Hlavička MÚA

Další aktualizace webu v roce 2009

Novoročenka

Vyznamenání Ivana Šťovíčka

Záslužný kříž III. st. ministra obrany České republiky obdržel v říjnu 2009 archivář a editor prom. hist. Ivan Šťovíček, CSc.
(Archiv ÚTGM – aktivity v roce 2009)

Práce z dějin Akademie věd, 2009, roč. 1, č. 1

Obálka časopisu

Obsah čísla

Skartace

Doporučené bezpečné skartovny...

Časopis Střed | Centre 2/2009

Výzva potenciálním autorům příspěvků k problematice „státu, státního práva a státní suverenity“.

Stránky časopisů vydávaných MÚA

Časopisy DTK, Práce z dějin AV, Střed, Studie o rukopisech a Zpravodaj MÚA mají nyní své stránky v rámci webu MÚA. Přímý přístup ke všem časopisům...

Slavnostního otevření zrekonstruované vily prezidentského páru Hany a Edvarda Benešových

v Sezimově Ústí dne 28. května se na pozvání předsedy vlády ČR zúčastnili i zástupci našeho archivu, který pečuje o největší část archivního osobního fondu E. Beneše (některé dokumenty z písemné pozůstalosti byly svého času v domě uloženy).

Další podrobnosti...

Plakety Československé akademie věd

Plaketa J. E. Purkyně

Předkládané seznamy přinášejí jednak základní informaci o oceněních udělovaných Československou akademií věd a později do roku 1995 Akademií věd ČR, jednak výčet jejich nositelů.

Webové prezentace výstav

Nová sekce webu MÚA uvádí webové prezentace uskutečněných výstav MÚA s alby, umožňujícími detailní prohlížení exponátů. Zpřístupněny byly výstavy

Zpráva o činnosti MÚA za rok 2008

Zpráva o činnosti MÚA za rok 2008 pro AV ČR – textová část, číselná část.


Veřejná zakázka malého rozsahu – výsledek výběru

Oznámení o výsledku výběrového řízení na Kompletní rekonstrukci skladu včetně osazení nových regálů pro v. ú. Archiv AV ČR

Výzva k podání nabídky – Veřejná zakázka malého rozsahu

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE SKLADU VČETNĚ OSAZENÍ NOVÝCH PEVNÝCH REGÁLŮ
Zadavatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Gabčíkova 2362/10 182 00 Praha 8,
zastoupený doc. PhDr. Ivanem Šedivým, CSc., ředitelem IČ: 67985921

Podrobnosti...(pdf),   grafická příloha... (jpg)

Kronika 2009

Zpravodaj MÚA, číslo 2008

Elektronická verze k přímému prohlížení:

Open publication

Výběrové řízení

Výběrové řízení na obsazení pozic v grantovém projektu GAČR... (pdf)

Die Zeit a moderna (1894–1904)

Konference Die Zeit a moderna (1894–1904)

Mezinárodní vědecká konference Die Zeit a moderna (1894–1904) se konala 9.–10. listopadu v Rakouském kulturním fóru v Praze, Jungmannovo nám. 18, Praha 1.
Konference se zabývala podílem vídeňského modernistického týdeníku Die Zeit na uměleckých a společenských proměnách ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století.
Pořádal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a Österreichisches Theatermuseum Wien.

Program... (pdf)


Týden vědy a techniky

banner

Podrobný program Týdne vědy a techniky i Dnů otevřených dveří...

Dny otevřených dveří v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

Datum a doba otevření: 5. a 6. listopadu 2009; 9–16 hod. (Skupiny žádáme o rezervaci termínu)

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Chodějovský, e-mail: chodejovsky(at)mua.cas.cz, tel.: 286 010 120


Dny otevřených dveří 2009

Nabídka témat exkurzí:

 • Organizace a historie pracoviště, prezentace činnosti (výzkumné projekty, publikace, vytvářené veřejné databáze - mj. digitální průvodce po archivních fondech a sbírkách, edice archiválií - mj. spisů a korespondence T. G. Masaryka), prodej knih se slevou,
 • Fotosbírky archivu a problematika digitalizace archiválií,
 • Výstavka aktuálních publikací a jedinečných archiválií jak z Archivu AV ČR, zaměřeného na vědu, tak z fondů Ústavu T. G. Masaryka,
 • Možnost promítnout krátký dokumentární film z dějin vědy,
 • Prohlídka prostor - archivní budova, badatelna, depozitáře, knihovna. Informace o službách pro veřejnost.

Po domluvě možnost uspořádat besedu a zaměřit ji tematicky (archivnictví, bibliografie, knihovnictví, lexikografie, historikovy pracovní metody, vybraná témata českých dějin 1850-1948, kromě obvyklých politicko-kulturních témat mj. i dějiny vědy, historie českých Němců, životopis T. G. Masaryka, otázky studia rukopisů-kodikologie) a připravit kvíz pro studenty.


Stavovský stát, idea a historie

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Centrum právněhistorického výzkumu Historického ústavu AVČR a PFUK v Praze a Masarykův ústav a Archiv AV ČR uspořádali

vědecký seminář Stavovský stát, idea a historie, který se uskutečnil ve středu 4. listopadu 2009 od 9.30 hod. ve Vratislavově sále Nového děkanství, K Rotundě 10, Praha 2-Vyšehrad.

Program:

 • 9.30 – Zahájení
 • Jaroslav Šebek: Stavovský stát jako nástroj papežské politiky 30. let a jeho odrazy do církevního života
 • Michal Pehr: Idea stavovství v lidové straně
 • Marek Šmíd: Myšlenka stavovského státu u Jaroslava Durycha
 • 11.30–12.30 hod: přestávka na oběd
 • Jan Kuklík: Oživení myšlenky stavovského státu v tzv. II. republice
 • Ladislav Soukup: Stavovský stát v meziválečné právněhistorické literatuře
 • Pavel Maršálek: Korporativní prvky v hospodářství Třetí říše a Protektorátu Čechy a Morava
 • Katarína Zavacká: Stavovství v teorii a praxi slovenského státu (1938–1945)
 • Radim Seltenreich: Stavovská myšlenka v praxi frankistického Španělska
 • Diskuse
 • Závěr

Věda pro život – výstava o Akademii věd ČR

Prof. Holý

Věda pro život – výstava o Akademii věd ČR představila činnost pracovišť AV včetně přehledné reprezentativní vizitky MÚA. Výstava se konala od 9. září do 23. října v budově AV na Národní třídě 3. Pracovníci MÚA se na akci podíleli i přípravou podkladů k textům o historii AV a výběrem doprovodných fotografií.

Podrobnosti k výstavě...
Poster MÚA (detail)... (pdf)
Obr.: Výstavu si prohlédl také profesor Holý

Vatikán a Československo 1918–1938

Seminář Vatikán a Československo 1918–1938

Seminář Vatikán a Československo 1918–1938 se konal ve čtvrtek 15. října 2009 od 9:30 v sále kardinála Berana v pražském Arcibiskupském paláci, Hradčanské náměstí 16, Praha 1.

Pozvánka s programem... (pdf)

Ivan Málek a ČSAV

Konference k 100. výročí narození Ivana Málka (1909–1994), Praha, 15.–16. 10. 2009.
Pořádal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. za spoluúčasti Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.)

Program... (pdf)

Digitální fotoarchiv přebudován

Ikona

Digitální fotoarchiv přebudován pro potřeby MÚA. Aplikace pro zpřístupňování obrazových archiválií, založená v Masarykově ústavu v roce 2004, byla upravena po vizuální i funkční stránce pro potřeby celého pracoviště a dokonalejší badatelský komfort.

Rozšíření funkce vyhledávání přineslo možnost propátrávat data nejen podle jmen, ale také podle jakéhokoli řetězce znaků v polích popisujících obsahy snímků. Nově jsou k dispozici náhledy a popisy fotografií z fondů L. Niederle, B. Vavroušek, Česká akademie věd a umění, Královská česká společnost nauk, Reportáže AV ČR a Ústav T. G. Masaryka. Aktuálně databáze obsahuje přes 5 tisíc záznamů. Některé nejsou zveřejněny v úplnosti, budou však průběžně aktualizovány.

Zkušenost s válečným násilím a militarizace společnosti po roce 1918

Přednáška Dr. Martina Zückerta

Přednáška Dr. Martina Zückerta Zkušenost s válečným násilím a militarizace společnosti po roce 1918 se uskutečnila dne 8. října 2009 od 11 hodin v místnosti č. 206 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., v budově Na Florenci 3, Praha 1.


Prezentace knihy Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941)

Prezentace knihy Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940–1941)

Dne 21. července 2009 se v prostorách nově zřízeného Informačního centra vlády v samém středu Prahy, ve Vladislavově ulici, uskutečnila prezentace prvního svazku edičního projektu Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. První díl Zápisů z let 1940–1941 postupně představili: Jan Kuklík, který pohovořil o ustavení vlády v rámci československého exilového zřízení, Jan Němeček, který pojednal o hlavních problémových okruzích, jimiž se vláda v daných letech zabývala, Ivan Šťovíček, který vyložil koncepci projektu a způsob zpracování edice. Na závěr publikaci zhodnotil jeden z jejích odborných oponentů Vít Smetana, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Setkání zahájila hostitelka akce Lucie Wittlichová, ředitelka vládního odboru, která úvodem představila činnost informačního centra. Přípitek nad knihou proslovila zástupkyně ředitelky Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová. Přes 60 hostů z řad archivářů, historiků, úředníků, novinářů, politiků a podnikatelů při prezentaci obdrželo řadu propagačních materiálů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Informačního centra vlády. Zájemci si rozebrali přes 40 exemplářů publikace. Po oficiálním programu následovala v teplotně rekorně horkém odpoledni delší živá kuloární diskuse.
Další informace...

Stránky projektu...


Medaile Za zásluhy o české archivnictví V. Podanému a V. Fejlekovi

Fejlek Podaný

Medaili Za zásluhy o české archivnictví obdrželi dne 15. července 2009 z rukou ministra vnitra Martina Peciny v budově Národního archivu v Praze i dva bývalí pracovníci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR PhDr. Václav Podaný, dlouholetý pracovník Archivu AV ČR, vedoucí oddělení osobních fondů a zástupce ředitele, a PhDr. Vojtěch Fejlek, CSc., pracovník Masarykova ústavu AV ČR. Ceny byly uděleny potřetí v historii za celoživotní zásluhy v této oblasti. Oběma emeritním kolegům blahopřejeme!

Odhalení pomníku operaci Anthropoid

(atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942) dne 27. května 2009 v Praze nedaleko sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. se zúčastnili i jeho pracovníci, kteří mj. pečují o archivní fond E. Beneš, v němž jsou uloženy dokumenty vztahující se k této akci.


Poskytování informací

Podrobnosti k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Náboženství mezi nebem a peklem: křesťanství a islám v historické perspektivě

Přednáška Jaroslava Krejčího Náboženství mezi nebem a peklem: křesťanství a islám v historické perspektivě – 28. dubna 2009 ve vile Lanna.

Podrobnosti v pozvánce... (pdf)

Prezentace Katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny

6. března 2009 se v historických sálech Strahovské knihovny uskutečnila prezentace nové publikace – Katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Další podrobnosti...

Webové album z prezentace...


Aktualizováno: 2010-10-04       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010