Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

Doc. Eva Broklová, DrSc.

2008-12-11
Narozena
1939 Praha
Studium
1956-61 Studium historie a češtiny na Filosofické fakultě University Karlovy Praha.
studijní pobyty
1993 Goethe-Institut Berlin
1994 Uni-Düsseldorf (DAAD)
1995-1996 Organizace Ringvorlesung FSV UK a Institut historie Uni–Wien.
1998-2001 Přednáška na univerzitě ve Vídni: Die Machtergreifung durch die Kommunisten und der Volkwillen bei den Wahlen von 1946 und 1948. V rámci grantu GA ČR
1988-2001 Každoroční studijní pobyty ve vídeňských knihovnách v rámci grantu.
profesionální praxe
1961–1969 Ministerstvo zahraničních věcí, FMZV Praha, ČR tajemnice Komise pro vydávání diplomatických dokumentů
1978–1990 Výzkumný ústav železniční, OTEI – redaktorka, studijní rozborový pracovník
1990–1992 Ústav pro soudobé dějiny Praha, ČR – vědecká pracovnice Československé dějiny Dějiny 20. století
1993–1996 Fakulta sociálních věd University Karlovy Praha, ČR - vědecko-pedagogická pracovnice Československé dějiny Moderní dějiny Politická kultura
1995 Fakulta sociálních věd University Karlovy Praha, ČR – vysokoškolská učitelka (Habilitace) Habilitační přednáška
1996 Masarykův ústav AV ČR Praha, ČR vedoucí vědecká pracovnice
1998–2002 Masarykův ústav AV ČR Praha, ČR ředitelka
od 2002 vedoucí vědecká pracovnice, zástupkyně ředitele
externí výuka
Moderní dějiny
Československé dějiny
Politická kultura
Srovnávání politických systémů
specializace
Československé a moderní dějiny
politické systémy
historie 20. stol.
československý politický systém
komparace politických systémů
politická kultura
Členka oborové rady IPS FSV (Politologie)
Členka redakční rady časopisu Politologická revue
členka redakčního kruhu časopisu Soudobé dějiny
zakladatelka a  členka redakční rady časopisu Spory o dějiny
Masarykův sborník - redakční rada

Granty (nositelka nebo spolunositelka)

 • 1998: Výchova k demokratické politické kultuře (Grant Evropského hnutí a Pedagogická fakulta UK)
 • ukončení 1998: Politická kultura německých aktivistických stran (Grant RSS)
 • Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století (GA AV ČR,2009-06-12> ukončení 1998: Srovnání politických systémů Československa, Německa a Rakouska 1918–1933/4 (GA ČR)
 • 2000–2004: aplikace výsledků bádání o demokratických tradicích české společnosti a státnosti ve školním vzdělání (Cílený výzkum GA ČR)

Pedagogická činnost

 • na VŠERS České Budějovice
 • Letní škola historická na PF UHK
 • PF UP Olomouc
 • do r. 2001: výuka na FSV (IMS)

Výběrová bibliografie

 • K politickému systému ČSR 1918–1938, studijní materiál č. 32 pro Mezioborový tým ČSAV "Rozvoj politického systému", leden 1968, 52 s
 • První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920, Praha 1992, 220 s.
 • Československá demokracie. Politický systém 1918–1938, Praha 1992, 170 s.
 • Historical Roots for the Restoration of Democracy in Czechoslovakia, in: Gabal, I. (ed.), The 1990 Election to the Czechoslovakian Federal Assembly: Analyses, Documents and Data. Hrsg. vom WZB/Founding Elections in Eastern Europe, Berlin 1996, s. 25–51.
 • Velký sociologický slovník, 7 hesel, SoÚ Praha, 1997, 30 NS. Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti první Československé republiky, in: Jan Křen – Eva Broklová (ed.), Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století (grant AV ČR), Praha 1998, s. 101–155.
 • Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918–1938, Grant RSS SEU, Praha 1999, 193 s.
 • "My, národ československý", Předmluva, in: Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, angl. a český text, Praha 1998, s. 57–60.
 • Tomáš Garrigue Masaryk, Úvod k publikaci s. Polák, TGM obrazem a slovem, Praha 2000.
 • Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka, edice se studií, Praha 2001, 144 s., české, anglické, německé resumé.
 • Úvodní slovo, s. 9–13, Masarykův ústav AV ČR, s. 43–55, české resumé, s. 305–306, in: Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní, Sborník k 70. výročí založení Masarykova ústavu, Praha 2002
 • Masarykův ústav AV ČR, in: Akademie věd pro ekonomiku a společnost, Praha 2002.
 • K čitatelju, in: T. G. Masaryk: Filosofija –– sociologija –– politika, izbrannyje teksty, N. P. Narbut, M. Petrusek (eds.), Moskva 2003.

Edice

 • 100 let Masarykovy České otázky, E. Broklová (ed.), Praha 1997
 • T. G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce XIX. století do německé okupace českých zemí. E. Broklová (ed.), Praha 1998
 • Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století (grant AV ČR), Praha 1998, koeditor Jan Křen.
 • Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou, Praha 1998, angl. a český text.
 • Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní, sborník k 70. výročí založení Masarykova ústavu, Praha, 2002 (koeditor)

Studie a články

Československá zkušenost se systémem více stran, in: Sociologické aktuality 1990, 12, 4 s.
Československé drama. Jednání páté, in: Sociologické aktuality, 1991, 5, 4 s.
Ještě jednu pětku, pane prezidente!, in: Sociologické aktuality, 1991, 9, 4 s. Brokl, L. (spoluautor)
Přechod od politické demokracie k totalitarismu, in: Sociológia, 1991, 5/6, 24 s. Brokl, L. (spoluautor)
Základy politického systému ČSR v ústavní listině z r. 1920, in: Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin (Sborník příspěvků z hodonínské konference), Praha 1993, s. 56–65.
Češi a Slováci 1918–1938, Sociologický časopis 1993, 1, 29, s. 25–42
Czechs and Slovaks 1918–1938, Czech Sociological Review I, Spring 1993, Volume I, s. 23–42.
Volební zákony pro parlamentní volby 1946, in: Stránkami soudobých dějin (Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana), Praha 1993, s. 76 – 92.
Nesamozřejmost demokracie, in: Ztroskotání spolužití, Praha 1993, s. 72 – 87.
Švýcarský vzor pro Československo na Pařížské mírové konferenci, Český časopis historický 1994, 2, 257–266.
Nichtselbstverständlichkeit der Demokratie. in: Das Scheitern der Verständigung, hrsg. von J.K.Hoensch u. D. Kováč, Essen 1994, s. 51 – 62.
Die Tschechoslowakische Republik. In: Autoritäre Regime in Ostmitteleuropa 1918–1944. Hrsg. von E. Oberländer ua. Institut für Osteuropäische Geschichte, Mainz 1995, 125–135.
One Hundred Years of the Czech Question, Czech Sociological Review 1995, Spring, Vol. 3, No 1, s. 75–85.
Procesy národní a evropské identifikace v českých zemích v 19. a 20. století, Politologická revue červen 1997, 1, s. 139–144.
Opinions of German Activist Parties in Czechoslovakia 1918–1938, Czech Sociological Review. Vol. VI, 1998, 2, s. 187–204.
Německý "stát nad stranami" a československý "stát stran", in: Occursus, Setkání, Begegnung. Sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena, Praha 1996, s. 69–79.
Interpretace problémů politického systému první ČSR třemi německými historiky, in: Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému 1. Republiky, Hodonín 1997, s. 20 – 31.
Masarykova sociálně etická dimense demokracie, in: 100 let Masarykovy České otázky, E. Broklová (ed.). Praha 1997, s. 188–196.
T. G. Masaryk a německý politický aktivismus i (do r. 1926), 2 přílohy (archivní dokumenty), in: T. G. Masaryk, Češi a Němci. Masarykova společnost 1997, Gajan, K. (ed.), s. 169–186.
Sto let české otázky, 20 NS, Masarykův sborník IX, Praha 1997, s. 17–28.
Politický systém první ČSR ve světle historického výzkumu, in: Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii, Praha 1998, s. 23–40.
Politický systém první Československé republiky, in: Sborník příspěvků z celostátní konference "Osudy české společnosti 1918–1998", Praha: Masarykova česká sociologická společnost 1998, s. 6–10.
K politické kultuře německých politických stran v ČSR, in: T. G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce XIX. století do německé okupace českých zemí, E. Broklová (ed.). Praha 1998, s. 92–101.
Problémy výchovy k demokracii – politická kultura, in: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou, Praha: PF UK 1998, s. 100–102.
Nastolení komunistického režimu a vůle lidu ve volbách 1946 a 1948, in: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou, Praha: PF UK 1998, s.122–129.
Prozesse der nationalen und europäischen Identifikation in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert. In: Identität, Integrität, Integration. Beiträge zur politischen Ideengeschichte Tschechiens. Rüdiger Kipke (Hrsg.). Münster: LIT 1998, s. 79–87.
Nastolení komunistického režimu a vůle lidu ve volbách 1946 a 1948. In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou. Praha: PF UK 1998, s.122–129.
Eine Republik, aber eine demokratische, in: Republikbegriff und Republiken seit dem 18. Jahrhundert im europäischen Vergleich, Reinalter, H. (Hrsg.), Frankfurt a. M. 1999, s. 249–257.
Československá parlamentní demokracie a politické strany, in: Demokracie 2000, Praha: Masarykův ústav AV ČR 1998, s. 5–19.
Dvě Hitlerovy lži o Československu, in: Spory o dějiny I., Praha: Masarykův ústav AV ČR 1999, s. 34–50.
Názory německých aktivistických stran v meziválečném Československu, in: Spory o dějiny I., Praha: Masarykův ústav AV ČR 1999, s. 51–69. Úvod, in: Spory o dějiny II., Praha: Masarykův ústav AV ČR 1999, s. 7–8.
Die Interpretationen der Probleme des politischen Systems der Ersten Tschechoslowakischen Republik durch drei deutsche Historiker, in: Bohemia 1998, 39, 2, s. 382–396.
Masaryks sozial–ethische Dimension der Demokratie, in: Bohemia 1998, 39, 2, s. 397–406.
The swiss model for Czechoslovakia at the Paris peace conference, in: HISTORICA. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova 5–6 (1998–1999), Praha 2000 (vyšlo 2001), pp. 197–210.
Když fušuje do historie historik, Historický zpravodaj 2001, 1, s. 38–41.
Masarykova Nová Evropa a Naumannova Mitteleuropa, in: Evropanství a Tomáš Garrigue Masaryk, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín 1999, s. 43–55.
Problémy kontinuity demokracie české (československé) demokracie jako obsahu čs. (české) státnosti. Státnost česká a československá. 4.–5. června 1998. Mezinárodní vědecká konference. Zahrádky u České Lípy, in: IURIDICA 1–2/1999, Praha 1999, s. 65–72.
Sonda do politické kultury české společnosti, in: Československo 1918–1938, Osudy demokracie ve střední Evropě, 1, J. Valenta, E. Voráček, J, Harna, eds., Praha 1999, s. 123–128.
Češi ve století demokracií a diktatur, in: Sto let uprostřed Evropy, Praha, Nadace Pangea 2000, s. 30–32.
Předmluva, in: Spory o dějiny III., Praha 2000, s. 7. Masaryk Klausem viděný, in: Spory o dějiny III., Praha 2000, s. 24–43. Spory o dějiny (Problém jedné recenze), in: Spory o dějiny III., Praha 2000, s. 157–161.
T. G. Masaryk v politickém systému první republiky, in: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Praha 2000, s. 193–199.
Theorie und Praxis dreier Demokratien nach dem Ersten Weltkrieg: Deutschland, Österreich und die Tschechoslowakei, in: Demokratie und Diktatur in Europa. Geschichte u. Wechsel der politischen Systeme im 20. Jahrhundert, Heiner Timmermann – Wolf D. Gruner (Hrsg.), Berlin 2001, s. 119–139.
Československá parlamentní demokracie a politické strany, in: Společnost v přerodu, ed. V. Doubek, Praha 2000 (vyšlo 2001), s. 11–27.
Srovnání demokratických ústav Československa, Německa a Rakouska, in: T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, ed. Emil Voráček, Praha 2001, s. 179–186.
Senát třikrát v historii Československa a České republiky, in: Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, ed. Zdenka Mansfeldová, Praha 2001, s. 5–9.
Morava v Masarykově pojetí národa, in: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek, Disputationes Moraviae 2, Brno 2001 (vyšlo podzim 2002), s. 133–139.
Politický nebo etnický národ?, in: Český časopis historický 100/2002, 2, s. 379–394.

Aktualizováno: 2008-12-11       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.