Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Mgr. Lucie Kostrbová, Ph.D.

Vzdělání, studijní pobyty, zaměstnání

září 2008
Obhájení disertační práce Mezi Prahou a Vídní. Hermann Bahr a J. S. Machar v prostorech (středo)evropského modernismu na FF UK, Ústav české literatury a literární vědy.
od ledna 2008
Řešitelkou tříletého grantu Vídeňská revue Die Zeit a česká moderna (č. 405/08/0087) v MÚA AV ČR, v. v. i.
od září 2006
Vedení kurzu Modern Czech Literature pro CIEE Study Center v Praze.
od ledna 2006
Místo doktorandky v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. (od ledna 2007 rovněž vědeckou tajemnicí MÚA).
říjen 2005–duben 2006
Badatelský pobyt ve Vídni, stipendium Ernsta Macha.
2003/2004
Stipendijní pobyt na univerzitě v Kostnici na Katedře slavistiky spojený s výukou.
listopad 2002
Studijní pobyt na univerzitě v Hamburku.
říjen 2002
Zahájení doktorandského studia v Ústavu české literatury a literární vědy.
září 2002
Zakončení magisterského studia germanistiky.
březen 2002– září 2004
Místo interní redaktorky v Nakladatelství Lidové noviny (dále externí spolupráce).
září 2001
Zakončení magisterského studia bohemistiky, obhajoba diplomové práce F. V. Krejčí – první léta.
ZS 2000/2001
Studijní pobyt na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně, stipendium DAAD.
říjen 1997
Zahájení studia germanistiky na FF UK v Praze.
říjen 1995
Zahájení studia bohemistiky na FF UK v Praze.
1993/1994
Roční denní jazykový kurz na Státní jazykové škole v Liberci (Němčina/Angličtina), zakončený základní a všeobecnou státní jazykovou zkouškou z němčiny.
květen 1993
Maturita na SPŠ strojní v Jablonci nad Nisou.

Publikace

„Masaryk jako vychovatel? K vztahům T. G. Masaryka a „mladých“ v první polovině 90. let 19. století“, Docela i sborník. Jiřímu Brabci k narozeninám, Karolinum, Praha 2004, s. 28–52.

„Nástrahy archivu“, Slovo a smysl 2, 2005, č. 4, s. 281–289.

„Zeit má kuráž a nebere ohledy“ – k vztahům české moderny a vídeňské Die Zeit, Literární archiv, č. 37, Praha 2006, s. 93–118.

„Zlost kafkologa a Kafkův smích“, Svět literatury 16, 2006, č. 33, s. 241–246.

„Otto M. Urban: V barvách chorobných“, Dějiny a současnost 3/2007, s. 45–46.

„Vídeňská moderna ve slovanských časopisech“, Rec. Die Wiener Moderne in slawischen Periodika der Jahrhundertwende, Stefan Simonek (ed.), Wien: Peter Lang, 2007. Česká literatura 55, 2007, č. 2, s. 218–230.

Macharův Vrchlický. K povaze jednoho básnického vztahu. Slovo a smysl 3, 2007, č. 7, s. 113–122.

Confiteor – konec romantismu? Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 629–649.

V barvách chorobných. Rec. Urban, Otto M. V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Praha: Obecní dům – Arbor Vitae, 2006. 2009-06-12sp;312–318.

Manýrismem k symbolismu – Šaldova Analýza. In: „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007. Tomáš Kubíček – Luboš Merhaut – Jan Wiendl (edd.), Brno 2007, s. 145–156.


Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.