Hlavička MÚA

Aktivity Archivu MSÚ (Archivu ÚTGM)


Organizační struktura MSÚ

Masarykův ústav AV ČR: Archiv MSÚ (Archiv ÚTGM)

Archiv MSÚ (Archiv ÚTGM) – aktivity v roce 2010

Výstava Bulharsko - Československo

výstava

Fotografiemi z fondu Ústav T. G. Masaryka a dalšími kopiemi archiválií přispěl náš archiv k výstavě věnované 90. výročí navázání diplomatických styků mezi Bulharskem a Československem, která se koná v říjnu a v listopadu 2010 v Černínském paláci v Praze. Kurátorem výstavy je pracovník našeho ústavu prof. Jan Rychlík.

Výstava o Masarykovi a jeho rodině v Senátu

pozvánka

Výstava T. G. Masaryk a rodina byla slavnostně zahájena za účasti zástupců našeho pracoviště, které na ni zapůjčilo vybrané exponáty, dne 9. září 2010 v sídle Senátu Parlamentu České republiky v několika historických prostorách Valdštejnského paláce v Praze. Záštitu nad výstavou převzala první místopředsedkyně Senátu dr. Alena Gajdůšková, která ji osobně zahájila. Dalšími řečníky při zdařilé vernisáži byli filozof univ. prof. Erazim Kohák a ředitelka hodonínského muzea Mgr. Irena Chovančíková. Expozici pro tuto příležitost upravilo ze své rozsáhlé letošní výstavy instalované jednak v Hodoníně a jednak v Rakovníku právě Masarykovo muzeum v Hodoníně, které věnovalo 160. výročí Masarykova narození výraznou pozornost a řadu akcí (podrobněji viz speciální doména prezidentmasaryk.cz).

průvodce

Výstava představuje T. G. Masaryka, jeho manželku Charlottu, děti Alici, Herberta, Jana a Olgu a vnučky Annu a Herbertu. Osobnost našeho prvního prezidenta je nahlížena přes osobní rozměr a návštěvníky seznamuje s jednotlivými členy Masarykovy rodiny. Expozice je vystavěna na obrazovém materiálu a autentických výrocích členů Masarykovy rodiny, přátel a spolupracovníků a doplněna trojrozměrnými předměty privátnější povahy jako jsou Masarykovo oblečení, aktovka Jana Masaryka, obrazy Herberta Masaryka, prsten Olgy Masarykové-Revilliodové, knihy z domu v Bystričke či nábytek z Pražského hradu. K dispozici je dobrý průvodce výstavou shrnující hlavní užité texty. Autorský tým musel vzhledem k těžkým osudům Masarykova odkazu spolupracovat s řadou institucí i soukromých majitelů. Výstava je přístupná každý víkend od 10. září do 31. října 2010.
Fotografie z výstavy na webu Senátu...

Promítání pásma filmů o TGM

uspořádal Národní filmový archiv v kině Ponrepo dne 8. 3. 2010. Na programu byly dokumenty 28. říjen 1918 v Praze (1928), T. G. Masaryk – první president Československé republiky (1930), Zájezd pana presidenta na Horácko (1928), Topolčanky v září 1925, Pan president Osvoboditel (1930) a Poslední léto s T.G.M. (1937). Němé dokumenty byly promítány s živým klavírním doprovodem. Viz zde. Střihové filmy zachytily T. G. Masaryka při různých oficiálních politických a společenských událostech, při návštěvách různých míst státu a v soukromí v rodinném kruhu. Před promítáním byli návštěvníci informováni o historii a činnosti našeho ústavu.

Pietního aktu v Lánech,

který připomněl 160. výročí Masarykova narození, se zúčastnilo několik stovek lidí včetně zástupců našeho pracoviště. V rámci oslav byla odhalena prezidentova jezdecká socha, dílo vytvořil sochař Petr Novák z Jaroměře.

Výstava Život TGM na Hradě – všední i sváteční

pořádaná prezidentskou kanceláří a hradní správou na Pražském hradě v prostorách Velkého sálu Rožmberského paláce a trvající od 2. 3. do 14. 3. 2010 vznikla i za přispění naší instituce. Další informace...

T. G. Masaryk a jeho rodina

pečeť JGM

je název výstavy, kterou pořádá Masarykovo muzeum v Hodoníně od 4. 3. do 23. 5. 2010 při příležitosti oslav 160. výročí narození prvního československého prezidenta. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., se na ní podílí podle smlouvy o spolupráci s hodonínským muzeem. Z fondů Alice, Herberta, Charlotty, Jana, Olgy a Tomáše Masarykových na ní naše pracoviště zapůjčilo přes 130 výstavních položek včetně několika originálů trojrozměrných exponátů. Mezi ně patří odlitky pečetidla Jana Masaryka (viz obrázek).


Výstava Cesty české ústavnosti

pozvánka

konaná ve dnech 26. 2.–7. 3. 2010 při příležitosti 90. výročí přijetí československé ústavy v roce 1920 Úřadem vlády České republiky v Hrzánském paláci v Praze zpřístupnila mj. originály dokumentů jako např. Zlatá bula sicilská z roku 1212 nebo Únorová ústava v exempláři pro České království z roku 1861 a také československé a české ústavy z let 1918, 1920, 1948, 1960, 1992. Exponáty zapůjčily Národní archiv, Archiv Národního muzea, Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Státní oblastní archiv v Třeboni a Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Vystavena byla i Washingtonská deklarace z roku 1918 půjčená z našeho archivu. Výstavu doprovází stejnojmenná publikace Petra Mlsny, Lukáše Šlehofera a Dana Urbana. V rámci projektu se uskutečnily též seminář Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy a konference Ústava 1920 – vyvrcholení konstituování československého státu. Na konferenci vystoupili pracovníci našeho ústavu doc. dr. Eva Broklová, DrSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. a prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Prezentace publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

pozvánka

Pozvánka na prezentaci publikace 28. dubna 2010 v 15.30 v Informačním centru vlády...

Slavnostní uvedení publikace věnované prvnímu ministerskému předsedovi Československé republiky Karel Kramář (1860–1937): život a dílo se uskutečnilo dne 28. dubna 2010 v prostorách Informačního centra vlády ve Vladislavově ulici v Praze. Stalo se tak za účasti přibližně čtyřiceti hostů z řad autorů, reprezentantů institucí podílejících se na projektu a dalších zájemců, především historiků a archivářů.

Prezentace publikace Karel Kramář

Prezentaci zahájila ředitelka vládního informačního odboru Lucie Wittlichová. Průvodci dalším programem se stali Jan Bílek a Luboš Velek, kteří publikaci redigovali. Připomenuta byla dlouhodobá a těžko nahraditelná koncepční práce akademických humanitních pracovišť (kniha Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář, Praha: Masarykův ústav AV ČR 2005 a mezinárodní vědecká konference Karel Kramář, Praha 2007) i její ohrožení současnými tendencemi v řízení vědy a výzkumu. Publikace vydaná jako suplementum časopisu Moderní dějiny vznikla spoluprací pěti pracovišť, za něž k tématu pohovořili a knihu pozdravili Svatava Raková, ředitelka Historického ústavu AV ČR, Lucie Kostrbová, pověřená ředitelka Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, a Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty UK. Suplementum zahrnuje na padesát příspěvků, které podávají všestrannou reflexi Kramářovy osobnosti. Sledují ho od dětství a mládí, jako politika, předsedu vůdčí strany měšťanských vrstev, válečného vězně, prvního československého premiéra, propagátora ideálu novoslovanství a rusofila, souputníka a oponenta T. G. Masaryka, a rovněž jako podnikatele nebo stavitele známé pražské vily. Poděkováno bylo všem autorům a autorkám, stejně jako všem dalším spolupracovníkům, kteří se o vznik reprezentativního, objemného a výpravného titulu, který obohacuje poznání novodobých českých dějin a vychází v roce kulatého výročí Kramářova narození, zasloužili. Závěrečného slova se laskavě ujal Jaroslav Pánek, místopředseda Akademie věd ČR. V přátelských debatách po oficiální části prezentace se mj. probíraly nápady směrující další výzkum.

Publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

obálka

obsahuje na padesát příspěvků, které přinášejí všestrannou reflexi Kramářovy osobnosti v širokém kontextu. Sledován je jako stranický vůdce, politik, první československý ministerský předseda či jako propagátor ideálu novoslovanství a rusofil, i jako martyr, objekt literární karikatury a rovněž jako průmyslník, finančník, stavitel nebo mecenáš a manžel. Kniha poskytuje vcelku komplexní analýzu, interpretaci a zhodnocení života a díla Karla Kramáře. Díky všem zúčastněným přispěvatelům se podařilo zkompletovat historické poznání mnohostrannosti Kramářova odkazu, odhalit dosud nezpracované nebo málo známé oblasti tématu a rovněž korigovat v mnohém zkreslené povědomí, které o něm setrvale převládá. Texty poskytují i podněty pro prohloubení výzkumu a pro diskusi. Publikace je rovněž přínosem zájemcům o období, v němž Kramář žil, a o témata české identity, státnosti a vztahu k okolní Evropě.

Tisková zpráva o publikaci... (pdf)

Ohlasy publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo

zprávy, anotace, relace, rozhovory, recenze
 • Česká televize, 7. 3. 2010, pořad Knižní svět, rubrika Téma týdne – vystoupení J. Bílka. (Portrét na obálce knihy zachycuje soustředěného doktora Kramáře s telefonním sluchátkem v ruce. Portrét téhož doktora Kramáře uvnitř knihy je však mnohem podrobnější a obsažnější. Zachycuje ho jako stranického vůdce, politika, prvního československého ministerského předsedu, rusofila a propagátora ideálu novoslovanství i jako mučedníka, průmyslníka, finančníka, stavitele či mecenáše nebo objekt literární karikatury. Knihu Karel Kramář 1860–1937, na které spolupracoval kolektiv autorů a jejímiž editory jsou Jan Bílek a Luboš Velek, společně vydaly Masarykův a Historický ústav Akademie věd.)

  Videozáznam vysílání...

  Externí zobrazení videa Karel Kramář (1860–1937) život a dílo...

 • Akademie věd ČR, 9. 3. 2010, Tisková zpráva k publikaci Karel Kramář (1860–1937): život a dílo.
 • Český rozhlas 7, 10. 3. 2010, zprávy v 15.16 hod. Historikové připravili sborník ke 150. výročí narození Kramáře. (Historikové připravili sborník ke 150. výročí narození prvního československého předsedy vlády. Nazvali ho Karel Kramář (1860–1937): život a dílo. Vydal ho Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Sborník obsahuje na padesát příspěvků, které všestranně analyzují Kramářovu osobnost v nejširších souvislostech. Badatelé ho sledují jako stranického vůdce, politika, prvního československého premiéra i jako propagátora ideálu novoslovanství a rusofila. Sledují ho i jako průmyslníka, stavitele nebo mecenáše a manžela a nevynechali ani jeho karikatury. Kniha poskytuje komplexní analýzu, interpretaci a zhodnocení Kramářova života a díla. Čtenářům se v ní díky pestrému autorskému týmu dostávají do rukou dosud nezpracované nebo málo známé informace, takže mu umožní korigovat mnohdy zkreslené povědomí o tomto politikovi. Texty mohou být i inspirací pro další výzkum a podnětem k celospolečenské diskusi.)
 • Zpravodajství České tiskové kanceláře, 10. 3. 2010. Historikové připravili sborník ke 150. výročí narození Kramáře. Masarykův ústav a Archiv AV ČR vydal ke 150. výročí narození prvního československého předsedy vlády sborník s názvem Karel Kramář (1860–1937): život a dílo.
 • Český rozhlas Leonardo, 12. 3. 2010, pořad Monitor, vstup 10.10–13 hod., rozhovor s J. Bílkem
 • Technický týdeník, 23. 3. 2010, Karel Kramář: život a dílo. Publikace Karel Kramář (1860–1937): život a dílo – vydaná Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR v Nakladatelství Historický ústav – obsahuje na 50 badatelských příspěvků, které přinášejí všestrannou reflexi Kramářovy osobnosti v širokém kontextu.
 • Winters, Stanley B.: Book Briefly Noted. Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo. The Czech and Slovak History Newsletter. Bulletin of the Czechoslovak Studies Association. Vo. 33, No. 1, Spring 2010, s. 7–8.
 • Prokš, Petr: zpráva z prezentace v rubrice Kronika, Moderní dějiny, 18, 2010, č. 2, s. 181–182.
 • Brummer, Alexandr: Časopis Matice moravské, 2010, č. 1, s. 199–201.
 • Sak, Robert: Karel Kramář (1860-1937). Dějiny a současnost, 2010, č. 12, s. 46.
 • Křesťan, Jiří: Přínosná publikace ke Karlu Kramářovi. Paginae historiae, 18, 2010, s. 405–407.
 • Šlehofer, Lukáš: Ohlédnutí za výročím Karla Kramáře, Historie - otázky - problémy, 2, 2010, č. 1, s. 172-173.
 • Šlehofer, Lukáš: Práce z dějin Akademie věd, 3, 2011, č. 1, s. 154-155.
 • blk: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 23, 2010, s. 335–336.

Mezinárodní vědecká konference KAREL KRAMÁŘ (1860–1937)...Aktualizováno: 2011-01-20       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010