Hlavička MÚA

Pracovníci MÚA – kontakty

Abecední seznam pracovníků s kontakty a polohou pracovišť  →

Pracovníci MÚA AV ČR – profily

PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.

Kvalifikace

1974-1979 – FF UK, obor dějiny umění - dějepis

1981 – FF UK, Katedra dějin umění a estetiky, rigorosní řízení

1982 – Titul PhDr.

1983-1989 – Ústav teorie a dějin umění ČSAV, externí vědecká aspirantura

1989 – Titul CSc.

2008 – AV ČR, Komise pro dějiny a teorii umění, obhajoba disertace

2009 – Titul DSc.

Zaměstnání

1980-1995 – Národní muzeum v Praze, správce rukopisné sbírky KNM

1988-1995 – vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků KNM

1989-1994 – zástupce ředitele KNM

1995-2005 – Archiv AV ČR, oddělení pro soupis a studium rukopisů, vědecký pracovník

2006-dosud – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., vedoucí oddělení pro soupis a studium rukopisů

2009-dosud – vedoucí vědecký pracovník

Funkce

1981-1983 – Komise pro konzervaci Jenského kodexu, tajemník

1982-1995 – Nákupní komise KNM, člen

1987-1991 – Oborová komise muzejních knihoven, člen

1989-1992 – Redakční rada SAP, člen

1990-1995 – Redakční rada SNM, řada C, člen

1991-1992 – Oponentní komise pro posouzení kriminalistických protokolů RKZ, tajemník

1991-1995 – Atestační komise NM pro vědecké pracovníky, člen

1991-1995 – Atestační komise NM pro odborné pracovníky, předseda

1991-1995 – Vědecká rada pro historické knižní fondy při MK ČR, člen

1992-1995 – Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR, člen

1995-1996 – Vědecká rada Archivu AV ČR, člen

1996-2004 – Vědecká rada Archivu AV ČR, tajemník

1997-2001 – Rada pro zahraniční styky AV ČR, člen

2000-2002 – Hodnotitelská komise MK ČR pro program VISK 6, člen

2004-dosud – Akademický sněm AV ČR, člen

2005 – Komise Akademické rady AV ČR pro zpracování návrhů optimální restrukturalizace malých humanitních pracovišť, člen

2006 – Vědecká rada Masarykova ústavu - Archivu AV ČR, člen

2008-dosud – Redakční rada StR, člen

2009-dosud – Centrum medievistických studií, externí člen

2009-dosud – Ediční rada AV ČR, člen

Pedagogická činnost

1991 – FF UK, KVIK, obor knihověda, dějiny české knižní malby

1996 – FF UK, KVIK, obor knihověda, dějiny české knižní malby

2007-dosud – FF UK, ÚISK, obor knihověda, kodikologie

Granty

1996-1998 – GA ČR, Průvodce po rukopisných fondech v archivech ČR, člen řešitelského týmu

1999-2000 – GA ČR, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, řešitel

1999-2001 – GA ČR, Průvodce po rukopisných fondech v muzeích a galeriích ČR, člen řešitelského týmu

2002-2004 – GA ČR, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách, řešitel

2002-2004 – GA ČR, Průvodce po rukopisných fondech centrálních a církevních knihoven ČR, člen řešitelského týmu

2006-2008 – GA ČR, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, řešitel

2010-2014 – GA ČR, Korpus kodikologických pramenů, řešitel

Bibliografie

Pečeti Jana Lucemburského. Časopis Národního muzea 150, 1981, s. 117-137

Neznámý rukopis Mistra Pavlových epištol. Časopis Národního muzea 151, 1982, s. 29

Pečeti Elišky Přemyslovny. Časopis Národního muzea 152, 1983, s. 35-47

Příspěvek ke studiu počátků pozdně gotické knižní malby v Čechách. Umění 31, 1983, s. 360-363

Bibliografie k Jenskému kodexu. Sborník Národního muzea C 29, 1984, s. 55-58

Nově objevené zlomky iluminovaného českého kancionálu. Časopis Národního muzea 153, 1984, s. 28-38

Postup prací spojených s konzervací Jenského kodexu. Sborník Národního muzea C 29, 1984, s. 7-20

Neznámá miniatura Mistra křižovnického brevíře. Časopis Národního muzea 154, 1985, s. 121-125

Příspěvek ke studiu díla Mistra bible ze Sadské. Umění 33, 1985, s. 508-519

Konzervace Jenského kodexu. In: Referáty pro 4. celostátní seminář konzervátorů a restaurá-torů knihovních sbírek a knihovníků pracujících s historickými fondy. Státní knihovna ČSR, Praha 1986, s. 156-162

Neznámé Hankovo falzum v Knihovně Národního muzea. Sborník Národního muzea C 31, 1986, s. 21-28

Plzeňský misál Martina Mertlíka. Časopis Národního muzea 155, 1986, s. 141-145

Soupis prvotisků Kapucínské knihovny v Roudnici nad Labem. Sborník Národního muzea C 31, 1986, s. 29-64 (spoluautorka: Jana Jakšová)

Les sceaux du roi Venceslas II et leur place dans la sigillographie tchèque. Poznańskie To-warzystwo Przyjaciól Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 105, 1987, s. 35-40

Neznámý rukopis Janíčka Zmilelého z Písku. Časopis Národního muzea 156, 1987, s. 85-89

Vyobrazení kutnohorských havířů v českých pozdně středověkých rukopisech. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 106, 1988, s. 94-97

Das Kuttenberger Bergrecht der Familie Dačický von Heslov. In: Günter Schade - Manfred Ohlsen a kol.: Dasein und Vision. Bürger und Bauern um 1500. Berlin 1989, s. 34-35, č. A 77

Františkánská bible, Liber viaticus Jana ze Středy, Bible Václava IV., Jan ze Žatce: Chebské officium sv. Jeronýma, Jan Hus: Veřejná obhajoba proti nařčením, Jan Hus: Výklad na piesničky, jež slovú Šalamúnovy, Jistebnický kancionál, Bible nymburská, Viktorin Kornel ze Všehrd: O práviech země české, Sborník horních práv rodiny Dačických z Heslova, Kniha Drnovská, Jakub Fikar z Vratu. Sbírka městských práv, Kaňkovský graduál, Jan Ámos Komenský: Dopis městské radě v Amsterodamu, František Jan Vavák: Kniha rozličných pamětí. In: Josef Kočí - Vlastimil Vondruška a kol.: Památky národní minulosti. Katalog historické expozice v Lobkovickém paláci Národního muzea v Praze. Praha 1989, s. 58, č. 137, s. 71, č. 210, s. 81, č. 230-231, s. 88, č. 258- 259, s. 89-90, č. 266, s. 100, č. 343, s. 108, č. 356, 360, s. 125, č. 415, s. 125-126, č. 422, s. 143, č. 500, s. 168, č. 617, s. 212, č. 807

Rytířská tematika v iluminacích českých středověkých rukopisů. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 107, 1989-1990, s. 14-17

Neznámá miniatura Mistra Mandevillova cestopisu. Časopis Národního muzea 159, 1990, s. 106-110

Rukopisy Otakara Kruliše-Randy v Knihovně Národního muzea. Miscellanea oddělení ruko-pisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 7/2, 1990, s. 19-30

Příspěvek k činnosti dílny Mistra Mandevillova cestopisu. Poznańskie Towarzystwo Przyja-ciól Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 109, 1991, s. 89-92

Kniha lučních prací z Elblągu - český rukopis z počátku husitského období. Umění 40, 1992, s. 329-333

Königinhofer Handschrift. Neuer Rat. In: Die Elbe. Ein Lebenslauf. Berlin 1992, s. 160, č. 2/33, s. 173, č. 3/27

Neznámé miniatury v oddělení starších českých dějin. Časopis Národního muzea 163, 1994, s. 100-101

Weltbild im Spiegel der Kartografie des 16. bis 18. Jahrhunderts. Böblingen 1994 Zoroslava Drobná - badatelka v oboru středověké iluminace. 50. bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 1994, s. 126-127

Národní muzeum - sbírka rukopisů. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění II. Praha 1995, s. 550-551

Misál Jana Humpoleckého. Studie o rukopisech 31, 1995-1996, s. 205-206

Plzeňský misál. Zimní antifonář plzeňského faráře Mikuláše. Plzeňský misál Martina Mertlí-ka. Plzeňský misál Víta Soukeníka. Plzeňský graduál Martina Stupníka. Plzeňský kancio-nál Pavla Mělnického. In: Gotika v západních Čechách. Praha 1996, s. 476-477, 483-486, č. 58-59, 63-64, 66-67

Recenze: Korolec (Jerzy B.). Les vertus de la vie publique. (Société et Eglise. Textes et dis-cussions dans les Universités d’Europe centrale pendant le Moyen Age tardif. Turnhout 1995, p. 145-152). Scriptorium 51/1, 1997, Bulletin codicologique, s. 60, č. 157

Recenze: Domański (Juliusz). La république des lettres érasmienne. (Société et Eglise. Textes et discussions dans les Universités d’Europe centrale pendant le Moyen Age tardif. Turnhout 1995, p. 177-191). Scriptorium 51/2, 1997, Bulletin codicologique, s. 150, č. 458

Recenze: Cheneval (Francis). Jean Falkenberg et Paul Vladimiri: critiques de Dante. (Société et Eglise. Textes et discussions dans les Universités d’Europe centrale pendant le Moyen Age tardif. Turnhout 1995, p. 101-115). Scriptorium 51/2, 1997, Bulletin codicologique, s. 136, č. 419

Recenze: Swieźawski (Stefan). Conséquences morales et politiques du conciliarisme médie-val. (Société et Eglise. Textes et discussions dans les Universités d’Europe centrale pen-dant le Moyen Age tardif. Turnhout 1995, p. 1-20). Scriptorium 51/2, 1997, Bulletin codi-cologique, s. 213, č. 677

Recenze: Wyrozumski (Jerzy). L’idée de tolérance à l’Université de Cracovie dans la pre-mière moitié du XVe siècle. (Société et Eglise. Textes et discussions dans les Universités d’Europe centrale pendant le Moyen Age tardif. Turnhout 1995, p. 133-143). Scriptorium 51/2, 1997, Bulletin codicologique, s. 219, č. 700

Výzdoba Antifonáře bílinského. Studie o rukopisech 32, 1997-1998, s. 37-42

Recenze: Katalog výstavy Gotika v západních Čechách. Studie o rukopisech 32, 1997-1998, s. 147-152

Průvodce po rukopisných fondech v České republice II. Rukopisné fondy archivů v České republice. Studie o rukopisech, Monographia II. Praha 1998 (spoluautoři: Marta Hradilová, Stanislav Petr, Marie Tošnerová)

Soupisy iluminovaných rukopisů. In: Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Středověké rukopisy a jejich prezentace. Sborník ze 7. odborné konference, Olomouc 14.-15. října 1998. Brno 1999, s. 127-133

Recenze: Płonka-Bałus (Katarzyna). Antiphonaire de 1397 dans la Bibliothèque des Carmes de Piasek à Cracovie. À propos des études de l’enluminure tchèque de la fin du XIVe et du XVe siècle. (Folia Historiae Artium XXVII, 1991, p. 35-62). Scriptorium 53/1, 1999, Bul-letin codicologique, s. 96, č. 251

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Studie o rukopisech, Monographia V. Praha 2000

Průvodce po rukopisných fondech v České republice III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Studie o rukopisech, Monographia VII. Praha 2001 (spoluautoři: Marta Hradilová, Stanislav Petr, Marie Tošnerová)

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. Studie o rukopisech, Monogra-phia IX. Praha 2004

Problematika elektronického zpracování rukopisů z hlediska Komise pro soupis a studium rukopisů. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slez-ska 2003. Současné trendy ve zpřístupňování fondů. Sborník z 12. odborné konference, Olomouc 18.-19. listopadu 2003. Brno 2004, s. 119-122

Průvodce po rukopisných fondech v České republice IV. Rukopisné fondy centrálních a cír-kevních knihoven v České republice. Studie o rukopisech, Monographia X. Praha 2004 (spoluautoři: Marta Hradilová, Stanislav Petr, Marie Tošnerová)

Výzdoba Jistebnického kancionálu. In: Jaroslav Kolár - Anežka Vidmanová - Hana Vlhová-Wörner a kol.: Jistebnický kancionál I. Graduale. Kritická edice. Brno 2005, s. 73-76

Iluminované rukopisy v Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě. Studie o rukopisech 36, 2005-2006, s. 243-270

Další rukopis z okruhu Václava IV. In: Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem. Praha 2006, s. 281-290

Výzdoba Misálu z Načeradce. Studie o rukopisech 37-38, 2007-2008, s. 45-48

Recenze: Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. Katalog wystawy. Muze-um Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2008, 191 stran, ISBN 978-83-61391-00-5. Studie o rukopisech 37-38, 2007-2008, s. 119-121

Recenze: Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století. České Budějovice 2008, 608 stran včetně 36 černobílých fotografií a 97 kreslených obrazových tabulí, ISBN 978-80-87082-09-6. Stu-die o rukopisech 37-38, 2007-2008, s. 121-123

Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Studie o rukopisech, Monographia XIII. Praha 2008 (spoluautor: Jan Pařez)

Bibliografie k Jenskému kodexu. In: Boldan, Kamil - Brodský, Pavel - Dragoun, Michal - Hlaváček, Ivan - Homolková, Milada - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Stejskal, Karel - Šmahel, František - Vlk, Miloslav: Jenský kodex. Komentář. Praha 2009, s. 201-204

Dějiny dochování a restaurování Jenského kodexu. In: Boldan, Kamil - Brodský, Pavel - Dra-goun, Michal - Hlaváček, Ivan - Homolková, Milada - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Stejskal, Karel - Šmahel, František - Vlk, Miloslav: Jenský kodex. Komentář. Praha 2009, s. 43-55

Iluminované rukopisy v Stadtibliothek v Budyšíně. Studie o rukopisech 39, 2009, s. 345-350

K významu drolerií ve středověkých rukopisech. Studie o rukopisech 39, 2009, s. 279-286

Le Maître de la Bible de Sadská - l’enlumineur typique de la seconde moitié du 14e siècle. In: Sborník z konference. Supplementum der Zeitschrift Codices Manuscripti, Purkersdorf 2010 (v tisku)

Několik poznámek k tzv. Pařížskému zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Da-limila. In: Sborník k 80. narozeninám Karla Stejskala. (v tisku)

Recenze: Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. Katalog wystawy. (Gnieźno, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2008, ISBN 978-83-61391-00-5, 191 p., 133 photographies en couleurs). Scriptorium, Bulletin codicologique (v tisku)

Recenze: Kubík (Viktor). Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století. (České Budějovice, 2008, ISBN 978-80-87082-09-6, 608 p., 36 photographies et 97 planches dessinées). Scriptorium, Bulletin codicolo-gique (v tisku)


Aktualizováno: 2011-01-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.