Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Martina Jeránková, Ph.D.

Pracovní zaměření

Po absolvování oboru historie-latina na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě pracovala dva roky ve Stredoslovenském muzeu v Banské Bystrici jako odborný pracovník Historického oddělení, poté rok jako asistent na Katedře historie Fakulty humanitnich věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. V letech 2001–2004 byla interní posluchačkou doktorského studia na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze se zaměřením na heraldiku. Disertační práci zaměřenou výzkum a edici dvou heraldických rukopisů ze sbírek rodinného archivu Vratislavů z Mitrovic obhájila na Katedře PVH a AS v roce 2009. Od roku 2006 pracuje v Oddělení pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR, kde se podílí na přípravě elektronické formy generálního katalogu rukopisů. Mimo to se zabývá výzkumem bohemikálních rukopisů s heraldickým a genealogickým obsahem.

Bibliografie


Aktualizováno: 2011-01-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.