Hlavička MÚA

Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945


Projekt Zápisy ze zasedání československé vlády v Londýně 1940–1945

Realizace projektu

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně

1940   |  1941   |  1942   |  1943   |  1944   |  1945   |

Díl I (1940–1941)

Citace

Obálka

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941), Němeček, Jan - Šťovíček, Ivan - Nováčková, Helena - Kuklík, Jan (ed.), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008. 877 s. ISBN 978-80-86495-52-1.

Publikace vyšla jako součást projektu Centra právněhistorických studií (společného pracoviště Historického ústavu AV ČR, v. v. i., a Právnické fakulty Univerzity Karlovy) a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., řešeného ve spolupráci s Národním archivem v Praze a s podporou Grantové agentury ČR (reg. č. 409/07/0962). Výzkumné záměry: CEZ:AV0Z80150510 (HiU AV ČR); CEZ:AV0Z70900502 (MÚA AV ČR).
První díl Zápisů ze schůzí československé vlády v Londýně přináší edici dokumentů k jejímu 1.–43. zasedání v letech 1940–1941 a dále obsahuje úvodní historické studie, ediční úvod a rejstříky.

Obsah

Postup prací

Během let 2007–2008 se podařilo naplnit hlavní cíl projektu, tj. soustředit a vydat záznamy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně od jejího prozatímního uznání Velkou Británií v létě 1940 do konce roku 1941. V prvním roce řešení byl připraven rukopis edice – což znamenalo shromáždění všech zápisů z jednání daného období (s výjimkou jediného z 12. schůze vlády, která nebyla nalezena ani v domácích, ani v relevantních zahraničních archivech) a doplňujících dokumentů, jejich edičního zpracování a přepisu, v druhém roce byla publikace dokončena a realizováno vydání péčí Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Základem edice jsou zápisy ze zasedání československé exilové vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády, které tvoří většinou zprávy jednotlivých ministrů, přednesené na jednání vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány. Celou edici doprovází úvodní historická studie (rozdělená na dvě části: první, jež je obecným úvodem nejen k tomuto, ale i k následujícím svazkům, druhá se pak zabývá speciálně jen obdobím let 1940-1941), přehled literatury k tématu, ediční úvod včetně příloh, týkajících se biografických medailónů členů vlády, přehledy archivního uložení a dochování pořadů schůzí či adres československých úřadů v Londýně, v závěru jsou dále zeměpisný a jmenný rejstřík a anglické resumé. Jak je konstatováno v jednom z oponentských posudků, „celkové rozpětí otázek diskutovaných při zasedáních ministerské rady zahrnutých v prvním svazku edice pokrývá široké spektrum témat - od záležitostí souvisejících s procesem uznání exilové vlády a intenzivních jednání s polskou exilovou vládou o poválečném /kon/federativním spojení, přes exilovou reflexi situace v protektorátu i celkové situace válečné, dále pomoc československým uprchlíkům na britských ostrovech, organizaci československého vojska, rozličná jednání rozpočtová, až kupříkladu po kontroverzní záležitosti finančně-ekonomické...“ Edice tak zpřístupňuje historické veřejnosti jeden ze základních pramenů k československým dějinám v období druhé světové války a jistě se stane domácí a zahraniční historické obci podkladem pro odpovídající syntetická zpracování.

Prezentace a ohlas

Informace před prezentací

Tisková zpráva k prezentaci knihy Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941) (pdf)
pozvánka
Pozvánka informačního centra vlády na prezentaci knihy


Informace o prezentaci

Informace o prezentaci na internetových stránkách Úřadu vlády a Informačního centra vlády
Prezentace knihy Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941)
Dne 21. července 2009 se v prostorách nově zřízeného Informačního centra vlády v samém středu Prahy, ve Vladislavově ulici, uskutečnila prezentace prvního svazku edičního projektu Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. První díl Zápisů z let 1940–1941 postupně představili: Jan Kuklík, který pohovořil o ustavení vlády v rámci československého exilového zřízení, Jan Němeček, který pojednal o hlavních problémových okruzích, jimiž se vláda v daných letech zabývala, Ivan Šťovíček, který vyložil koncepci projektu a způsob zpracování edice. Na závěr publikaci zhodnotil jeden z jejích odborných oponentů Vít Smetana, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Setkání zahájila hostitelka akce Lucie Wittlichová, ředitelka vládního odboru, která úvodem představila činnost informačního centra. Přípitek nad knihou proslovila zástupkyně ředitelky Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová. Přes 60 hostů z řad archivářů, historiků, úředníků, novinářů, politiků a podnikatelů při prezentaci obdrželo řadu propagačních materiálů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Informačního centra vlády. Zájemci si rozebrali přes 40 exemplářů publikace. Po oficiálním programu následovala v teplotně rekorně horkém odpoledni delší živá kuloární diskuse.
Oznámení prezentace na internetových stánkách mediálního servisu AV

Ohlas v médiích

Peter Gabaľ: Historikové představili knihu zápisů exilové vlády v Londýně. Zprávy Radia Praha: Úterý, 21. červenec, 2009
Historikové představili knihu zápisů exilové vlády v Londýně. Server ČTK – České noviny: 21.07.2009
Vyšel první díl knihy, jež zachycuje zápisy ze zasedání exilové vlády. Odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem, 22.07.2009 13:00, 43–45 minuta. (Z. Ptáčková a J. Němeček)
Představena publikace „Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940–1941“. Monitor (ČRo Leonardo), 23.07.2009, 11–14 minuta (J. Charvát a J. Němeček)
Petr Prokš: Prezentace prvního dílu edice Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně (1941–1945), Moderní dějiny 2009, č. 2, s. 180–181.
Volá Londýn. ČT 2, Historie.cs, 14. 1. 2010. V pracovně Edvarda Beneše v jeho vile v Sezimově Ústí hovořili o exilové vládě Jan Kuklík z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd ČR a Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Moderoval publicista Vladimír Kučera.
Petr Prokš: Němeček, Jan – Šťovíček, Ivan – Nováčková, Helena – Kuklík, Jan (eds.), Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I (1940–1941), Slovanský přehled 2009, č. 3-4, s. 559.
Jiří Křesťan: Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, díl 1. 1940–1941. Eds.: Jan Němeček – Ivan Šťovíček – Helena Nováčková – Jan Kuklík. Praha 2008, 880 s., Archivní časopis 2010, č. 313–315.
Aktualizováno: 2011-01-04       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010.