Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Luboš Velek

Tituly
Mgr. (1997), PhD. (2004), PhDr. (2005)
Narozen
10. 4. 1974

Vzdělání

1992–1997 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, obor historie
1997–2004 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin, postgraduální studium české dějiny

Specializace

politické, kulturní a sociální dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. a 20. století; vývoj politické kultury ve střední Evropě 19. a 20. století; nacionalismus ve střední Evropě 19. a 20. století; dějiny vědy a vzdělávání ve střední Evropě v 19. a 20. století

Dosavadní praxe

1994–2001 různá pražská gymnázia
2001–2003 odb. asistent na Katedře dějepisu PedF TU Liberec
2001–2004 odb. pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy AVČR
od 2002–dosud odborný asistent (od 2007 zástupce ředitele) Ústavu českých dějin FF UK Praha
od 2007–dosud vědecký pracovník (vedoucí oddělení) Masarykova ústavu a Archivu AVČR

Dlouhodobé studijní pobyty

1995/96 Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Technische Universität Chemnitz, Německo
1996/97 Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Universität Wien, Rakousko
od 1999 četné krátkodobé studijní pobyty (Wien, Göttingen, Berlin)

Granty

Political Parties in Old Austria: The Example of the National Liberal Party 1889–1914, financováno Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, No. 282/99 (řešitel)
Edice pramenů k česko-německému vyrovnání v posledních desetiletích habsburské monarchie, GAČR, No. 409/01/0209 (spolupracovník)
Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta v českých zemích 1749–1948, GAČR, No. 404/04/0233 (řešitel)
Mezi honorací a masou. Národní strana (staročeská) 1861–1918, GAČR, No. 409/07/P258 (řešitel)
Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, GAČR, No. 409/05/2078 (spolupracovník)
Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka, GAČR, No. 409/08/0296 (spolupracovník)

Organizátor konferencí a seminářů

- Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918/Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, Praha 18. a 19. 11. 2002
- František Červinka – učitel dějin a života, Praha 11. 2. 2004
- Ausbildung im Adel. Die aufklärerische Herausforderung und die Folgen, Praha 25. a 27. 11. 2004
- Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen im bürgerlichen Zeitalter, Praha 30. 6. a 1. 7. 2005
- Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und Nachbarnländern im 18. bis 20. Jh., Praha 24. a 25. 11. 2005
- Adelsgeschichte und Elitenforschung, Praha 4. a 5. 9. 2006
- Karel Kramář (1860–1937), Praha 31. 10. až 2. 11. 2007
- Muži října 1918, Praha 23. a 24. 10. 2008

Člen redakčních a edičních rad

od roku 1999 člen redakční rady časopisu Kuděj – časopis pro kulturní dějiny (vydává ZČU Plzeň)
od roku 2004 člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost (vydává NLN)
od roku 2006 člen redakční rady knižní řady Studien zum mitteleuropäischen Adel při Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung v Mnichově
od roku 2008 člen vědecké rady časopisu Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století (vydává HiU AVČR v Praze)
od roku 2008 člen vědecké rady časopisu Theatrum historiae (vydává FF Univerzity Pardubice)
od roku 2009 člen redakční rady časopisu Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století (vydává MUA AVČR v Praze)
od roku 2009 člen redakční rady časopisu Historie – otázky – problémy (vydává FF UK v Praze)

Člen oborových rad, grantových panelů etc.

od roku 2008 člen Oborové rady – české dějiny (FF UK)
od roku 2009 člen hodnotícího panelu č. 410 Grantové agentury ČR

Kontakt

e-mail: velek.lubos(at)volny.cz

Publikační činnost

Kvalifikační práce

1. Mladočeská strana za vedení Josefa Kaizla 1897–1901, diplomová práce FF UK, Praha 1997. 408 s.

2. Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1889–1907. Příspěvek k dějinám politického stranictví v habsburské monarchii v období procesu politické modernizace, disertační práce FF UK, Praha 2004. 1016 s.

Editor sborníků

1. Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 / Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, vyd./ed. Harald BINDER – Barbora KŘIVOHLAVÁ – Luboš VELEK, Praha 2003. 754 s.

2. Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc./Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc./ Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam, vyd./Hg./ed. Michal SVATOŠ – Luboš VELEK – Alice VELKOVÁ ve spolupráci s Williamem D. Godseyem Jr. a Ralphem Melvillem, Praha 2005. 628 s.

3. Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, hrsg. v. Ivo CERMAN – Luboš VELEK, München 2006. 305 s.

4. Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, vyd. Luboš Velek, České Budějovice 2006. 180 s.

5. Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, vyd. Jiří Pokorný – Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2007. 442 s.

6. Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne, hrsg. v. Ivo CERMAN – Luboš VELEK, München 2009. 302 s.

Editor pramenů

1. Jaromír ČELAKOVSKÝ, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2004. 438 s.

2. Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912. I–II, vyd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša – Luboš Velek, Praha 2008. 1729 s.

Autor studií a článků

1. Český student v revoluční Vídni 1848. První politické vystoupení Eduarda Grégra, in: Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s. 197–207.

2. Pokus o česko-německé vyrovnání 1899–1900 – Konference u Chiariho, Český časopis historický 96, 1998, s. 532–560.

3. Sestavení vlády Ernesta von Koerbera a obnovení úřadu českého ministra krajana roku 1900, Paginae historiae 6, 1998, s. 38–63.

4. Ve službách „Vysokého pána“ I, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 38, 1998, s. 221–244.

5. Ve službách „Vysokého pána“ II, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 39, 1999, s. 211–235.

6. Koerberovy česko-německé smiřovací konference 1900. Jejich prosazení, průběh a ztroskotání, Časopis Národního muzea 168, 1999, s. 29–54.

7. Mladočeši a konec principu všenárodní strany – volby do říšské rady 1900–1901, Paginae historiae 7, 1999, s. 126–156.

8. „Takový život nestojí za zlámanou grešli!“ Obrázky ze života českých poslanců 19. století, Kuděj – Časopis pro kulturní dějiny, 1999/2, s. 49–63. Otištěno též in: Klub. Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku, 2001/7–8, s. 2–6.

9. Emanuel Engel (1844–1907). Politický a sociální profil politického vůdce v 19. století, in: Osobnost v politické straně, ed. Pavel Marek, Olomouc 2000, s. 33–45. [V rozšířené podobě vyšlo též jako: Benešovský poslanec Emanuel Engel (1844–1907). Politický a sociální profil politického vůdce, in: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, vyd. Luboš Velek, České Budějovice 2006, s. 159–174.]

10. Sdružení českých zemědělců a Národní strana svobodomyslná 1896–1899, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Studie Slováckého muzea 5, Uherské Hradiště 2000, s. 123–134.

11. Český zemský sněm v letech 1848 až 1913. Jeho charakter a hlavní rysy, in: Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku, redakcja Marian J. Ptak, Opole 2000, s. 87–101. Otištěno též in: Senát, 3/2004, s. 1–6.

12. Stáří, smrt a pohřeb politických vůdců, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, vyd. H. Lorenzová – T. Petrasová, Praha 2001, s. 298–308.

13. Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. století, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, vyd. Jiří Šouša – Daniel E. Miller – Mary Hrabik Samal, Praha 2001, s. 19–29.

14. Způsoby politické komunikace v 19. století. Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861–1914, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, ed. Kateřina Bláhová, Praha 2002, s. 204–221.

15. Slovanství a rakušanství v české politice v 90. letech 19. století – Kramářova aféra, in: 150 let Slovanského sjezdu (1848). Historie a současnost, vyd. Václav Veber, Praha 2002, s. 144–170.

16. Liberalismus, svépomoc a státní intervence v agrárním programu mladočechů na přelomu 19. a 20. století, in: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Studie Slováckého muzea 7, 2002, s. 57–66.

17. Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ tzv. Gautschových ordonancí z roku 1887, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918/Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, vyd./ed. by Harald Binder – Barbora Křivohlavá – Luboš Velek, Praha 2003, s. 589–628.

18. Ein konservativer Aristokrat mit radikaler Unterstützung. Die jungtschechische Wahlagitation 1894 für Adolf Freiherrn Leonhardi, Etudes Danubiennes 19 – Les Noblesses de Bohẻme et de Moravie au XIXe, 2003, s. 141–154.

19. Klub českých a moravských katolíků na říšské radě 1907–1911, in: Jan Šrámek. Kněz, státník, politik, ed. Pavel Marek, Olomouc 2004, s. 113–129.

20. Agropedagogika ve službách mladočeské strany na přelomu 19. a 20. století, in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. (Studie Slováckého muzea 9), red. Blanka Rašticová, Uherské Hradiště 2004, s. 33–38.

21. Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách, in: Vzdělávání a osvěta v české kultuře 19. století, ed. Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Praha 2004, s. 117–138.

22. Jaromír Čelakovský (1846–1914). Krátký životopis, in: Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2004, s. 17–49.

23. Strana ústavověrného velkostatku, in: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. I. Období 1861–1938, vyd. Jiří Malíř – Pavel Marek, Brno 2005, s. 87–108.

24. The Nobel Prize for T. G. Masaryk: Epilogue to the „Zagreb Trial“, in: Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc. / Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. / Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam, ed. Michal Svatoš – Luboš Velek – Alice Velková ve spolupráci s Williamem D. Godseyem Jr. a Ralphem Melvillem, Praha 2005, s. 525–539.

25. The Political Culture in the Czech Lands, 1848–1918, in: Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part II. 19th and 20th Centuries, ed. Magdalena Hułas – Jaroslav Pánek – Roman Baron, Warsaw 2005, s. 45–70.

26. Respektující rivalita: Jaroslav Goll a Jaromír Čelakovský na mocenském poli české historiografie. Několik postřehů k taktikám a strategiím ve vědeckém prostředí přelomu 19. a 20. století, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, vyd. Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová, České Budějovice 2005, s. 193–242.

27. Jan Vašatý – apoštol mladočeského panslavismu a jeho dobová karikatura, in: Slovanství a česká kultura 19. století, vyd. Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl, Praha 2006, s. 71–91.

28. Mandát za uzenku. Volební nátlak a podvody v české politické kultuře 19. století, Dějiny a současnost 28, 5/2006, s. 33–37.

29. Toaletní papír a jeho politická symbolika. Královský reskript z roku 1871, Dějiny a současnost 28, 8/2006, s. 12.

30. Rozvíjení české samosprávy jako náhrady neexistujícího státu a jako předstupně státní samostatnosti, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, ed. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř, Brno 2006, s. 146–151.

31. Národnostní vyrovnání jako cesta k soužití dvou národů v jedné zemi? Několik otázek souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870–1918, in: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě / Der Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa, ed. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Brno 2006, s. 309–318.

32. Ein Tourist in Prag um Jahrhundertwende, East Central Europe 33, 2006, s. 369–373.

33. O „startujících profesionálech“ a „dobíhajících amatérech“. (Na místě úvodu), in: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, ed. Luboš Velek, České Budějovice 2006, s. 7–12.

34. První v Rakousku! Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století, in: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, vyd. Milan Vojáček, Praha 2007, s. 259–319.

35. Ke dvěma výročím lékaře, biologa, nakladatele a politika Eduarda Grégra, Živa 93, 4/2007, s. 146–147.

36. Böhmisches Staatsrecht auf „weichem Papier“: Tatsache, Mythos und ihre symbolische Bedeutung in der tschechischen politischen Kultur, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006/07, s. 103–118.

37. Vnímání národnostní identity u venkovského obyvatelstva v Čechách na začátku 19. století, in: Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám/Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, vyd. Jiří Pokorný – Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2007, s. 39–51. (Spoluautorka Alice Velková)

38. Svatba pana Kramáře. Společenské konvence a diplomacie na přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost 29, 11/2007, s. 32–36.

39. Zrození politika – Karla Kramáře léta učednická. K problému profesionalizace politiky v habsburské monarchii, Sborník Národního muzea v Praze – řada A 61, 3–4/2007, s. 15–26.

40. Úvod. Projekt česko-německého národnostního vyrovnání v Čechách v letech 1890–1915 a jeho geneze, in: Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912. I, vyd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša – Luboš Velek, Praha 2008, s. 3–30. [V německé verzi: Einleitung. Das Projekt des nationalen Ausgleichs zwischen Tschechen und Deutschen in Böhmen 1890–1915 und seine Genese, in: tamtéž, s. 43–77.]

41. Nationality compromise as a way towards coexistence of two nations in one country? Several questions concerning attempts at compromise in Bohemia 1870–1918, in: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic 13, 2008, s. 175–193.

42. České státní právo na toaletním papíře. Mýtus, skutečnost a jejich symbolický význam. Příspěvek k počátkům české moderní politické kultury a jejího dědictví, in: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly (Moderní dějiny – Suplementum 1, 2008), vyd. Milan Řepa, s. 301–327.

43. Návštěva F. L. Riegra v Olomouci 1885 a jeho snaha o smír moravských frakcí. Příspěvek k poznání role Vůdce národa, integraci českého národa a k participaci žen na veřejném mínění, in: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, vyd. Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr, Brno 2009, s. 413–424.

44. Myšlenka zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva v obecném a českém kontextu, in: Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 1, 2009, s. 58–67.

Autor popularizací

1. Kdyby nezabili arcivévodu, in: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin, red. Eva Vaňková, Praha 2007, s. 69–76.

2. Tichý dům se slavnou minulostí, Reflex 34/2008, s. 64–67.

Autor výstav

1. Parlament v zrcadle času – výstava v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 25. 10. 2006 až 12. 1. 2007. Autor koncepce a scénáře výstavy a doprovodných textů.

2. Na cestě k samostatnosti – výstava v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 24. 9. až 23. 11. 2008.


Aktualizováno: 2009-09-10       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.