Hlavička MÚA

Odborná činnost AAV

Odborná činnost oddělení AAV

Budova MÚA AV ČR

Budova

 

Budova

 

Vstupní chodba

 

Archiválie

 

Depozitář

 

Pořádací místnost

 

Vědecký útvar Archiv AV ČR

Odborná činnost Archivu AV

Odborná činnost AAV

Archiv AV ČR, součást MÚA, podle současné legislativy (novela zákona o archivnictví a spisové službě č. 190/2009 Sb. a vyhlášek 191 a 192/2009 Sb. – zákon (včetně vyhlášek) je zveřejněn na www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zákonu.aspx, částka 57, rozeslána 26. 6. 2009) splnil podmínky akreditace a patří mezi veřejné specializované archivy; jeho zřizovatelem je Akademie věd České republiky. Nadřízeným orgánem archivu z hlediska archivnictví a spisové služby je Národní archiv v Praze a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR. Založen byl v roce 1953 jako Archiv Československé akademie věd se statutem samostatného pracoviště; v roce 1954 byl sloučen s Komisí pro soupis a studium rukopisů. V roce 1966 se jeho název změnil na Ústřední archiv ČSAV, název Archiv AV ČR nesl od roku 1993, kdy se po vzniku České republiky transformovala i Akademie věd. S Archivem AV ČR byl sloučen od 1. ledna 2006 Masarykův ústav AV ČR; od 1. ledna 2008 pracoviště nese název Masarykův ústav a Archiv AV ČR. K podrobnější historii Archivu AV ČR existuje četná literatura. Přehled ředitelů Archivu.

Archiv především dohlíží na spisovou službu v rámci Akademie věd a shromažďuje a zpracovává fondy soustřeďující dokumentaci Akademie věd České republiky a jejích jednotlivých ústavů, stejně jako shromažďoval dokumentaci její předchůdkyně Československé akademie věd. Další významný okruh tvoří fondy starších předních vědeckých korporací jako jsou Česká akademie věd a umění, Královská česká společnost nauk, Masarykova akademie práce, Československá národní rada badatelská, podpůrný spolek spisovatelů Svatobor, Gesellschaftzur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, Historický klub, Státní hvězdárna.


Nobelova cena

Podstatnou část fondů reprezentuje písemný materiál vědců činných na území České republiky – téměř 250 fondů, mezi něž patří též písemnosti Jaroslava Heyrovského, Bedřicha Hrozného, Bohumila Němce či Otty Wichterla. Zvláštní část představují sbírky, uměle sestavené věcné soubory vzešlé většinou opět z činnosti uvedených institucí a osobností. Archiv se stará o tři archivní kulturní památky: tzv. Zakládací listinu České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění z roku 1892 (č. 36 zvl. evidence), o fond Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd z let 1946–1952 (č. 37 zvl. evidence) a o Diplom Nobelovy ceny za chemii, udělený Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev a vývoj polarografické analytické metody (č. 148 zvl. evidence).

Archivní pomůcky (především inventáře) jsou vyhotovovány jako elektronické dokumenty, pro nejvýznamnější fondy a sbírky jsou vydávány také v tištěné formě, ostatní jsou k dispozici i jako počítačové sjetiny. V současnosti archiv pečuje o více než 600 fondů a sbírek s rozsahem přibližně 4,5 tisíce b.m. Podrobný přehled o fondech, sbírkách a pomůckách s možností aktivního hledání poskytuje zájemcům Digitální průvodce Archivu AV ČR nebo z publikované podoby vycházející, ale pravidelně aktualizovaný starší Popis fondů a sbírek. Data z evidence archiv postupuje i pro komfortní celostátní databázi. Archiv poskytuje kompletní badatelské služby, zpřístupněny jsou zpracované, pomůckami opatřené fondy a sbírky. Archiv dále vykonává řadu popularizačních aktivit včetně výstav.

Vlastní vědecká činnost archivu se zaměřuje zvláště na zpracování dějin vědeckých institucí, s důrazem na historii Akademie věd ČR, života a díla předních vědců žijících a působících v Česku i v širším mezinárodním kontextu a obecněji na dějiny vědy a vzdělanosti, na další historická témata z oblasti politických a kulturních dějin, na katalogizaci a studium rukopisů (kodikologii) a na výzkum v oblasti archivnictví, zejména editologii. Viz vydávané publikace.

Zprávy o činnosti AAV

2010 →  2009 →   2008 →   2007 →   2006 →   2005 →   2004 →   2003 →   2002 →   2001 →  

Odborná činnost oddělení AAV

Spolupráce

Spolupráce se Společností pro dějiny věd a techniky

Obálka DVT 2008 – zvětšit

http://dvt.hyperlink.cz
Dlouholetá spolupráce se odráží v členství pracovníků ve výboru Společnosti (http://dvt.hyperlink.cz/in_spo.htm), ve společných akcích a v přípravě časopisu DVT – Dějiny věd a techniky (http://dvt.hyperlink.cz/in_cas.htm).

Ukázka spolupráce se studenty Gymnázia Sázavská z Prahy 2

Studenti – Vít Bareš, Olga Brunnerová, Klára Hanyková, Markéta Sadilová a Jan Babůrek – zpracovali pod vedením svého profesora dějepisu Tomáše Mikesky jako projekt v rámci výuky portrét Jaroslava Heyrovského, jehož osobní fond je v Archivu AV ČR uložen.

Prezentace Jaroslav Heyrovský (převedeno do pdf)


Aktualizováno: 2010-08-30       © Obsah: MÚA AV ČR, web: webmaster, 2010