Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Narozen

26. 11. 1954 Praha

Studium a profesní dráha

 • 1970–1974 gymnázium s intenzivní výukou angličtiny
 • 1974–1979 Filozofické fakultě Univerzitě Karlovy obor národopis-dějepis
 • 1979 obhajoba diplomové práce Etnografické studium lidového náboženství
 • 1980 po obhajobě rigorózní práce Příspěvek k etnografickému studiu pověr a lidového náboženství udělen titul doktora filozofie (PhDr.)
 • 1979–1982 a 1983–1984 vědecké aspirantuře na Univerzitě Svatého Klimenta Ochridského v Sofii a současně pracoval v Ústavu pro folklór Bulharské akademie věd tamtéž. Zabýval se problematikou formování národního vědomí a role folklorizace historie. Aspirantské (doktorandské) studium ukončil obhajobou disertační práce Folklorna i nefolklorna kultura (bulharsky).
 • 1985 udělen titul kandidáta věd (CSc.). Práce vyšla v roce 1997 knižně pod názvem Etnos i folklor (Sofia, nakladatelství Vezni-4).
 • 1985 Bulharský titul kandidáta věd uznán za rovnocenný s titulem CSc. udělovaným v Československé republice.
 • 1984–1985 odborný pracovník v Záhorském muzeu ve Skalici (Slovenská republika)
 • 1985–1991 vědecký pracovník Zemědělského muzea Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství v Praze.
 • 1991– vědecký pracovník v Ústavu T. G. Masaryka
 • 1995–2001 a 2004– Masarykově ústavu Akademie věd ČR.
 • 1992– přednášel na Filozofické fakultě Kalovy Univerzity v Praze moderní české, slovenské a československé dějiny.
 • 1997 habilitoval se pro obor českých dějin. Habilitační práce Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945 vyšla v nakladatelství Academic Electronic Press v Bratislavě roku 1997.
 • 1998 jmenován řádným docentem pro obor moderních českých, slovenských a československých dějin.
 • podzim 1998 po veřejné obhajobě udělen titul doktora historických věd (DrSc.). Doktorská disertace Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992 vyšla knižně v nakladatelství Academic Electronic Press v Bratislavě roku 1998.
 • 1. 5. 2003 prezidentem republiky jmenován řádným profesorem pro obor české dějiny.

Úplná bibliografie

1) Monografie:

1) Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945. Bratislava, Academic Electronic Press, ústav T. G. Masaryka, 1997, 360 s. (ISBN 80-88880-10-6)
2) Jan Richlik (Rychlík): Etnos i folklor. Balgarsko-češki folklorni paraleli. Sofia, Vezni 4, 1997, 199 s. (bulharsky)
3) Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava, Academic Electronic Press, Ústav T. G. Masaryka 1998, 555 s. (ISBN 80-88880-11-4)
4) Jan Rychlík: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava, Academic Electronic Press 2002, 458 s. (ISBN 80-88880-02-5);
syntéza: Rychlík, J. Kouba, M.: Dějiny Makedonie [History of Macedonia]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2003, 458 s. ([ISBN 80-7106-642-7)].

2) Kapitoly v monografiích:

1) Jiří Musil et al.: The End of Czechoslovakia. Central European University Press, Budapest - London - New York 1995 - jsem autorem dvou kapitol - National Consciousness and the Common State - pp. 106–127, a - From Autonomy to Federation - pp. 180–200. - celkem asi 15% celkového textu. (ISBN 1-85866-020-3)
2) Dirk Hoerder et al.: Roots of the Transplanted. Vol. II. Plepean Culture, Class and Politics in the Life of Labor Mogrants. East European Monographies, Boulder, Columbia University Press, New York 1994 - jsem autorem kapitolu 13 National Consciousness and Social Justice in Historical Folklore, pp. 43–56 (asi 3% celkového textu) (ISBN 0-88033-288-
3) Peter Čornej – Jiří Pokorný et. al: Osudové osmičky. Přelomové roky v českých dějinách. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. – jsem autorem kapitol 1918 – Češi a Slováci ve společném státě, s. 294–302 a Tukova aféra, s. 319–325 (asi 3% celkového textu) (ISBN 80-7106-322-3).

3) Původní práce v odborných časopisech – samostatné studie

Rychlíková, M. – Rychlík, J. : K problému vzájemných vztahů jevů tradiční kultury na dolním Pomoraví [On the Problems of the Mutual Influence of the Traditional Culture on the Lower Part of the March River]. In: Folia Ethnographica, 36–37, Suplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, LXXXVI–LXXXVII, 2002–2003, s. 3–9
Rychlík, J.: Robert William Seton-Watson, the Czech Question and Great Britain before World War I. In: Evans, R. – Kováč, D. – Ivaničková, E.(eds): Great Britain and Central Europe 1867–1914. Veda, SAV, Bratislava 2002, pp. 103–112.
Rychlik, J.: Problem państwowości Czechów i Słowaków w XIX i na pociątku XX wieku. [Problem of Statehood of the Czechs and Slovaks at the End of the 19th and beginning of the 20th Centuries] In: Państwa europejskie na drodze do niepodległości w drugiej połowie XIX i w XX wieku (European States on the Path toward Independence in the second half of the 19 and the beginning of the 20the Centuries). Historia Iagellonica, Kraków 2003, s. 193–206. [ISBN 83-88737-01-5]
Rychlík, J.: Průběh rozpadu Československa v letech 1989–92.[Czechoslovakia in the Years 1989–1992] In: Vodička, K.: (ed.): Dělení Československa. Deset let poté..., [The Partition of Czechoslovakia. Ten Years After...] Volvox Globator, Praha 2003, s. 265–301 [ISBN 80-7207-479-2]
Rychlík, J.: Obecné a specifické rysy nucené kolektivizace ve východní Evropě. [General and Specifical Characteristic of Forced Collectivisation in eastern Europe] In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. [The Faith of Cooperation Movement in Agriculture in the 20th Century]. In: Studie Slováckého muzea,[Studies of the Slovak Museum] 7, 2002, s. 21–30 [ISBN 80-86185-18-4]
Rychlík, J.: Normalizační podoba česko-slovenské federace.[The Czech-Slovak Federation in Normalisation Period]. In: Česká a slovenská společenská společnost v období normalizace/Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie [The Czech and Slovak Society in the Period of Normalisation]. Liberecký seminár 2001, Veda, SAV Bratislava 2003, s. 59–92 [ISBN 80-224-0747-X]
Rychlík, J.: Maďarský faktor v česko-slovenských vztazích 1948–1992 [The Hungarian factor in Czech-Slovak Relations]. In: Česko-slovenská historická ročenka [Czech-Slovak Historical Yearbook] 2002, s. 75–81 [ISBN 80-210-3021-6]
Rychlík, J.: Česko-slovenská jednání od roku 1990 do voleb 1992. [Czech-Slovak Negotiations from 1990 till the Elections in 1992]. In: Československá historická ročenka, 2002, s. 167–179. (ostatní údaje viz v předcházející položce).
Rychlík, J.: Česko-slovenské vztahy v letech 1970–1989. [Czech-Slovak Relations 1970–1989]. In Slovanské historické studie, [Slavic Historical Studies], 28, 2002, s. 29–68 [ISBN 80-7286-039-9].
Rychlík, J.: Normalizační podoba československé federace. [Normalization form of the Czechoslovak Federation]. In: Slovensko a režim normalizácie. [Slovakia and the Regime of Normalisation]. Ústav politických vied, Bratislava-Prešov, 2003, s. 8–46. [ISBN 80-7165-390-X]
Rychlík, J.: Sociální a ekonomické předpoklady emigrace českého venkovského obyvatelstva v 19. století. [Social and Economical Basis of Emigration of Czech Rural Population in the 19th Century]. In: Přehled kulturních a školních otázek, Daruvar XVIII, 1998, s. 3–18.1
Rychlík, J.: Moravské Slovensko a Záhorie v letech 1939–1945. [Moravian Slovakia and Zahorie in the Yeras 1939–1945]. In: Švorc, P. – Danilák, M. – Heppner, H. (eds.): Veľká politika a malé regióny 1918–1939. [Big Policy and Small Rehions 1918–1939]., Prešov–Graz 2002, s. 229–242. [ISBN 80-89046-06-1].
Rychlík, J.: Udalosti okolo zjazdu slovenských novinárov roku 1963 v správach bulharského konzulátu v Bratislave. [The Actions Connected with the Congress of Slovak Journalists in 1963 in the Reports of Bulgarian Consulate in Bratislava]. In: Historický časopis, 50, 4, 2002, s. 651–663.
Rychlík, J.: Cestovní styk mezi Československem a Polskem v letech 1948–1989. [The Travel Contacts Between Czechoslovakia and Poland in 1948–1989]. In: Hrodek, D. (ed.): Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Sršity ÚČD FF UK, řada A, Sborníky, sv. 1, Praha 2003, s. 127–140.
Richlik, J. (Rychlík, J.) : Makedonskoto prašanje vo svetlinata na dokumentite na Ministerstvto na nadvorešnite raboti na Republika Češka [The Macedonian Question in the Lights of the Documents from the Ministry of Foreign Affaires of the Czech Republic] In: Makedonija vo dvadesetiot vek [Macedonia in the 20th Century]. Skopje 2003, s. 207–216. [ISBN 9989-624-87-0]
Rychlík, J.: Causa Alweg – první projev slovenského národního pohybu v roce 1968. In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. Narozeninám doc. Karla kaplana. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, s. 287–296 [ISBN 80-7285-030-X] 1 Studie byla zadána do tisku na jaře 1989. Vyšla v časopisu Přehled (ročenka Svazu Čechů v Chorvatsku, nakladatelství Jednota Daruvar) v roce 1998. O tom, že studie vyšla, jsem se dozvěděl teprve v létě 2003. The Essay was sent to the press already in 1989. It was published in Prehled [Survay. The Yearbook of Czechs in Croatia]] in 1998. I was informed about the publication only in Summer 2003.
1) Jan Rychlík: Sociální struktura malého města. In.: Venkovské město, I., Slovácké muzeum Uherské Hradiště – Ústav lidového umění ve Strážnici 1986, s. 173–180 (sborník příspěvků z 9. strážnického symposia 29. – 31. 10. 1984).
2) Jan Rychlík: Memorandum moravských kopaničářů k císaři z roku 1897. In.: Vědecké práce Zemědělského muzea (VPZM), 25, 1985, s. 257–262.
3) Jan Rychlík– Magdaléna Rychlíková: Duchovní kultura osob v důchodkovém věku na malém městě v 80. letech 20. století. In: Národopisné informácie, č. 1, Národopisný ústav SAV – Slovenská národopisná spoločnosť SAV, Bratislava 1985, s. 85–92.
4)Magdaléna Rychlíková –Jan Rychlík: Problémy výzkumu transmise lidové kultury. In: Národopisná věstník československý, II (44), 1985, s. 85–93.
5) Jan Rychlík: Lesní pozemková reforma na Slovensku v letech 1918–1938 a 1940–1945. História novšej lesníckej politiky v jej odraze na sociálne a ekonomické problémy. Symposium of Forest History/Lesníckohistorické sympózium 12.– 17. 9. 1988, Zvolen 1988, s. 147–156.
6) Jan Rychlík: Pozemková reforma na Slovensku v letech 1940–1945 ve světle nových dokumentů. In: VPZM, 26, 1986, s. 259–264.
7) Jan Rychlík: Pozemková reforma v Československu 1919–1938. In: VPZM, 27, 1987–1988, s. 127–148.
8) Jan Rychlík: Obyvatelstvo Slovácka a Záhorí v letech 1939–1945. In: Slovácko, 30, 1988, s. 43–54.
9) Jan Rychlík: Přeměna fašankových obchůzek v záhorských obcích v divadlo. In.: Zborník Slovenského národného múzea, 82, 1988, s. 200–207 (výbor příspěvků a studií ze semináře o obřadních obchůzkách českého a slovenského lidu uspořádané v Uherském Hradišti 15.–16. 4. 1986. Uspořádal a úvod napsalJan Rychlík – text úvodu pod titulem Obradové obchôdzky slovenského ľudu viz tamtéž, s. 145–146).
10) Jan Rychlík: Právní zabezpečení dokumentace současnosti. In: Dokumentace současnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Zemědělské muzeum – Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, Praha 1987, s. 78–84.
11) Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková: Stěhování slovenského obyvatelstva do českých zemí do roku. 1945. In: Slováci v českých zemích po roce 1945 Část 2, Praha 1987, 51–60 (práce vyšla jako vnitřní publikace Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, č. 3, Praha 1988).
12) Jan Rychlík: České obyvatelstvo na Slovensku v letech 1938–1945 se zvláštním zřetelem na postavení soukromých zaměstnanců. In: Češi na Slovensku. Praha 1988, s. 19–36 (práce vyšla jako vnitřní publikace Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, sv. 6/2, č. 8/1988)
13) Jan Rychlík: Zemědělská usedlost v období feudalismu. In: VPZM, 28, 1989–1990, s. 195–212.
14) Jan Rychlík: The Folk Epic and the Development of the Ethnical and and Historical Avareness (by the Southern and Western Slavonic People). In: Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques pour le VI congrés de l´association internationale d´ etudes du sud-est Européen, L´Institut de l´Histoire tchécoslovaque et mondiale de lˇAcadémie Tchécoslovaques de Sciences, Prague 1989, pp. 247–260
15) Jan Rychlík: Príprava a priebeh pozemkovej reformy na Slovensku v rokoch 1938–1945. In.: Agrikultúra, 22, 1989, s. 143–165 (ISBN 80-07-00104-2).
16) Jan Rychlík: České obyvatelstvo na Slovensku v letech 1938–1945. In.: Slovanské historické studie, (SHS), 17, 1990, s. 173–185 (ISBN 80-200-0102-6)
17) Jan Rychlík: Změny ve významu svátků na malém městě v letech 1918–1938. Město: Prostor, lidé, slavnosti. Ed. Václav Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 1990, s. 225–229 (sborník příspěvků z 10. strážnického symposia 18. – 19. 10. 1988). (ISBN 80-900063-3-7)
18) Jan Rychlík: Pozemková reforma z let 1919–1936 a změny v pozemkové držbě za druhé světové války. Československý časopis historický (ČsČH), 37, 1989, č. 2, s. 187–207. (ISSN 0045-6187)
19) Jan Rychlík: K otázke postavenia českého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1938–1945. In: Historický časopis (HČ), 37, 1989, č. 3, s. 403–424.
20) Jan Rychlík: Reforma rolna w Słowacji w latach 1940–1945. In.: Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. Tom 51–52, 1990–1991, s. 153–174.
21) Jan Rychlík: K postavení slovenského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1938–1945. In: Český časopis historický, (ČCH) 88, 1990, č. 5. s. 683–704
22) Jan Rychlík: Česká společnost a slovenský stát. In.: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Materiály z vedeckého sympózia Častá 6. – 7. 11. 1990, SNR – HÚ SAV, Bratislava 1991, s. 78–90.
23) Jan Rychlík: Vídeňská arbitráž a rozvoj osobní dopravy na Slovensku. In.: Hospodářské dějiny, 19, Historický ústav ČSAV, Praha 1991, s. 117–131. (ISSN 0231-7540) – vyšlo rovněž v populární verzi v časopise Železničář, roč. 36, 1986, č.12, s. 184–185.
24) Jan Rychlík: Vývoj vrchnostenského a poddanského hospodářství v českých zemích po Bílé Hoře v letech 1620–1680. In: VPZM, 29, 1991–1992, s. 115–128.
25) Jan Rychlík: Vznik a působení slovenského konzulátu v Praze. In.: Pražský sborník historický, 25, 1992, s. 62–77.
26) Jan Rychlík: Ideové základy myšlení Jozefa Tisa a jejich politický dopad. In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička 5.–7. 5. 1992. Ed. Valerián Bystrický a Štefan Fano. Bratislava, Slovak Academic Press 1992, s. 263–274. (ISBN 80-9000441-5-8).
27) Jan Rychlík: Etnické uvědomění a národní vývoj Čechů a Slováků. In.: Kulturní tradice a nacionalismus. Moravské zemské muzeum, Brno 1992, s. 17–22 (materiály z konference v Moravském zemském muzeu 27. 11. 1991). (ISBN 80-7028-039-5)
28) Jan Rychlík: Hnutí za připojení Slovácka ke Slovensku v letech 1938–1941. In.: Slovácko, 33–34, 1991–1992, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1992, s. 75–95.
29) Jan Rychlik: Reforma rolna w Czechosłowacji 1919–1938. In.: Rocznik – Muzeum narodowe rolnicwa w Szreniawie, tom 18, 1992, s. 15–26. (ISSN 0137-5113)
30) Jan Rychlík: Pokusy o připojení Slovácka ke Slovensku v letech 1938–1941. In: HČ, 40, 1992, č. 1, s. 69–88.
31) Jan Rychlík: Z neznámych pamätí Jána Ursínyho. In.: HČ, 40, 1992, č. 2, s. 240–252.
32) Jan Rychlík: Postavení slovenských židů v Protektorátě Čechy a Morava. In.: Tragédia slovenských židov. Materiály z medzinárodnej konferencie v Banskej Bystrici 24. – 26. 3. 1992. Ed. Desider Tóth. Múzeum SNP, Banská Bystrica 1992, s. 235–246. – vyšlo současně anglicky –Jan Rychlík: The Position of the Slovak Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia, In.: The Tragedy of Slovak Jews, ed. Desider Tóth, Banská Bystrica 1992, pp. 247–260.
33) Jan Rychlík: Česko-slovenské vztahy a rozpad Československa. In. SHS, 19, 1993, s. 71–103. – zkrácená verze viz: Česká slavistika, 1993. České přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů v Bratislavě 1993, In.: Slavia, roč. 62, 1993, č. 3, s. 391–398. (ISBN 80-85494-06-X) (viz též XI. medzinárodný zjazd slavistov, Bratislava 30. 8. – 8. 9. 1993. Záznam z diskusie k predneseným referátom. Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1998, s. 643, 645, 655) (ISBN 80-967722-2-8).
34) Jan Rychlík: Pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945–1950. In.: HČ, 41, 1993, č. 4, s. 394–413.
35) Jan Rychlík: The Development of the Consciousness of the Czechs and Slovaks and its Political Consequences. In.: The Political and Strategic Implications of the State Crises in Central and Eastern Europe. Ed. by Armand Clesse and Andrei Kortunov, Institute for European and International Studies, Luxembourg 1993, pp. 270–278 (ISBN 2-919989-00-6).
36) Jan Rychlík: Teorie a praxe jednotného československého národa a československého jazyka v 1. Československé republice. In: Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin. Ústav TGM, Praha 1993, s. 69–77 (sborník příspěvků z konference stejného názvu jako sborník konané 24.– 25. 9. 1992 v Hodoníně) (ISBN 80-901478-1-X).
37) Jan Rychlík: Memorandum britského Královského institutu mezinárodních vztahů o transferu národnostních menšin z roku 1940. In.: ČČH, 91, 1993, č. 4, s. 612–631.
38) Jan Rychlík: Česká společnost a slovenský stát. In.: Cestami česko-slovenské vzájemnosti. Liberec 1991–1992, Masarykova akademie, Liberec 1993, s. 101–114 (seminář o česko-slovenských vztazích v Liberci v srpnu 1991).
39) Jan Rychlík: Memorandum R. W. Setona-Watsona o postavení maďarskej menšiny na Slovensku z roku 1928. In.: HČ, 41, 1993, č. 1, s. 76–89.
40) Jan Rychlík: Genéza vzťahu mocností k možnosti samostatného Slovenska či obnovy Československa. In.: Slovensko na konci druhej svetovej vojny, Stav, východiská, perspektivy. Ed. Valerián Bystrický, Štefan Fano. Zborník materiálov zo sympózia v Častej-Papierničke 23. – 25. 11 1993. Historický ústav SAV, Bratislava 1994, s. 114–124 (ISBN 80-967150-1-1).
41) Jan Rychlík: Česko-slovenský poměr v letech 1945–1969 z českého pohledu. Slovenská otázka v dejinách Česko-Slovenska. Ed. Michal Barnovský, Historický ústav SAV, Bratislava 1994, s. 50–56 (sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného v Bratislavě 20. 10. 1993) (ISBN 80-967150-3-8).
42) Jan Rychlík: Slovenské národní povstání a česko-slovenské vztahy. SNP v pamäti národa. Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP, Donovaly 26.– 28. apríla 1994, Bratislava, NVL International, 1994, s. 288–297 (ISBN 80-85727-22-26).
43) Jan Rychlík: Slovensko-české vztahy z české perspektivy. In: Idea Československa a střední Evropa. Sborník příspěvků z konference konané k 75. výročí 28. října 1918 v Brně a v Martině 28.– 30. 10. 1993. Brno, Doplněk 1994, s. 101–121 (ISBN 80–85765-37-3).
44) Jan Rychlík: Sociální a národnostní dimenze československé pozemkové reformy v mezinárodním kontextu. In.: Československá pozemková reforma 1919–1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21.–22. 4. 1994, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 1994, s. 43–50.
45) Jan Rychlík: Slovak-Czech Relations in the Retrospect of Two Centuries. In.: Studii in onore di Milan S. Ďurica a cura di J. M. Rydlo. Instituto Slovaco, Roma – Cleveland – München – Bratislava, 1995, s. 619–636 (ISBN 80-85170-20-5).
46) Jan Rychlík: Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1940–1941 v správach bulharského diplomata Konstantina Šišmanova In.: HČ, 43, 1995, č. 3, s. 540–559.
47) Jan Richlik (Rychlík): Balgarija ot 1939 g. v informaciite na čechoslovaškite tajni službi. Čechi v Balgarija. In.: Istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja, Čast I. Goljama češka biblioteka No 3, 1995, s. 125–129, s. 157–172.
48) Jan Rychlík: Individuální a kolektivní práva menšin a tzv. právo národů na sebeurčení včetně odtržení. In.: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Ústav TGM, Praha 1995, s. 206–219 (příspěvky z mezinárodní konference stejného názvu jako sborník konané v Liblicích u Mělníka 22. – 24. 9. 1994) (ISBN 80901971-0-8).
49) Jan Rychlík: Vznik společného státu Čechů a Slováků. In: Českoslovenství – součást evropanství. Konvoj, Brno 1995, s. 130–153 (ISBN 80-85615-07-X).
50) Jan Rychlík: Český fašismus v meziválečném období a po roce 1939. In.: Českoslovenství – středoevropanství – evropanství. Konvoj, Brno 1996, s. 181– 188 (ISBN 80-85615-26-6).
51) Jan Richlik (Rychlík): Sobstvennosta varchu zemjata v centralnata i iztočna Evropa i problmat na pozemlenata reforma. In: Novata rolja na daržavata v razvitieto na selskoto stopanstvo na stranite ot centralna i iztočna Evropa. Sastaviteli Stefan Stefanov,Jan Rychlík, Joanna Dąbrowska. Sofia, Zemedelski forum 1996, s. 38 – 47 (příspěvky z mezinárodní konference stejného názvu konané v Sofii 4. – 9. 6. 1993) – existuje rovněž v anglické verzi Jan Rychlík: Land Tenure in Central and Eastern Europe and the Problem of Land Reform. In.: The New Role of the State in the Development of Agriculture in Central and East European Countries. Sofia 4 – 9 June 1993, Edited byJan Rychlík, Joanna Dąbrowska, Stefan Stefanov, Agricultural forum, Prague 1995, pp. 95–101.
52) Jan Rychlík: Změny v pozemkové držbě v českých zemích v letech 1938–1945. In.: České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války. Studie Slováckého muzea, (SSM), 1, 1996, s. 17–25.(Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Uherském Hradišti ve dnech 17.–18. 4. 1996) (ISBN 80-901913-5-5).
53) Jan Rychlík: Obecné zákonitosti vývoje národů a vztahů mezi nimi. In.: Slovenský národopis (SN), 44, 1996, č. 2, s. 159–167 (ISSN 1335-1303).
54) Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková: Magie, pověra, zvyk. Jejich vzájemné vztahy. In.: Magie a náboženství. SSM, 2, 1997, s. 31–40 (Sborník příspěvků z mezinárodní etnografické konference na Velehradě 21. – 23. 5. 1997) (ISBN 80-901913-8-X).
55) Jan Rychlík: Postoj SSSR k myšlence samostatného Slovenska za druhé světové války. In: SHS, 23, 1997, s. 195–204 (ISBN 80-85268-60-4).
56) Jan Rychlík: Politický vývoj v Protektorátě Čechy a Morava počátkem roku 1940 ve zprávách bulharského diplomata Christo Minkova. In.: ČČH, 95, 1997, č. 1, s. 140–164.
57) Jan Rychlík: Z neznámych zápiskov Alexandra Macha. In.: HČ, 45, 1997, č. 2, s. 317–335.
58) Jan Rychlík: Zapojení železnic Podkarpatské Rusi do sítě drah Československa. In: Česko-slovenská historická ročenka, 1997, s. 115–121 (příspěvky z konference o Podkarpatské Rusi jako součásti Československa uskutečněné na Prešovské univerzitě 9. 4. 1997) (ISBN 80-210-1701-5).
59) Jan Rychlík: Zápisky Jána Lichnera z väzenia. In.: HČ, 46, 1998, č. 1, s. 99–128.
60) Jan Rychlík: Pozemková reforma v českých zemích v letech 1945–1948. In.: Zemědělství na rozcestí 1945–1948, SSM, 3, 1998, s. 5–22 (sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Uherském Hradišti 22.–23. 9. 1998) (ISBN 80-86185-03-6).
61) Jan Rychlík: Proces s Jozefem Tisem v roce 1947. In: ČCH, 96, 1998, č. 3, s. 574–601.
62) Jan Rychlík: Slovenská otázka v Československu. In: Národ žije 1918 – 1998. Sborník prací historiků. Praha, Národní osvobození 1998, s. 74–86.
63) Jan Rychlik: T. G. Masaryk, Rosija ta ukrajinske pitannja (1917–1923 rr.) In: T. G. Masaryk i nova Evropa (ukrajinsky) Meždunarodnyj naukovo-techničeskij universitet, Kiiv 1998, s. 34–42 (materiály první ukrajinsko-české vědecké masarykologické konference konané v Kyjevě 7.– 8. 4. 1998).
64) Jan Rychlík: První Československá republika v slovenské ľudácké a neoľudácké historiografii. In. Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Historický ústav AV ČR. Sborník příspěvků přednesených na kolokviu 18. 11. 1997, Praha 1998, s. 73–87.
65) Jan Rychlík: Možnosti řešení česko-slovenského vztahu 1945–1948. In.: Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945–1953. Ed. Michal Barnovský. Zborník materálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 6. – 8. 12. 1994. Veda, SAV, Bratislava 1995, s. 19–28 (ISBN 80-224-0407-1).
66) Magdaléna Rychlíková –Jan Rychlík: Pokusy komunistického vedení o řešení slovenské otázky v první polovině padesátých let. In: Mezietnické dialogiy, Praha 1996, s. 89–98.
67) Jan Rychlík: Rakouská a uherská koncepce řešení národnostní otázky a česko-slovenské vztahy v 19. století. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby. Zborník štúdií z medzinárodnej koneferencie Slovensko na prelome 19. a 20. storočia v Smoleniciach 14.–16. 11. 1995, ed. Milan Podrimavský a Dušan Kováč, Hístorický ústav SAV, Bratislava 1999, s. 137–151 (ISBN 80-88780-31-4).
68) Jan Rychlík: Tak zvané protistátní spiknutí na Slovensku na podzim roku 1947. In: SHS, 25, 1999, s. 187–207 (ISBN 80-85268-94-9).
69) Jan Rychlík: K problematice tzv. slovenského buržoazního nacionalismu. In.: SHS, 24, 1998, s. 373–396 (ISBN 80-85268-72-8).
70) Jan Richlik (Jan Rychlík): Istoričesko vreme v balgarskata narodna epika (v sravnenie s epikata na zapadnite slavjani). In.: Vtori meždunaroden kongres po balgaristika Sofia 23. 5. – 3. 6. 1986, dokladi (referáty) sv. XV, folklor, Sofia 1988, s. 135–144 (bulharsky).
71) Jan Rychlík: České, slovenské, československé dějiny, Vztahy a souvislosti. In.: Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. I. Sborník mezinárodní vědecké konference v Praze 5. – 8. 10. 1998. Uspořádali Jaroslav Valenta, Emil Voráček, Josef Harna, Praha, Historický ústav AV ČR 1999, s. 163–169.
72) Jan Rychlík: Vznik československé federace. In.: Česko-slovenské vztahy/Slovensko-české vztahy. Technická univerzita v Liberci, Liberec 1998, s. 129–138 (sborník materiálů ze semináře o česko-slovenských vztazích O podobu Československa – koncepce autonomismu a federalizace 1918–1992 konaného v Liberci v srpnu 1997) (ISBN 80-7083-264-9).
73) Jan Rychlík: Rozpad Československa (1989–1992). In: Česko-slovenské vztahy/Slovensko české vzťahy. Technická univerzita v Liberci, Liberec 1998, s. 139–147 (ISBN 80-7083-264-9).
74) Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková: Agrární kulty. In.: Kult a živly. SSM, 4, 1999, s. 89–95 (sborník příspěvků z mezinárodní konference ve Vsetíně 18.–19. 5. 1999) (ISBN 80-86185-06-0).
75) Jan Rychlík: Politická situácia v Európe a na Slovensku v rokoch 1941–1943 v správach bulharských diplomatov. In.: HČ, 47, 1999, č. 2, s. 265–305.
76) Jan Rychlík: Zahraničně-politické vztahy mezi Československem a Bulharskem (1918–1992) In: Antropologie dialogu. Souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. Konference uspořádaná Institutem základů vzdělanosti UK v Praze 14.–15. 12. 1998. Praha 2000, s. 36–47 (ISBN 80–902439-6-7).
77) Jan Rychlík: Slovenská otázka v Československu. In: Politické vedy, II (1999), č. 3, s. 51–67 (ISSN 1335-2741).
78) Jan Rychlík: Nacionální aspekt v politice fašistických vlád a antifašistických hnutí střední a východní Evropy. In: Acta Historica Neosoliensia, tomus 2, Banská Bystrica 1999, s. 38–44 (ISBN 80-8055-344-0).
79) Jan Rychlík: Slovensko-chorvatské vztahy v letech 1941–1945. In: Slovanské historické studie, 26, 2000, s. 265–283 (ISBN 80-7286-005-4).
80) Jan Rychlík: Česká a slovenská společnost 1960–1967. In: Česko-slovenské vztahy/Slovensko-české vzťahy, Liberecký seminář 1998, 1999, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2000, s. 105–113 (ISBN 80-7083-392-0).
81) Jan Rychlík: Recepce osobnosti a názorů T. G. Masaryka na Slovensku. In: Masarykův sborník, X, 1996–1998, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000, s. 171–187 (ISBN 80-902659-8-7).
82) Jan Rychlík: Zemědělská hnutí ve střední a východní Evropě 20. století. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. SSM, 5, 2000, s. 17–24. (Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Uherském Hradišti 17. –18. 5. 2000) (ISBN 80-86185-11-7).
83) Jan Rychlík: Místo T. G. Masaryka jako prezidenta v politickém systému první ČSR. In: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000, s. 211–220 (ISBN 80-86495-01-9).
84) Jan Rychlík: Češi na Slovensku 1918–1938. In: Hana Zelinová (ed.): Česi na Slovensku. Slovenské národné múzeum, Martin 2000, s. 5–16 (ISBN 80-8060-058-9).
85) Jan Rychlík: První polistopadový konflikt v slovensko-českých vztazích: Vznik nezávislých slovenských odborů a ustavení Československé konfederace odborových svazů. In: Miroslav Šesták – Emil Voráček: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Historický ústav AV ČR, Praha 2000, s. 631–640. (ISBN 80-7286-021-6) (vyšlo v roce 2001 s vročením 2000).
86) Jan Rychlík: T. G. Masaryk a občanská válka v Rusku. In: Ivan Kamenec – Elena Mannová – Eva Kowalská (eds.): Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi. Veda SAV, Bratislava 2000, s. 187–204 (ISBN 80-224-0651-1) (vyšlo v roce 2001 s vročením 2000).
87) Jan Rychlík: Perzekúcia a záchrana bulharských Židov v rokoch 1940–1944. In: Studia Historica Nitriensia, VIII/1999, Nitra 2000, s. 179–204 (ISBN 80-8050-347-8) (vyšlo roku 2001 s vročením 2000). – ad 87 – vyšlo také ve zkrácené verzi pod stejným názvem také ve sborníku Miloš Pojar (ed.): Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001. Židovské muzeum, Praha 2001, s. 206–211 (ISBN 80-85608-48-0).
88) Jan Rychlík: Tschechoslawismus und Tschechoslowakismus. Die Tschecho-Slowakei. In: Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. Herausgegeben von Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall. Verlag C. H. Beck, München 2001, S. 91–111 (ISBN 3-406-45954-4).
89) Jan Rychlík: Bitva na Bílé hoře mýtus a třistaleté porobě (transformace mýtu v dějinném vývoji). In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí. SSM, 6, 2001, s. 85–94 (sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 20.–21. 10. 2001) (ISBN 80-86185-15-X).
90) Jan Rychlik: Formování národního vědomí v 19. století. Se zvláštním zřetelem k národům slovanským. In: Między kulturą niską i wysoką. Uniwesytet łódzki, 2001, s. 375–384 (materiały z konferencji naukowej 28–29 marca 2000) (ISBN 83-87931-47-0).
91) Jan Rychlík: Obdobie pred Slovenským národným povstaním v správach bulharských diplomatov. In: HČ, 49, 2001, č. 3, s. 515–534.
92) Jan Rychlik: Czesi i Słowacy w okresie tzw. normalizacji (ustrój konstytucyjno-prawny i faktyczny normalzowanej Czechosłowacji). In: Mezi dvěma transformacemi.Československo a Polsko v letech 1947(1948)–1989/Od tranformacji do tranformacji Polska i Czechosłowacja w latach 1947(1948)–1989. FF UK, Praha 2001, s. 91–106.
93) Jan Rychlik: The Macedonian Question and the National Consciousness of the Slavs in the Macedonian Borderlands. In: Jolanta Sujecka (ed.): The National Idea as a Research Problem, The Polish Academy of Sciences – The Institute of Slavonic Studies, Warszawa 2002, pp. 273–286 ( ISBN 83–86619-49-X).
94) Jan Rychlík: Vývoj na Slovensku po druhej svetovej vojne v správach bulharského konzulátu v Bratislave. In: HČ, 50, 2, 2002, s. 323–344.
95) (doplněno 21. 3. 2004) Jan Rychlík: proces s tzv. slovenskými buržoazními nacionalisty. In: Vladimír Clementis 1902–1952, Zborník príspevkov z konferencie 28. 5. 2002 v Bratislave, MZV SR – Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, Bratislava 2002, s. 76–87.

4) Seznam absolvovaných stáží (tuzemských i zahraničních)

1) 1979–1982 a 1983–1984: Universita sv. Klimenta Ochridského Sofia a Ústav pro folklor Bulharské akademie věd Sofia (vědecká aspirantura)
2) University of Tampere, Listopad–prosinec 2000

5) Různé závažné práce

1) Ludmila Tarcalová (ed.): Bibliografie lidových obyčejů. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 1989. Úvod napsalJan Rychlík (s. 7).
2) Jan Rychlík – Thomas D. Marzik – Miroslav Bielik: R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. R W. Seton-watson a jeho vztahy k Čechům a Slovákům. R W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom. Documents/dokumenty 1906–1951. Ústav T. G. Masaryka Praha, Matica slovenská Martin. I. díl 1995, 648 s., II. díl 1996, 241 s. Komentované dokumenty. Jsem autorem poloviny textu.(ISBN 80-901478-9-2-4)
3) Anna Gašparíková-Horáková: U Masarykovcov. Spomineky osobnej archivárky T. G. Masaryka. Na vydanie pripravili Valerián Bystrický,Jan Rychlík, Jaroslav Opat, Josef Zumr, Zdenko Ďuriška a Zora Frkáňová. Academic Electronic Press Bratislava – Ústav T. G. Masaryka Praha 1995, 304 s. (jsem autorem asi 80% poznámkového aparátu).(ISBN 80-967366-4-7)
4) Ján Ursíny: Z môjho života. Príspevok k vývoju slovenskej národnej myšlienky. Ústav T. G. Masaryka – Matica slovenská, Martin 2000, 248 s. Úvod (s. 5–8) a poznámkyJan Rychlík. (ISBN 80-7090-570-0)

Posudky a expertízy:

V přehledu nejsou uvedeny posudky na diplomové práce a rigorózní práce obhajované na Filozofické fakultě UK v Praze a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, které nemám v evidenci – celkem jde o 16 oponentských posudků).

1) Jiří Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska. ŽSR, Bratislava 1999 (posuzování rukopisu).
2) Ismo Nurmi: Slovakia – A Playground for Nationalism and National Identity, 1918–1920. University of Joensuu, Joensuu 1999 (posuzování textu disertační práce, po obhajobě vydané v knižní podobě).(ISBN 951-710-108-2)
3) Elisabeth Bakke: Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist...

Aktualizováno: 2010-05-07       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.