Hlavička MÚA

Další aktualizace webu v roce 2008

Aktualizace Soupisu fondů a sbírek A AV

Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky k 31. 12. 2007

Změny ve struktuře A AV

Nové Oddělení dějin Akademie věd. Podrobnosti...

Základní informace o grantech

Podrobnosti o grantech skončených v letech 2006 a 2007.

Dny otevřených dveří 2008

Album Dny otevřených dveří 2008

Podrobné informace a stručný souhrn akce na samostatné stránce...

Hledání ve fondech a sbírkách Archivu AV ČR


Úvodní stránka průvodce

Digitální průvodce Archivu AV – oznámení (pdf)

Digitální průvodce Archivu AV – vstup

XXIX. ročník Archivního Běhu za zdravím

ve středu dne 1. října 2008 v 17.30 na obvyklém místě v oboře Hvězda v Praze...

Pozvánka... (pdf)

Zpráva o XXIX. ročníku Archivního Běhu... (pdf)

Nové publikace – kodikologie


Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně


Studie o rukopisech XXXVI, 2005–2006


Publikace – Z další produkce pracovníků ústavu

Nová sekce publikací...

Koldinská – Šedivý, Válka a armáda

Koldinská – Šedivý, Válka a armáda


múa

Usnesení z 9. zasedání Rady MÚA AV ČR

Usnesení z 9. zasedání Rady, 30. 6. 2008

múa

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007... s účetní uzávěrkou a zprávou auditora, 10. 6. 2008

múa

Badatelna a knihovna

Aktualizace stránek badatelny (formuláře, obrazový doprovod) a knihovny (obrazový doprovod)

múa

Kodikologie – specializované katalogy

Další specializované katalogy jsou dostupné v plném znění

múa

Další ohlasy na publikaci Korespondence T. G. Masaryk – K. Kramář

Ohlasy na publikaci (pdf)

múa

Přírůstky v sekci Databáze

Prameny k dějinám přírodních věd (Sources on the History of Natural Sciences)

aav

Spolupráce se Společností pro dějiny věd a techniky

Dlouholetá spolupráce projevující se v členství ve výboru Společnosti, ve společných akcích a v přípravě časopisu DVT – Dějiny věd a techniky

aav

Ukázka spolupráce se studenty Gymnázia Sázavská z Prahy 2

Prezentace Jaroslav Heyrovský

aav

Pořad Českého rozhlasu T.G.M. in memoriam

Odkazy Archivu ÚTGM

msú

Plná znění vybraných katalogů rukopisů

Publikace AAVStudie o rukopisechSpecializované katalogy

aav

Webové album k loňské výstavě 100 let výzkumu rukopisů

Album k výstavě 100 let výzkumu rukopisů

Výstava 100 let výzkumu rukopisů...

aav

Webové album ke konferenci Karel Kramář

Album ke konferenci Karel Kramář

Konference Karel Kramář...

msú

Výsledky konference Evropské společnosti pro dějiny vědy

Výsledky konference Evropské společnosti pro dějiny vědy (European Society for the History of Science), Krakov 2006 jsou na internetu na adrese: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/proceedings.html

Redigovaná verze příspěvků je k dispozici pro osobní potřebu a pro knihovny.

aav

Kronika 2008

Video z konference Muži Října 1918


Seminář z cyklu Na pozvání Masarykova ústavu

Pozvánka

se tentokrát věnoval stému výročí vzniku České strany státoprávně pokrokové a konal se 1. prosince 2008 od 9 hodin v budově Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1, v místnosti č. 206.

Pozvánka... (pdf)


Prezentace významných projektů a informačních zdrojů zpřístupňovaných veřejnosti

Album z prezentace Než zadáte www.mua.cas.cz

Prezentace Než zadáte: www.mua.cas.cz se uskutečnila ve čtvrtek 27. listopadu 2008 od 14.00 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 205.

Pozvánka... (pdf)


Týden vědy a techniky Akademie věd ČR v MÚA AV ČR — Dny otevřených dveří

Týden vědy a techniky 2008 – logo

Dny otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR se konaly v sídle ústavu v Gabčíkově ulici 10, Praha 8, ve čtvrtek a pátek 6. a 7. listopadu 2008.

Podrobné informace a stručný souhrn akce na samostatné stránce...


múa

Výstava Od řas k jádru

Výstava Od řas k jádru – snímky z vernisáže

OD ŘAS K JÁDRU, Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd ČR – výstava v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd ČR je přístupná v Národním divadle od 30. října 2008.
Výstava ve zkratce přibližuje výzkum v některých vědních oborech a jejich představitele od počátků Akademie věd.

Pozvánka... (pdf)  Plakát k výstavě (pdf)


aav

Konference Muži Října 1918

Logo konference

Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky se uskutečnila ve dnech 23. a 24. října 2008 v Praze.


Album konference Muži Října 1918

Podrobné informace na samostatné stránce...

Ohlas konference v médiích...


msú

Archeologický výzkum Čeňka Chvojky na Ukrajině

Chvojka na Ukrajině

Publikace byla předána jako osobní dar předsedy vlády ČR Mirka Topolánka při návštěvě Ukrajiny ukrajinskému prezidentu Viktoru Juščenkovi.


Výstava Mezi Krakovem a Prahou

RypkaKowalskiHrozný

Bedřich Hrozný, Tadeusz Kowalski, Jan Rypka

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. uspořádal ve spolupráci s Ústavem dějin a Archivem UK a Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie výstavu

Mezi Krakovem a Prahou
Bedřich Hrozný – Tadeusz Kowalski – Jan Rypka
Spolupráce českých a polských orientalistů
Snímky z vernisáže

Vernisáž se uskutečnila v pondělí 29. září 2008 v 17 hodin v 1. patře budovy AV ČR, na ochozu před kanceláří předsedy Akademie, Národní 3, Praha 1. Výstava trvala do 10. října 2008.

Pozvánka na výstavu... (pdf)


aav

Prezentace publikace Hermann Bahr - Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente.

Rakouské kulturní fórum, 29. května, 15 hodin.

Podrobnosti k prezentaci... (pdf)
Buchpräsentation... (pdf)

Album z prezentace

Pozvánka na prezentaci... (pdf)


080529 múa

Mezinárodní vědecká konference Vznik a formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. srdečně zve na vědeckou konferenci , která se koná v rámci spolupráce MÚA a Ústavu pro balkanistiku Bulharské akademie věd v Sofii a proběhne ve dnech 12.–13. 5. 2008 v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3, Praha 1, č. 206

Program konference

Pondělí, 12. 5. 2008
13:30 Zahájení
doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
prof. Dr. Agop Garabedian, DrSc., ředitel Ústavu pro balkanistiku Bulharské akademie věd
13:45–14:15 Agop Garabedian (Ústav pro balkanistiku BAV, Sofia): Kontraproduktivní nacionalismus při formování politického národa. Příklad Kypru (Kontraproduktivnijat nacinalizăm při formiraneto na političeskata nacija. Slučaj săs Kypăr)
Diskuse
14:30–15:00 Rumjana Komsalova (Universita Paisije Chilendarského, Plovdiv): Náboženský faktor při formování bulharského národa v 18. a 19. století (Religioznijat faktor văv formiraneto na bălgarskata nacija prez 18. i 19 vek)
Diskuse
15:15–15:45 Jan Rychlík: (Masarykův ústav a Archív Akademie věd AV ČR, v. v. i.): Úloha náboženství při formování českého a slovenského národa v 19. století.
Diskuse
16:00–16:30 Miroslav Kouba (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK) – Charakteristiky národotvorného procesu Makedonců a Rusínů ve světle jazykové situace (Symbolická úloha spisovného jazyka pro makedonskou a rusínskou národní identifikaci)
Diskuse
16:45–17:15 Krassimira Marholeva (ÚČD FF UK): Český a polský romantický nacionalismus. Shody a rozdíly
Diskuse

Úterý, 13. 5. 2008
9:00–9:30 Miroslav Hroch (FHS UK): Typologie evropských národních hnutí
Diskuse
9:45–10:15 Antoaneta Balčeva: Utopie a skutečné události při hledání národní identity slovanského jihu (Utopii i relanite slucvanja v tărsene na nacionalnta identičnost na slavjanski jug)
Diskuse
10:30–11:00 Mariana Stamova: (Ústav pro balkanistiku BAV): Velká Albánie – mýtus a realita. (Velika Albanija – mit i realnost)
Diskuse
11:15–11:45 Miriam Moravcová: (FHS UK): Identita etnických menšin v České republice
Diskuse
12:00–12:30 Hana Gladkova (Ústav slavistický a východoevropských studií FF UK): Grafické systémy v kulturních dějinách Bulharů v kontextu budování národní identity
Diskuse
12:45–13:15
Doubravka Olšáková (MÚA AV ČR, v. v. i.): Bavorská a německá identita u Bavorů
Závěrečná diskuse

Album ke konferenci Vznik a formování moderních národů

Vznik a formování moderních národů...

múa
loga 1

Konference 1918: Model komplexního transformačního procesu?

Mezinárodní vědecká konference, pořádaná v rámci konferenčního cyklu České křižovatky evropských dějin 1918~1938~1948~1968, se uskutečnila 14.–15. dubna 2008 v Senátu České republiky.

Podrobnosti na samostatné stránce...


080414 múa

Výstava 28. říjen: Proměny jednoho výročí

Pohlednice Tatry 1918Foyer Akademie věd AV ČR, Národní 3, Praha 1, 8. 4.–25. 4. 2008, 8:00–19:00

Výstava, doprovázející mezinárodní konferenci 1918: Model komplexního transformačního procesu?


Webové album k výstavě 28. říjen...

Podrobnosti na samostatné stránce...


080408 múa

Prameny k dějinám přírodních věd
Sources on the History of Natural Sciences

Průvodce po pramenech k dějinám přírodních věd pro historiky vědy tuzemské i zahraniční, poskytuje základní data o uložení nejvýznamnějších dokumentů v Česku, podstatných pro studium dějin přírodních věd, částečně též technických oborů.
Databáze mohla vzniknout jen díky podpoře, kterou získal Archiv AV ČR z fondů UNESCO.

Prameny k dějinám přírodních věd (Sources on the History of Natural Sciences)

aav

Prezentace knihy Ivan Šťovíček: Ediční teorie a metodika

Album z prezentace Ivan Šťovíček

Prezentace knihy, ve středu 12. března 2008 v 16.30 hod. v kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí, Praha.

Podrobnosti (pdf)...


080312 msú

Změna názvu ústavu

Z rozhodnutí Akademické rady AV ČR se s platností od 1. 1. 2008 mění název ústavu na Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (zkratka MÚA).

080101 múa
Aktualizováno: 2009-06-03       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2008.