Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Ota Konrád

Narozen  1973

Studium

 • 1991–2000: Filosofie na FF UK
 • 1995: Postupová zkouška na oboru filosofie
 • 1996–1999: Německá a rakouská studia na FSV UK
 • 1999: Státní závěrečná zkouška na FSV UK.
 • 1999–2007: Doktorské studium v oboru „moderní dějiny“ na IMS FSV UK
 • 2002–2004: stipendiant Nadace Roberta Bosche (Robert-Bosch-Stiftung)
 • 2007: Obhájena dizertační práce na IMS FSV UK „Humanitní obory v době nacionálního socialismu. Srovnání univerzit v Lipsku, Vídni a v Praze“.

Zaměstnání

 • 2001 – současnost: Institut mezinárodních studií FSV UK
 • 2007 – současnost: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Grantové projekty

 • Československo-rakouské vztahy 1918–1938 (GAČR, počátek řešení 2009)

Pobyty v zahraničí

 • Opakované studijní a badatelské pobyty (1–3 měsíce) na Vídeňské universitě v rámci stipendia Aktion Österreich
 • Opakované badatelské pobyty (1–2 měsíce) na Universitě Düsseldorf v rámci stipendia DAAD
 • Červen 2004: badatelský pobyt na Lipské universitě v rámci stipendia Robert-Bosch-Stiftung

Publikace

 • Die Geisteswissenschaften nach den Umbruchsjahren 1918 und 1938. Die deutsche Universität in Prag und die Universität in Wien im Vergleich, in: Sabine Schleiermacher – Udo Schlagen (eds.), Wissenschaft mach Politik. Hochschule in den politischen Systembrüchen 1933 und 1945, Stuttgart 2009, 193–218.
 • Obnova rakouského vysokého školství v letech 1945-1955, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 2008, č. 13, 75–98.
 • Obraz toho druhého: české dějiny z rakouského pohledu a rakouské dějiny očima českého dějepisectví, in: Gernot Heiss – Kateřina Králová – Jiří Pešek – Oliver Rathkolb (eds.), Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem 2008, 231–254.
 • Die Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung 1940–1945. „Wissenschaftliche Gründlichkeit und völkische Verpflichtung“, in: Ralph Melville – Stefan Albrecht – Jiří Malíř (eds.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960, München 2008, 71–95.
 • (spolu s Michalem Pehrem, Josefem Tomešem, Richardem Vaškem), 1918: Model komplexního transformačního procesu?, Český časopis historický106 (2008), č. 3, 735–738 [zpráva z konference].
 • Humanitní obory v době nacionálního socialismu. Srovnání universit v Lipsku, Vídni a v Praze, Disertační práce, IMSF FSV UK, Praha 2007, 390 s.
 • Obnova Rakouských universit 1945–1955, Praha 2006 (= Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-001).
 • Die deutschen Hochschullehrer in Prag vor und nach 1938/39. Versuch einer Bestandaufnahme, in: Jerzy Kochanowski – Maike Sach (eds.), Die „Volksdeutschen“ in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück 2006, 147–162.
 • Die böhmische/tschechische Geschichte in österreichischen Geschichtslehrbüchern, in: Heidrun Dolezel – Andreas Helmedach (eds.), Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein, Hannover 2006, 211–232.
 • „…nicht mehr schuldig“. Das Fach- und Wissenschaftsverständniss des Volkskundlers Bruno Schier vor und nach 1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 7 (2005), 333–364.
 • Soudobé dějiny v Rakousku, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 8 (2005), str. 137–154.
 • Die Geisteswissenschaften an der Prager Universität (1938/39–1945), in: Karen Bayer – Frank Sparing – Wolfgang Woelk (eds.), Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart 2004, 219–248.
 • Soudní cesta vyrovnání se s minulostí v poválečném Německu (1945–1965), in: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Sekce III. Média. Teritoriální studia, Praha, 2004, str. 240–257.
 • Eine lange Feindschaft. Die Prager Professoren Gerhard Gesemann und Erich Gierach in der Tschechoslowakei und im Nationalsozialismus, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensia 43 (2003), 173–192.
 • Rakouské univerzity současnosti v kontextu jejich historického vývoje, in: Jiří Pešek (ed.), Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 3, Praha 2002, 86–103.
 • Philosophie (und Psychologie) an der Wiener Universität 1938–1945, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2000, roč. 40, č. 1–2, 63–81.

Aktualizováno: 2009-06-12       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.