie věd a umění, Vladimíru Procházkovi, Jiřímu Horákovi, mezinárodní vědecké spolupráci ČSAV, informacím o pramenech k dějinám ČSAV, dějinám Ústředního archivu a jeho vlastním zahraničním stykům.
ROZEBRÁNO


Aktualizováno: 2010-09-01       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010