Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Tým projektu

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

Do realizace projektu se zapojil širší tým v čele s Ivanem Šťovíčkem, Janem Němečkem, Helenou Nováčkovou, Janem Kuklíkem a Janem Bílkem.

Pro první díl dále pracovali: biogramy ministrů československé vlády zpracoval Josef Tomeš. Přepis provedla Daniela Němečková. Na verifikaci přepsaného textu se podílela Zuzana Jirsová. Jazykovou redakci provedla Klára Vachulová. Na přípravě k tisku se podíleli Filip Tomáš a Lukáš Fairaisl, který navrhl grafickou podobu publikace a vysadil ji. Technická redakce Josef Tichý.

Prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc., (1938). Specializuje se na problematiku ediční teorie a metodiky a vydávání pramenů k moderním československým dějinám. V letech 1969–1971 pracoval ve Vojenském historickém archivu v Praze, 1971–1990 pak v Československo-sovětském institutu ČSAV, resp. Ústavu dějin východní Evropy ČSAV v Praze, v letech 1990–1994 byl ředitelem Vojenského historického archivu v Praze. Od roku 1995 pracuje ve Státním ústředním archivu, resp. Národním archivu v Praze a v současnosti také v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, kde zpracoval větší část archivního fondu E. Beneš. Vedoucí autor Zásad vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. Podílí se na vydávání pramenů k dějinám čs. odboje za 2. světové války zejména v rámci edičního projektu Dokumenty československé zahraniční politiky 1918–1945.
PhDr. Jan Němeček, DrSc., (1963). V letech 1987–1989 pracoval v Krajském muzeu východních Čech v Pardubicích. Od 1. listopadu 1989 byl přijat na půlroční studijní pobyt na Ústav československých a světových dějin ČSAV v Praze, poté pracoval v Historickém ústavu Čs. armády v Praze. Od března 1995 pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR. Od ledna 2003 je vedoucím oddělení českých dějin XX. století, od července 2005 pak zástupcem ředitelky. V roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945. Zabývá se dějinami československého domácího i zahraničního odboje za II. světové války. Je vedoucím edičního projektu Dokumenty československé zahraniční politiky 1918–1945.
PhDr. Helena Nováčková (1951). V letech 1974–1990 pracovala v Československo-sovětském institutu ČSAV, resp. Ústavu dějin východní Evropy ČSAV v Praze. Od roku 1991 pracuje jako odborná archivářka ve Státním ústředním archivu, resp. Národním archivu v Praze, je zástupkyní vedoucí oddělení fondů státní správy z let 1918–1945. Mj. zpracovává katalogy k protokolům schůzí československých vlád v 30. letech. Členka autorského kolektivu Zásad vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. Podílí se na vydávání pramenů k dějinám čs. odboje za 2. světové války, zejména v rámci edičního projektu Dokumenty československé zahraniční politiky 1918–1945.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (1967) po získání titulu JUDr. zahájil postgraduální studium a v roce 1991 byl v jeho rámci jako hostující postgraduální student na koleji St. Edmund Hall v Oxfordu a studoval v britských archivech. V roce 1996 publikoval doktorskou práci (Ph.D.) Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940. V roce 1999 se habilitoval pro obor české a československé právní dějiny. V roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci Právní problémy prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1945 a byl mu udělen titul DrSc. Je proděkanem Právnické fakulty UK v Praze. Podílí se na edičním projektu Dokumenty československé zahraniční politiky 1918–1945.
Mgr. Jan Bílek (1972). V letech 1995–1998 brigádník a v letech 1999–2000 archivář-kurátor Literárního archivu Památníku národního písemnictví Praha, pracoviště Staré Hrady. Od července 1999 odborný pracovník Masarykova ústavu Akademie věd ČR, resp. Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, od roku 2001 vedoucí archivu, resp. oddělení Archiv Ústavu T. G. Masaryka, od roku 2008 vedoucí útvaru Archiv AV ČR. Od roku 2004 člen edičního kruhu Korespondence T. G. Masaryka. V letech 2003–2005 řešitel projektu Grantové agentury ČR č. 409/03/1036 Tomáš Garrigue Masaryk a realisté. Od roku 2006 externě působí na Pedagogické fakultně Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na vybrané okruhy českých politických, kulturních a hospodářských dějiny 19. a 20. století (mladočeský aktivismus, československá kultura), problematiku osobních archivních fondů a ediční praxe.

Kontakty

Kontakt na zpracovatele z MÚA
Kontakt na zpracovatele z HiÚ


Aktualizováno: 2009-07-02       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.