Hlavička MÚA


Odborná činnost oddělení AAV ČR

Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Činnost oddělení pro soupis a studium rukopisů

Oddělení pro soupis a studium rukopisů Archivu Akademie věd České republiky je centrem kodikologického výzkumu v České republice. Metodickým dohledem nad jeho činností je pověřená Komise pro soupis a studium rukopisů, složená z významných, odborníků.

Oddělení se zaměřuje na vytváření základních i speciálních soupisů rukopisů neúřední povahy různých sbírek na území České republiky a na výzkum rukopisných bohemik v zahraničí. Zabývá se rukopisnými památkami z hlediska formy i obsahu. Dílčí výsledky své práce zveřejňují pracovníci oddělení v odborných periodikách domácích i zahraničních, především ve v České republice ojedinělém specializovaném kodikologickém sborníku Studie o rukopisech, které vydává Archiv Akademie věd České republiky. Oddělení spolupracuje s dalšími vědeckými a kulturními institucemi doma i v zahraničí (v této souvislosti je možné jmenovat zejména prestižní revue Scriptorium). Kromě konkrétní soupisové práce se zabývá i metodickými otázkami kodikologie. Výsledkem této činnosti jsou mj. z oddělení vzešlé Zásady popisu rukopisů, vydané roku 1983, přičemž v současné době nabývá aktuálnosti potřeba jejich novelizace.

Základním dlouhodobým úkolem oddělení je vytvoření souborného katalogu rukopisů na území České republiky. Výsledky jsou veřejnosti zpřístupňovány formou fondových soupisů. Primární potřebou bylo zmapování situace týkající se uložení rukopisů na celém území státu. Proto oddělení nejprve přikročilo ke zpracování Průvodců po rukopisných fondech. Byly publikovány čtyři svazky:

  1. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven

  2. Rukopisné fondy archivů v České republice

  3. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice

  4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Po dokončení těchto prací se počítá s novým doplněným souborným jednosvazkovým vydáním Průvodce. Současně začaly práce na vytvoření elektronické databáze rukopisů, jež bude po svém dokončení zpřístupněna na Internetu. Databáze, jejíž podoba vychází z náročných zásad kodikologického popisu formálního i obsahového, usiluje o co nejpodrobnější popis vnějších i vnitřních znaků rukopisných památek. Její obsah bude průběžně doplňován a inovován o jednotliviny i celé fondy, tak jak budou pokračovat práce oddělení na dílčích fondových katalozích.


Výstava „100 let výzkumu rukopisů v Českých zemích“

Výstava „100 let výzkumu rukopisů v Českých zemích“ se konala od 15. ledna do 9. února 2007 ve foyer hlavní budovy Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě č. 3.
Další podrobnosti...
Webové album k výstavě...

Aktualizováno: 2010-08-31       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010