Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Michal Pehr

Narozen
6. 7. 1977
Studium
1995–2002 studium na FF UK Praha, obor historie – politologie
2002 – rigorózní zkouška na FF UK Praha
1. 10. 2002 – interní doktorand na Ústavu politologie FF UK Praha se zaměřením na politické strany v Československu po roce 1945
Studijní pobyty:
1997, 1999, 2000 studijní pobyty v mezinárodním institutu pro hospodářství a politiku Haus Rissen v Hamburku, účast na seminářích s tématikou evropské integrace.
2001 semestrální studijní pobyt na Istitut für Politikwissenschaft v Salzburku (Erasmus), zaměřeno na rakouský politický systém, mezinárodní problémy politiky a politickou filozofii
Zaměstnání:
1998- externí učitel na ÚJOP UK Praha – studijní středisko Poděbrady (výuka politologie a novodobých dějin 20. století)
2002–03 Státní okresní archiv Kladno – pracoviště Slaný
1. 3. 2003- mladší vědecký pracovník Masarykova ústavu Akademie věd České republiky
Specializace:
české novověké a novodobé dějiny,
české politické myšlení, český politický systém,
český politický stranický systém za první republiky a v letech 1945–48,
české církevní dějiny a rakouský politický systém
Výběrová bibliografie:
Příspěvek k poznání dějin řádu bosých augustiniánů v Čechách–Konvent Svaté rodiny v Havlíčkově Brodě (1674–1807). In: Havlíčkobrodsko 15/1999, s. 149–161.
PhDr. Lev Borský 1883–1944. Vyšlo ve sborníku Archivní prameny Kolínska 2000, s. 3–33
Diplomová práce Československá strana lidová 1945–46 FF UK Praha 2002
ČSL 1945 – 46. In Moderní dějiny 10 (2002), s.137–191
Senát a třetí republika. In časopis Senát 4/2002, s.1–2
Československá strana lidová 1945-1946. ÚSD AV ČR, Praha 2003 (116 s.)
Křesťanští politici a ČSL na křižovatkách let 1938-1948. In Obzory, roč1, č.1. Praha 2004, s. 29-37
Velmi slušná kampaň. Volby 1946 v heslech, karikaturách a obraze2008-12-11td>
Nová Evropa a nový svět v pojetí českých (československých) politických stran 1945-1948. In Mezinárodní politika 3/2004, s.34-35
Msgre Jan Šrámek a třetí republika (1945-1948). In Jan Šrámek kněz státník politik. Olomouc 2004, s.215-231
Československá strana lidová a počátky Národní fronty ( v tisku, vyjde ve sborníku ÚSD AV ČR Geneze, vývoj a realizace ideje Národní fronty- Proměny společnosti v Československu v období let 1938-1953)
Edvard Beneš a třetí republika (vtisku příspěvek ze semináře Edvard Beneš očima mladých badatelů, vyjde ve sborníku Masarykova ústavu AV ČR)
Edvard Beneš a jeho koncept socialuizující(humanitní) demokracie (v tisku, vyjde v Politologické Revue 1/2004)2009-06-122">Ocenění:
Cena Edvarda Beneše 2002 – čestné uznání za diplomovou práci
Členství v odborných společnostech:
člen Společnosti bratří Čapků a Společnosti E. Beneše
člen České společnosti pro politické vědy

Aktualizováno: 2008-09-23       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.