Hlavička MÚA

Odborná činnost oddělení AAV ČR

Oddělení dějin Akademie věd

Činnost oddělení dějin Akademie věd

Oddělení dějin Akademie věd se soustřeďuje na výzkum v oblasti dějin vědy se zvláštním důrazem na dějiny vědeckých institucí a osobností a s tím související metodologické a teoretické problémy. Prioritně se zabývá dějinami Akademie věd ČR a jejích předchůdců, společenskou reflexí vědy, koncepcemi vědní politiky a vývojem vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou. V této tematické oblasti koordinuje vědeckovýzkumnou činnost MÚA AV ČR, v. v. i. Výsledky své vědecké práce publikuje především v edičních řadách vydávaných pracovištěm a v renomovaných domácích i zahraničních periodikách, resp. edičních řadách. Spolupracuje s vědeckými a vysokoškolskými pracovišti doma i v zahraničí.

Aktivity

Péče o archiválie a výzkum: Německá věda v Čechách ve 20. století
Osudy historika Josefa Pfitznera.

Výzkum: Dějiny starších vědeckých institucí do vzniku Československé akademie věd
Analytické průřezové studie zaměřené na přírodovědné a společenskovědné korporace a organizace především nevysokoškolského typu v klíčových časových úsecích.

Výzkum: Vědní politika 50. a 60. let 20. století
Zejména jsou studovány vědy o životě; analýza zpracovávaná především na příkladu Ivana Málka, koryfeje tehdejší Československé akademie věd.

Edice:
deníkové zápisky B. Němce

„Velmoži českých zemí“.
Zapojení pozoruhodných místních vědeckých osobností mimo oblast vědy a jejího světa – ve společenském dění, v kultuře a politice 20. století.

Popularizace: Bohemia docta
Populárně vědecká publikace, která poskytne základní přehled o dějinách vědeckých neuniverzitních organizací v českých zemích od 18. století do současnosti a která je též propojí s dobovými představami o vědě a s jejími vynikajícími představiteli.


Aktualizováno: 2010-08-31       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010